Kuvakaappaus Discord-palvelun keskustelusta. Kuvakaappaus Discordista. Kuva: Eetu Mansikka ja Elina Ylönen.

Discord opiskelijoiden ohjauksen alustana

14.12.2021

Koronapandemia on korostanut opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tarvetta. Etäopiskelu ei ole mahdollistanut kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia, joten yhteisöllisyyden kokemus on ollut heikkoa ja se on vaatinut korkeakouluilta lisätoimenpiteitä. Opiskelijat eivät ole päässeet normaaliin totuttuun tapaan esimerkiksi ryhmäytymään tai verkostoitumaan keskenään.

Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen heikentyminen sekä kaipuu verkostoitumiseen olivat teemoja, joita tunnistettiin myös Hyvinvointia verkossa -hankkeen kevään 2021 opiskelijakyselyn tuloksissa (n=655). Opiskelijoilta pyydettiin kyselyssä toiveita erilaisten ohjauspilottien suhteen.

Keväällä 2021 käynnistettiin kokeilu, jossa Xamkin hyvinvoinnin asiantuntijat kohtasivat opiskelijoita opiskelijakunta Kaakon Discordissa. Tarkoituksena oli tarjota niin tukea opiskelijoille kuin mahdollistaa opiskelijoille vapaamuotoinen matalan kynnyksen kohtaamisen alusta, joka olisi mahdollisimman helposti saavutettava.

Discord on pikaviestimiseen tarkoitettu sovellus, jossa opiskelija voi kuulua eri yhteisöihin ja viestiä muiden käyttäjien kanssa. Discordissa voi kommunikoida viesteillä, videopuheluilla tai ääniviesteillä. Sovelluksessa voi myös jakaa erilaista mediaa ja tiedostoja.

Discord on alun perin perustettu erityisesti videopelien pelaajien kommunikointiin, mutta se on nopeasti levinnyt laajalle käyttäjäryhmälle.

Huolellinen suunnittelu sitouttaa opiskelijan

Ohjauskertojen teemoitus ja huolellinen suunnittelu on tärkeä osa etäohjausta. Ennalta määritelty teema herättää osallistujassa vahvemmin mielenkiinnon osallistua toimintaan ja sitouttaa samalla opiskelijan jäämään linjoille. Pilotin teemattomat ohjauskerrat eivät houkutelleet opiskelijoita yhtä hyvin paikalle.

Ohjauskerroilla on pilotin aikana käynyt keskimäärin 1–5 opiskelijaa jokaista ohjauskertaa kohden. Osallistujista osa on vakituisia kävijöitä ja osa satunnaisia piipahtajia. Vakituiset kävijät keskustelevat alustalla hyvinkin aktiivisesti koko ohjauskerran ajan.

Aluksi ohjauksissa oli mukana 2–4 ohjaajaa jokaista ohjauskertaa kohden. Ohjauskertojen edetessä tunnistimme, että ohjaajien määrä oli ehkä liian suuri ohjattavaan kohdejoukkoon nähden. Nykyään ohjauskerralla on mukana 1-2 ohjaajaa.

Samaan aikaan, kun korkeakoulut ovat siirtyneet takaisin normaaliin lähiopetuskäytäntöön on opiskelijoiden kiinnostus verkossa tapahtuvaan toimintaan vähentynyt. Opiskelijat ovat paikalla Discordissa, mutta he keskittyvät omiin juttuihinsa, kuten pelaamiseen tai kavereiden kanssa kommunikointiin.

Opiskelijoita voi olla jatkossa haastava saavuttaa sekä saada osallistumaan ohjaukseen Discordin kautta. Ohjauskertojen teemoitus nousee tässä erittäin tärkeäksi, jotta opiskelijat tietävät, mihin ovat osallistumassa tai mihin heillä on mahdollisuus osallistua ja sitä kautta sitoutuvat ohjaukseen.

Koronan myötä verkossa tapahtuvan vapaa-ajan toiminnan tarjonta on lisääntynyt valtavasti suhteessa aiempaan. Runsaan tarjonnan vuoksi opiskelijoiden saavutettavuudessa on ollut haasteita myös jopa valtakunnallisella tasolla.

Opiskelija ei koulupäivän jälkeen välttämättä jaksa osallistua verkossa tapahtuvaan toimintaan, jos koulupäivän luennot on toteutettu täysin etänä. Runsaan tarjonnan myötä opiskelijalle on tullut samalla myös informaatiotulva, jonka seasta on haastavaa löytää juuri itselleen sopivaa toimintaa.

Ohjauksen kehittäminen jatkuu palautteen avulla

Palaute ohjauksesta on ollut poikkeuksetta positiivista. Palautetta on kerätty alustalla käytettävien bottien avulla. Äänestysbotin avulla opiskelija on voinut vastata reagoimalla peukalo ylös tai alas emojilla.

Kuvakaappaus Discord-keskustelusta, jossa käyttäjä voi äänestää peukku-kuvaketta käyttämällä.

Discord-ohjauskokeilu on luonut Xamkiin uudenlaista toimintamallia tarjoamalla opiskelijoille uuden ohjauksen muodon. Ohjaajat ovat saaneet kerättyä tietoa verkko-ohjauksen mahdollisuuksista sekä kiperimmistä kompastuskivistä. Näitä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään ohjauksen kehittämisessä.

Ohjauskokeilu ja sen kehittäminen jatkuu maaliskuun loppuun 2022 saakka. Vaikka hanke päättyy, eivät Discord-ohjaukset tule päättymään. Kokeilujen ja saadun palautteen perusteella ohjaustyötä lähdetään kehittämään edelleen vertaisohjaajien vetämänä. Tulevaisuuden tavoitteena on osallistaa opiskelijakunta Kaakon tutorit järjestämään ohjauskertoja.

HyVe – Hyvinvointia verkossa lisää yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointia verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla. HyVe-hanke toimii OKM:n myöntämän rahoituksen turvin 15.2.2021 – 31.3.2022.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hyve-hyvinvointia-verkossa/

Kirjoittaneet Eetu Mansikka ja Elina Ylönen

Mansikka työskentelee TKI-asiantuntijana ja Ylönen projektipäällikkönä HyVe-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.