Kuvassa opiskelija asentaa putkistoon mittalaitetta. Opiskelija Jere Kola valmistelemassa kenttämittauksia. Kuva: Raino Hellberg.

Opiskelijat mukana energiatehokkuustoiminnassa

02.06.2021

Energiatehokkuutta on Kymenlaakson alueella tarkasteltu yhteistyössä alueen yritysten, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen kesken. Tuloksena on saatu parannusehdotuksia tehokkaampaan energiankäyttöön.

Yhteistyön avainasemassa ovat olleet Kymenlaakson alueen julkisen sektorin, teollisuuden ja energia-alan toimijat. Sidosryhmät ovat nostaneet esille käytännönläheisiä kehitystarpeita hukkalämmön hyödyntämisessä ja energiatehokkuuden kehittämisessä.

Xamkin kolmannen vuoden energiatekniikan opiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa näitä toimenpiteitä Xamkin Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa (Hukkaveks) -kehityshankkeessa.

Opiskelua käytännönläheisesti

Energiatehokkuus- ja ympäristöasiat ovat ajankohtaisia aiheita. Xamkin energiatekniikan insinööriopiskelijat pääsevät osallistumaan opintojen kautta Xamkin TKI-toiminnan kehityshankkeisiin näiden aiheiden parissa. Myös Kymenlaakson toimijat ovat vahvasti mukana Xamkin TKI-toiminnassa, joten opiskelijat pääsevät jo opintojen aikana osallistumaan käytännönläheisiin tarkasteluihin.

Piirros energialaitoksesta.
Energiatehokkuuden kehittämiskohde. Kuva: Xamk/Metsä, ympäristö ja energia Kymenlaakso.

Kolmannen vuoden energiatekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 op laajuinen energiatehokkuusmoduuli, joka sisältää 5 op energiatehokkuusprojektin. Eri toimijoilta saadaan todellisia tarkastelukohteita energiatehokkuusprojektin toteutukseen.

Toteutuksen sisältö vaihtelee saadun toimeksiannon mukaan, mutta yhteistä kaikille kohteille on kohteen energiankäytön nykytilan selvittäminen. Tämä sisältää lähtötietojen keräyksen, paikan päällä suoritettavat kenttämittaukset ja tulosten analysoinnin ja raportoinnin. Lopuksi työn tulokset esitetään toimijoille.

Opiskelijoiden suorittamat tarkastelut ovat osana laajempia aihekokonaisuuksia kehityshankkeiden sisällä.

Kattilalaitoksen energiatehokkuus

Kevään 2021 aikana yksi tarkasteltu kohde oli Kouvolassa sijaitseva Suomen Viljavan kattilalaitos, joka tuottaa kaukolämpöä KSS Lämmön kaukolämpöverkkoon.

Tarkastelussa selvitettiin mittaamalla kattilan nykyisiä palamisilma- ja savukaasumääriä. Selvityksen perusteella voidaan tehdä kokeellisia säätötoimia palamisilma- ja savukaasupuhaltimien toimintaa optimoimalla. Tämä mahdollistaa kattilan hyötysuhteen paranemisen ja vähentää polttoaineen kulutusta – tai mahdollistaa kaukolämmön tuotannon lisäämisen.

Lisäksi opiskelijat selvittivät laitoksen käyttämän polttoaineen vaikutusta kattilan toimintaan. Kehitysideaksi nousi myös hienojakoisen viljapölyn laadun parantaminen esimerkiksi briketöimällä, mikä vähentäisi pussisuodattimien huollon tarvetta.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Opiskelijat ovat kokeneet projektiluonteisen opiskelun hyödyllisenä, sillä todellinen käytännön kohde valmistaa työelämää varten. Opintojaksolta kerätyn palautteen perustella opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä projektiluonteisiin oppilastöihin.

Projektissa mukana ollut opiskelija Jere Kola kertoo, että projektin suorittaminen oli hieman työlästä, mutta erittäin antoisaa:

– Pääsimme käyttämään koulussa opittuja tietoja ja taitoja hyödyksi ja pystyimme selvittämään toimenpiteitä, joilla kattilan hyötysuhdetta sekä energiatehokkuutta voidaan parantaa, Kola tarkentaa.

Kehityshankkeen näkökulmasta yhteistyö alueen toimijoiden ja opetuksen kanssa on hyödyllistä. Xamkin bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksen laitosvastaava Juha Solio on tyytyväinen siitä, että yritykset osoittivat jälleen kiinnostusta yhteystyöstä ja pitivät tuloksia onnistuneina.

– Toiveenamme ja tavoitteenamme on palvella alueen yrityksiä, valmistaen samalla opiskelijoita kohti tulevia työuria, Solio painottaa.

Alueellinen yhteistyö on merkittävää kaikille osapuolille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa -hankkeessa (Hukkaveks) paneudutaan hukkalämpöjen lähteisiin/ilmaantuvuuteen ja niiden hyödyntämiseen Kymenlaakson alueella. Hukkaveks -hankkeen päärahoittaja on Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/hukkaveks

Kirjoittaneet Erja Tuliniemi, Maunu Kuosa, Hannu Sarvelainen, Tuija Korpela ja Paulus Kiviranta

Kirjoittajat työskentelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Hukkaveks -hankkeessa: projektipäällikkönä Erja Tuliniemi, kehitysinsinöörinä Maunu Kuosa, asiantuntijana Hannu Sarvelainen ja tutkimusinsinööreinä Tuija Korpela ja Paulus Kiviranta.