MiniMikkelin logo.

MiniMikkeli – jatkuvan kehittämisen tulos

30.05.2022

MiniMikkeli tarjoaa kaikille Mikkelin kuudesluokkalaisille mahdollisuuden oppia työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Jotta toimintamalli palvelee eri sidosryhmiä, tarvitaan jatkuvaa kehittämistä.

MiniMikkeli on kaikille Mikkelin kuudesluokkalaisille järjestettävä pelillinen oppimiskokemus työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Toimintamalli luotiin Mikkelissä usean toimijan yhteistyönä vuonna 2016. Tuolloin lähdimme liikkeelle kokeilukulttuurin ajatuksella kehittää täysin omanlainen oppimiskokonaisuus niistä aineksista ja osaamisesta, joita meillä Mikkelissä jo on.

Malliin on alusta asti liittynyt ajatus siitä, että sitä kehitetään jatkuvasti sekä ulkoa että sisältä tulevien tarpeiden ja ideoiden mukaisesti. Tavoitteena ei ole siis valmis maailma, vaan jatkuvasti uudistuva ja oppiva kokonaisuus.

Jalat maassa – asiakas tärkeänä kehittäjä

MiniMikkelissä on monta asiakasta. Tärkein ryhmä on tietenkin MiniMikkelin loppukäyttäjä eli kuutosluokkalainen. Oppilailta saadaan palautetta suoraan tapahtumassa havainnoimalla. Nyt viime vuosien verkkototeutuksissa oppilaat ovat myös antaneet palautetta kirjallisesti tapahtuman aikana erilaisten väittämien avulla.

MiniMikkelissä haetaan positiivista kokemusta, joka jättäisi pitkäaikaisen jäljen oppilaan mieleen. Tämä ei tietenkään aina onnistu jokaisen oppilaan kohdalla – usein myös järjestäjistä riippumattomista syistä. Tavoitteena on kuitenkin se, että jokaisella osallistujalla on mukava päivä, jossa hän pääsee tuomaan esille omia vahvuuksiaan samalla kun oppiminen tapahtuu.

Toinen keskeinen asiakasryhmä ovat opettajat. Opettajien toiveet ja heidän käytännön työnsä edellytykset asettavat usein rajat toiminnan kehittämiselle. Joka vuosi opettajilta kerätään kirjallista palautetta. Ennen koronaa opettajia kutsuttiin myös palautekeskusteluihin, joissa oli mahdollista päästä syvemmälle palautteeseen.

Kokemus on opettanut, että usein paikalle tulevat ne, joita aihe kiinnostaa paljon ja joille tuleminen on helppoa fyysisen läheisyyden vuoksi. Tämän voi toisaalta ajatella vääristävän annettavaa palautetta, mutta toisaalta arvokasta on myös kiinnostuneimpien opettajien palautteiden ja näkemysten tarkempi kuuleminen. Kehittämisessä on aina tehtävä päätöksiä suuntaan tai toiseen, vaikka vastauksissa voi usein tulla esille molemmat suunnat toivottavana tilana.

Tapahtuman tuottajan eli Xamkin näkökulmasta varsinainen asiakas on tapahtuman tilaaja eli Mikkelin kaupunki. Kaupungin sivistystoimi on aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa koko vuoden ajan.  Tärkeät resurssit eli sekä oppilaiden että opettajien aika, taloudelliset mahdollisuudet ja opetussuunnitelmat ovat ne taustatekijät, jotka piirtävät rajat kunkin vuoden toiminnalle.

Pää pilvissä – asiantuntijoiden rooli kehittämisessä on nähdä kauemmaksi

MiniMikkeliä kehitettäessä lähdetään aina liikkeelle edellisten vuosien kokemuksista. Vaikka asiakkaiden palaute on tärkeää ja aina kehittämisen lähtökohta, monet uudet ideat ja ajatukset tulevat mukana olevilta asiantuntijoilta ja myös sidosryhmiltä.

Jatkuva kehittäminen ei ole itseisarvo – muuttua ei tarvitse vain muutoksen vuoksi, vaan sillä tulee olla joku syy ja suunta. Kuitenkin asiantuntijoiden tehtävä on nähdä nykyhetkeä pidemmälle ja pystyä ennakoimaan tulevaisuuden trendejä. MiniMikkelin suunnitteluun osallistuu vuosittain Xamkin asiantuntijoiden ja tilaajan eli Mikkelin kaupungin lisäksi Mikkelin yliopistokeskuksen ja Etelä-Savon ammattiopiston edustajia.

Kehittämistyössä oleellista on jatkuvuus ja jatkuva oppiminen. Maailma muuttuu ympärillämme vauhdikkaasti, ja uusia yllätyksiä tuntuu olevan joka kulman takana. Näin ollen MiniMikkelikään ei ole koskaan valmis, vaan tapahtumaa kehitetään jatkuvasti esiin tulevien tarpeiden, vaihtuvien olosuhteiden ja saatujen palautteiden mukaisesti. Yksi idea on rohkeammin ottaa oppilaat mukaan tapahtuman suunnitteluun. Näin päästäisiin nykyisestä käyttäjäkeskeisestä kehittämismallista lähemmäksi käyttäjälähtöistä kehittämismallia.

Viimeiset pari vuotta MiniMikkeli on jouduttu järjestämään verkossa, ja olemme päässeet kehittämään uusia toimintatapoja oikein urakalla. Tänä vuonna otimme mukaan vahvuuspedagogiikan mukaiset positiivisen pedagogiikan harjoitteet luokassa tapahtuvaan etukäteistyöhön ja verkkotapahtuman ohjelmaan. Olemme oppineet paljon etätoteutuksista ja osa näistä opeista jää varmasti käyttöön, kun pääsemme palaamaan livetapahtumaan.

MiniMikkeli 2022

– MiniMikkeliin osallistui 562 kutosluokkalaista vuonna 2022
– Pikkuyritysten liikeideoita oli arvioimassa 10 asiantuntijaa
– Opettajat antoivat arvosanan 4,4 (asteikko 1–5) väittämälle ”Tapahtuma oli oppilaideni osalta onnistunut”
– Lisätietoa verkkosivulta https://www.xamk.fi/xamk/minimikkeli/

Kirjoittanut Maisa Kantanen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.