Kuvassa ovat aluksen komentosillan konsoliin, eli pöytään asennetut konekäskynvälittimet, joilla annetaan tietoa konehuoneeseen tarvittavasta eteenpäin tai taaksepäin vievästä voimasta. Merimiesslangilla näitä kahvoja kutsutaan spaakeiksi. Vanhoissa aluksissa konekäskynvälitintä kutsuttiin telegrammiksi. Komentosillan spaakit eli konekäskyvälitin komentosillalt konehuoneeseen. Kuva: Vesa Tuomala.

Kansainvälistä merenkulun simulaattoriyhteistyötä Suomenlahdella

05.10.2021

Merenkulun työmarkkinoiden koulutustarpeisiin luotiin uusi, virtuaalinen koulutustapa kansainvälisellä yhteistyöllä.

Suomenlahden satamalogistiikan ja merenkulun simulaatiokoulutus CoMET-hanke ylitti rajat kansainvälisenä ja korkealaatuisena yhteistyöprojektina Viron ja suomalaisten oppilaitosten kesken vuosina 2018–2021. Hankkeessa kehitettiin yhteisiä simulaattoriharjoituksia ja yhdistettiin projektikumppaneiden paras tekninen osaaminen, simulaatiopedagogiikka sekä alusten operoinnin ja satamien lastinhallinnan asiantuntemus.

Tallinnalaisten teknisen yliopiston EMERAn, Ida-Virumaan ammatillisen IVKHK-oppilaitoksen, turkulaisen Aboa Maren (Novia), kotkalaisen Ekamin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyönä loimme yhteisen merenkulun ammatillisen virtuaalisen koulutustavan, joka vastaa työmarkkinoiden asettamia vaatimuksia. Merenkulun simulaatiokoulutuksen tavoitteet perustuvat työmarkkinoiden koulutustarpeisiin.

Sujuvaa yhteistyötä Suomenlahden rannoilla ja kansainvälisyyttä yhteisharjoituksin

Yhteiset merenkulun simulaattoriharjoitukset Suomenlahden molemmin puolin antavat opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella samassa virtuaalisessa oppimisympäristössä, jossa monikulttuurinen viestintä ja tiimityöskentely ovat olennaisia osa koulutusta.

Tämä lisää oppilaiden henkilökohtaisia tietoja ja taitoja sekä yhteistyötä kansainvälisissä merenkulkualan tehtävissä. Alan opiskelijat saavat oppilaitosten yhdistetyllä simulaattoriverkolla hyvää harjoitusta työskennelläkseen jatkossa alusten operointitehtävissä kansainvälisillä merillä.

Kotka Maritime Centren (Ekamin ja Xamkin yhteinen koulutus- ja simulaattorikeskus), turkulaisen Aboa Maren ja tallinnalaisen EMERA:n Wärtsilä Voyage:n toimittamat simulaattorit yhdistettiin saksalaisen Frauenhofer CMK -tutkimuskeskuksen European Maritime Simulator Network (EMSN) -verkon avulla toisiinsa.

Työmarkkinoiden tarpeet ja koulutustavoitteet

Kuvassa on Xamkin projektityöntekijöiden kirjoittaman Establishing Learning objectives for Maritime simulator training. CoMET Project Report on Maritime Educational Needs and Learning Objectives -julkaisun kansikuva
Xamkin asiantuntijoiden julkaisu koulutustavoitteista merenkulun simulaattoreissa (Lanki et. al. 2020).

Yhtenä tärkeimmistä hankkeen tavoitteista ja tehtävistä oli yhteisen simulaatiomenetelmien ja pedagogiikan kehittäminen merenkulun simulaattoreiden opetusmenetelmäksi. Työn avuksi tehtiin laaja kirjallisuuskatsaus ja haastateltiin logistiikan ja merenkulun ammattilaisia ja viranomaisia.

Simulaattorikouluttajien asiantuntijahaastatteluista tekemässä vertailussa tärkeimmiksi koulutustarpeiksi nousivat seuraavat kuusi tavoitetta:

1. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen
2. Tilannetietoisuus sekä ympäristöstä että turvallisista työskentelytavoista
3. Turvallisuus ja riskienhallinta
4. Tehokas ulkoinen viestintä
5. Päätöksentekokyky
6. Ryhmä- ja tiimityön toimivuus

Analyysin tulokset koostettiin Xamkin asiantuntijoiden merenkulun koulutustarpeita ja oppimistavoitteita käsittelevään julkaisuun Establishing Learning objectives for Maritime simulator training. CoMET Project Report on Maritime Educational Needs and Learning Objectives (Lanki et. al. 2020).

Yhteistyössä on voimaa

Kuvassa on Xamkin asiantuntijoiden kirjoittaman Methods and Pedagogy of Maritime Simulator Training. CoMET Project Report on Guidelines for Simulation Education used in Joint Training -julkaisun kansikuva
Ilmailun, lääketieteen ja merenkulun asiantuntijoiden kirjoittivat julkaisun merenkulun simulaattoreiden opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta (Lanki et. al. 2021).

