Hyvä tulevaisuus on tehtävä näkyväksi!

15.03.2022

Median meille tarjoamasta uutisvirrasta on jatkuvasti helppo löytää pelottavia uhkakuvia tulevaisuudesta: sotaa, talouden romahtamista, ympäristökatastrofeja ja loputon määrä muita kauheuksia. Miten saamme niiden rinnalla tuotua esiin kaikki ne positiiviset mahdollisuudet ja kehityskulut, joiden on yhtä lailla mahdollista toteutua?

Viime vuosina tehtyjen tutkimusten mukaan erityisesti nuorten tulevaisuususko on romahtanut huolestuttavalla tavalla (esim. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2021). Tyypillisesti nuoremmat sukupolvet ovat olleet vanhempiinsa verrattuna optimistisempia tulevaisuuden suhteen, mutta nyt tilanne on kääntynyt jopa päinvastoin.

Nuorten tulevaisuususkon hiipumiseen vastaaminen on oman aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita.

Kehitän työkseni nimenomaan nuorille suunnattua tulevaisuusvalmennusta, ja heikentynyt usko positiiviseen tulevaisuuteen on valitettavan tuttu ilmiö myös meidän valmennusryhmissämme. Osa nuorista sanoittaa, että he kokevat unelmoinnin vaikeaksi, eivätkä juuri osaa kuvitella hyviä asioita omassa henkilökohtaisessa tai laajemmin koko ihmiskunnan tulevaisuudessa.

Olen valmis väittämään, että tähän nuorten tulevaisuususkon hiipumiseen vastaaminen on yksi oman aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita.

Jokainen voi vaikuttaa tulevaisuuteen

Tyypillisesti tulevaisuusvalmennuksessa keskustellaan mukana olevien nuorten erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista sekä tarkastellaan laajasti erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Nämä keskustelut kattavat laajan kirjon aiheita esimerkiksi kestävästä ympäristökehityksestä väestön ikääntymiseen ja teknologisista innovaatioista kaupungistumiseen.

Oma havaintoni on, että nuoret ovat usein hyvin valveutuneita monien ilmiöiden suhteen, ja heillä on niistä myös tarkkaa tietoa. Nämä nuorten kanssa käytävät keskustelut ovat aina hyvin virkistäviä, ja yksi parhaita puolia työssäni onkin, että opin niistä myös jatkuvasti itse uusia asioita.

Vaikka valmennuksen tavoite on vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa, emme missään tapauksessa lähde koskaan kieltämään nuorten tulevaisuuteen liittyviä huolia. Päinvastoin, monista mahdollisista uhkakuvista on tutkitun tiedon valossa täysin oikeutettua olla huolissaan.

Jokainen suurikin muutos on aina loppujen lopuksi saanut alkunsa yhdestä ajatuksesta ja teosta.

Yritämme kuitenkin tuoda esille sen, että vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja on valtavan suuri määrä, ja niiden joukossa on nähtävissä myös paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi ajatus kestävämmästä ruokatuotannosta tai muut teknologisen kehityksen mahdollisuudet puhuttelevat nuoria, joita huolestuttaa maapallon elinolot.

Yksi tärkeimmistä viesteistämme on, että tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Jokainen suurikin muutos on aina loppujen lopuksi saanut alkunsa yhdestä ajatuksesta ja teosta.

Tulevaisuusvalmennuksessa etsitään toivottua tulevaisuutta

Kun puhumme erilaisista tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä, käymme samalla runsaasti keskusteluja myös siitä, millainen tulevaisuus olisi toivottava ja millainen taas ei. Mistä elementeistä muodostuu ihmiskunnan kannalta hyvä tulevaisuus? Entä oma henkilökohtainen tulevaisuus?

Nuorten kanssa pyrimme sanoittamaan sellaisen arvopohjan, jonka mukaan he voisivat itse asettaa omat tavoitteensa hyvälle tulevaisuudelle. Jollekin se tarkoittaa puhdasta luontoa, omaa rauhaa ja perheen perustamista. Toiselle taas ehkä vilkasta urbaania kaupunkielämää ja läheisiä ystävyyssuhteita.

Kun hyväksi koetun ja omien arvojen mukaisen tulevaisuuden rakennuspalikat on tunnistettu, ne on melko helppo muuntaa konkreettisiksi tavoitteiksi, joita kohti voi lähteä kulkemaan pienin askelin. Suunnitelma voi tietysti muuttua matkan varrella ja luultavasti näin tapahtuukin, mutta ainakin matka on saanut alkunsa.

Ja kun nuorella on visio tavoiteltavasta positiivisesta tulevaisuudesta, se on tukeva rakennusalusta myös vahvalle tulevaisuususkolle.

Essoten hallinnoimassa Ohjaamo Olkkari 2.0 -hankkeessa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on mukana kehittämässä ohjaamopalveluja Mikkelissä ja sen lähikunnissa.

Osana hankkeen toimintaa Antti Rantaniva ja Ville Eerikäinen kehittävät nuorille suunnattua tulevaisuusvalmennusta, joka on sovellettavissa sekä ryhmä- että yksilöohjaukseen. Hanke toteutetaan Etelä-Savossa 1.4.2021–31.8.2023 ja sen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Lähde

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. 2021. Syntyvyys syvyyksissä. Pessimismi varjostaa synnytysikäisten näkymää. PDF-julkaisu. Saatavissa:  https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2021/03/eva-analyysi-no-90.pdf [viitattu 24.2.2022].

Kirjoittanut Antti Rantaniva

Kirjoittaja työskentelee Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.