Pöydällä olevien papereiden päällä on kädet, joista toisessa on kynä. Henkilö kirjoittaa paperille. Kuva: Free-Photos, Pixabay.

TKI-hanke opinnäytetyön innoittajana

02.06.2021

Opinnäytetyö on opiskelijan tiedon- ja taidonnäyte, jonka hän tekee opintojensa loppumetreillä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa aikaisemmin oppimiaan tietoja ja taitoja, mutta myös kehittää omaa osaamistaan uuden kehittämistyön ansiosta. Liiketalouden opinnäytetyö perustuu aina työelämän aitoihin tarpeisiin eli opinnäytetyöllä on aina toimeksiantaja.

Opinnäytetyön toimeksiantaja voi olla yritys tai voittoa tavoittelematon yhteisö. Se voi olla myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hanke. Hankkeet tarjoavat opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden kehittää toimintaa, toteuttaa kartoitus tai vaikkapa rakentaa toimintamalli opinnäytetyönä. Liiketalouden opinnäytetyössä yhdistyvät aina teoriatieto ja tutkimus.

TKI-hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan muun muassa paljon uusia toimintamalleja, palveluja, verkostoja ja yhteistyön muotoja esimerkiksi nopeasti muuttuvalla ja kehittyvällä hyvinvoinnin alalla. Projektipäälliköllä on useimmiten pitkä työlista tehtävänään, ja apukäsiparista on hyötyä. Opiskelijoiden hyödyntäminen ja heidän ottaminen mukaan osaksi hankkeen toteutusta on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Siinä voittavat molemmat osapuolet.

Suunnitelmia, kartoituksia, kehittämisehdotuksia tai todellista toimintaa

Toimeksiantoon perustuvassa opinnäytetyössä opiskelija tuottaa toimeksiantajalle tyypillisesti kehittämisehdotuksia, kartoituksen, selvityksen tai suunnitelman. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan myös toimintatutkimus, jolloin opinnäytetyössä toteutetaan jokin konkreettinen toiminta, joka dokumentoidaan ja raportoidaan opinnäytteenä.

Oli kyseessä tapaus- tai toimintatutkimus, opinnäytetyöhön sisältyy aina tutkimuksellinen osio teoriatiedon lisäksi. Tradenomiopiskelijan opinnäytetyö on suuruudeltaan 15 opintopistettä, ja se toteutetaan yleensä yhden lukukauden aikana. Opinnäytetyön tekemisessä opiskelijalla on ohjaajana aina ammattikorkeakoulun opettaja toimeksiantajan yhteyshenkilön eli TKI-asiantuntijan lisäksi.

Opiskelija voi tehdä opinnäytetyön yksin tai parityönä toisen opiskelijan kanssa. Parityö on yleensä kahden saman koulutusohjelman opiskelijan yhteistyö, joskin joitakin esimerkkejä löytyy vuosittain myös eri koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden paritöistä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta koulutusohjelmarajoja rikkovasta työstä voisi olla hyvinvointipalvelujen kehittäminen matkailuyritykselle, jolloin yhteistyössä voisivat toimia esimerkiksi hyvinvointipalveluihin keskittyvä liiketalouden tradenomiopiskelija ja matkailupalveluihin erikoistuva restonomiopiskelija.

Usein opinnäytetöitä ajatellaan yhden opiskelijan yksittäisenä suorituksena eikä niinkään jatkumona aikaisemmin toteutetulle opinnäytetyölle tai hankkeessa toteutetulle tutkimukselle tai kartoitukselle. Kuitenkin yhden opinnäytetyön tavoitteena voi olla toteuttaa hankkeessa toteutettavalle kartoitukselle työhyvinvoinnin kehittämisehdotuksia. Seuraavan opinnäytetyön tavoitteena voisi puolestaan olla toteuttamassa näitä toimenpiteitä hankkeessa mukana olevalle pilottiyritykselle.

Hanke tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan opiskelijalle

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitetään tai pilotoidaan aina jotakin uutta, mikä tarjoaa opiskelijalle erinomaisen näköalapaikan oman alan kehittymiseen ja kehittämiseen. Hankkeen ytimessä voi olla esimerkiksi hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden tutkiminen ja arviointi, työtapojen tai -menetelmien tutkiminen tai vaikkapa palvelujen tai tuotteiden kehittäminen hyvinvointialalla. Mikäli hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat hyvin laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia, voi opinnäytetyön aiheen ja tavoitteen rajata sisältämään yhden työpaketin osa-alueista.

Hanketoiminta on luonteeltaan hyvin ainutlaatuista osaamista, jota opiskelijat harvoin pääsevät näkemään ja kokemaan opiskeluaikana. Tutkimus- ja kehittämismaailman omat lainalaisuudet ja toimintatavat avautuvat opiskelijoille parhaiten tekemällä. Hankeraportointi, hanketoiminnan arviointi ja toiminnan keskittäminen hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ovat asioita, joita opiskelija ei opi opintojaksoilla eikä yritysmaailmassa.

Hyvinvointipalveluihin erikoistuneet tradenomiopiskelijat aloittamassa opinnäytetöitä

Tammikuussa 2019 käynnistyneen monialaisen Wellbeing Management -koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat ovat nyt aloittamassa lopputöitään. Koulutusohjelma yhdistää tietoliikennetekniikan ja sosiaali- ja terveysalan näkökulmia liiketalouteen hyvinvoinnin toimialalla, joten kehittämisnäkökulma voi kummuta mistä tahansa näkökulmasta näiden kolmen teeman ympärillä. Opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana myös Active Life Lab -tutkimus- ja kehittämisympäristön toiminnassa osana opiskeluja, jolloin hankemaailmaan nivoutuvat aiheet sopivat myös hyvin opinnäytetöiden aiheiksi.

Opiskelijoiden opiskelukieli on englanti, joten opinnäytetyöt kirjoitetaan näin ollen englanniksi. Hankkeessa toteutettava tutkimus ja raportointi voidaan sen sijaan toteuttaa suomeksi, jolloin opiskelija kirjoittaa ainoastaan opinnäytetyönsä englanniksi. Koulutusohjelman opiskelukieli ei siis estä yhteistyötä suomenkielisissä hankkeissa.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja on digitaalisen markkinoinnin lehtori ja Wellbeing Management -koulutusohjelman koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.