Merenkulun simulaatiokoulutuksen projektikumppanit tekivät aktiivista ja sujuvaa yhteistyötä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Xamkin asiantuntijat kirjoittivat kevään 2020 aikana julkaisun simulaatiomenetelmistä ja -pedagogiikasta projektipartnereiden yhteisille simulaattoriharjoituksille. Julkaisu kirjoitettiin yhteistyössä merenkulun, ilmailun ja terveydenhuollon kriittisten alojen asiantuntijoiden kanssa. Merenkulun simulaatiokouluttajana toimiva Xamkin lehtori Antti Lanki luotsasi tutkimus- ja kirjoitustoimintaa yhdessä Finnair Flight Academyn koulutuspäällikkö, Airbus A350 -kippari Arto Helovuon ja terveydenhuollon simulaatioasiantuntija Safetyfactors Finlandin Patrik Nyströmin kanssa lähes puolen vuoden ajan.

Methods and Pedagogy of Maritime Simulator Training. CoMET Project Report on Guidelines for Simulation Education used in Joint Training -julkaisu on vankka perusta simulaatiopedagogiikalle ja -menetelmille, yhteisille simulaatioharjoituksille ja opetustavoille.

Yhteisen verkon kautta voimme luoda realistisia liikennetilanteita ja harjoitella samanaikaisesti oppilaitosten opiskelijoiden kanssa yhteisessä simuloidussa merenkulun maailmassa sekä samalla harjoitusalueella. Kolmen oppilaitoksen kesken voidaan keskenään yhdistää yksitoista simulaattorikomentosiltaa harjoituksia varten.

Käytännön simulaattoriharjoitukset Viron ja Suomen simulaattorikeskusten välillä

Yhdenmukainen pedagoginen ja metodologinen lähestymistapa on oltava yhteensopiva teknisen järjestelmän kanssa Suomenlahden molemmin puolin. Merenkulun simulaattorien teknisen reitityksen ja testauksien jälkeen harjoittelu aloitettiin oppilaitosten välillä.

Kirjallisuuskatsauksen ja merenkulun asiantuntijoille, ammattilaisille sekä viranomaisille tehtyjen haastattelujen perusteella löydettiin simulaattoriharjoituksiin yhdeksän parasta käytäntöä (BP, best practises). Näitä parhaita käytäntöjä sovittiin myös käytettäväksi yhteisissä simulaattoriharjoituksissa:

BP 1 – Oppimisympäristö
BP 2 – Osaava ohjaaja
BP 3 – Luottamuksellisuus ja turvallisuuden tunne
BP 4 – Motivaatio
BP 5 – Vuorovaikutus
BP 6 – Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
BP 7 – Harjoituksen kuvaus
BP 8 – Viestintä
BP 9 – Aikataulutus

Viisi eri skenaariota yhteisille simulaattoriharjoituksille

Tammikuussa 2020 kehitettiin Kotkan projektikumppaneiden simulaattorikouluttajien kanssa asiantuntijatyöpajassa yhteisharjoitukset, jotka perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja merenkulku- sekä satama -asiantuntijoiden haastatteluihin:

  • Liittyminen alusten reittijakojärjestelmään (Traffic Separation Scheme, TSS)
  • Avomerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastustehtävät
  • Aluksen saapumisen tai lähtemisen satamasta
  • Vilkas alusliikenne saaristo- ja rannikkoväylillä
  • Aluksen teknisen ongelman selvittäminen

Koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta CoMET-hanke todettiin hyvin onnistuneeksi konseptiksi merenkulun simulaattoreiden yhteisharjoituksissa. Oppilaiden palautteiden mukaan he kokivat onnistuneensa harjoituksissa, samalla henkilökohtaisen asenteen ja motivaation koettiin tukevan tiimitoimintaa.

Oppilaat kokivat voivansa käyttää opittuja taitoja myös työelämässä. Oppimistavoitteet olivat olleet selkeitä, ymmärrettäviä ja saavutettavissa. Harjoitusten lisääminen parantaisi henkilökohtaisia taitoja ja osaamista positiivisten kokemusten kautta.

Suurin osa harjoituksissa olleista merenkulun oppilaista olivat tyytyväisiä tekniikan toimivuuteen, ohjeisiin sekä kouluttajien ohjaukseen.

Elokuussa 2021 päättynyt reilu kolmivuotinen CoMET-hanke yhdisti merenkulun simulaattorit ja yhteisen simulaatiokoulutuksen metodologiset ja pedagogiset periaatteet Suomenlahden yli Kotkassa, Tallinnassa ja Turussa. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahaston Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Kirjoittanut Vesa Tuomala

Kirjoittaja työskenteli CoMET-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kirjoittaja viihtyy mielellään niin oikean aluksen komentosillalla kuin myös simulaattorissa. Full speed ahead!