Piirroksessa on kaksi yrityksen ovea. Toisen oven edessä on yksi asiakas, ja toisen edessä pitkä jono. Yksinäinen asiakas ajattelee, että tuon toisen oven takaa löytynee hyvää palvelua. Piirros: Enni Jaatinen.

Hyvinvointidataa keräämällä kohti vaikuttavampaa palvelua

04.10.2022

Miten hyvinvointialan yrittäjä voisi parhaiten todistaa sen, että juuri hän tuottaa parasta mahdollista palvelua? FysioSatama on halunnut lähteä ratkaisemaan ongelmaa yhteistyössä Xamkin tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

FysioSatama on ollut kiinnostunut vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta laaja-alaisesti jo vuosien ajan (Koskeli 2021). Yritys on ollut pilotoimassa ja kehittämässä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Hyviö-työkalua lääkinnällisen kuntoutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta katsoen.

Sosiaali- ja terveysalalla on yleistä, että potilaista kerätään paljon tietoa, mutta niiden vertailu yleisesti käytössä olevista potilastietojärjestelmistä on heikkoa. Vahvan potilastiedon suojauksen takia palveluntarjoajien ei ole ollut helppo kerätä mitään hyvinvointitietoa samaan paikkaan niin, että vertailu eri aikapisteiden välillä olisi mahdollista.

Asiakkaan eli esimerkiksi potilaan erillisellä suostumuksella on mahdollista kerätä dataa muualle kuin potilastietojärjestelmiin. Hyviö on kehitetty toimimaan tällä tavalla madaltaen ja helpottaen kynnystä järjestelmälliseen tiedon keräämiseen.

Hyviön avulla FysioSatama voi automatisoida ja näyttää oman palvelunsa vaikutuksen sekä itselleen että asiakkaalle visuaalisesti (kuva 1). Hyviön analytiikan avulla ammattilainen näkee yhdellä silmäyksellä omien asiakkaidensa yksilö- ja yhteiskehityksen valitsemillaan mittareilla mitattuna.

Tieteellisesti tutkitut mittarit viestivät korkeasta laadusta

FysioSatama on aloittanut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen syksystä 2021 Hyviön avulla. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan neljän vuoden välein kilpailuttama kokonaisuus, johon valitaan tarjouskilpailun eri kriteereiden perusteella vain tietyt palveluntuottajat. Yhtenä lisäarvon tuojana yritys voi koota dataa omasta ryhmätason kuntoutustoiminnastaan tähän kilpailutukseen.

Fysioterapiassa halutaan mitata konkreettisesti asiakkaan toiminta -ja liikuntakykyä. Mittarivalinnoissa on haluttu huomioida ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, ihmisen omakohtaiset tavoitteet sekä nostaa keskiöön yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma eli kaatumiset.

FysioSataman mittarit tukevat myös hyvin esimerkiksi Kelan GAS-mittaristoa. GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) on väline, jonka avulla asiakas yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa määrittelee kuntoutuksen konkreettiset tavoitteet viisiportaisella asteikolla (Kela 2021).

Tulosten osoittamisen ei tarvitse olla tähtitiedettä

Vaikutusten osoittamisen ei tarvitse olla vain tilastollisesti merkitsevän tutkimusasetelman mukaista, vaan mittaaminen voidaan tuoda lähemmäksi ammattilaisen arkea. Tämä on myös oleellinen seikka, kun halutaan viedä TKI-toimintaa osaksi yritysten arkea ja tuottaa aidosti korkeaa lisäarvoa yrityksiin.

Hyviö näyttää analytiikkaa absoluuttisesti ja vertaa eri mittauspisteissä tapahtuvia mittauksia toisiinsa näyttäen kehityksen prosentteihin perustuen (kuva 1). Pelkkien prosenttien ja absoluuttisten lukujen katsomisessakin on toki rajoituksensa.

Esimerkkiasiakkaan kehittyminen visualisoituna Hyviössä yhdellä FysioSataman käyttämällä mittarilla mitattuna.

Ammattilaiselta vaaditaan tietämystä mittarin pistelaskusta ja tulkinnasta. Syvempiin analyyseihin tarvitaan tilastotieteellistä osaamista, mutta edistysaskel kohti helpompaa vaikutusten mittaamista on kuitenkin tehty.

Hankeyhteistyöstä arvokasta tietoa tulevaisuuteen

Hankeyhteistyön ansioista yrityksen vaikuttavuusosaaminen on lisääntynyt ja ymmärrys datan käytön merkityksestä korostunut. Vahva yhteistyö hanketoiminnan ja tosielämän yritystoiminnan välillä madaltaa kynnystä jatkaa yhteistyötä myös perinteisen hanketoiminnan jälkeen.

FysioSataman antama käyttökokemuspalaute mahdollisesta tiedon viemisestä OmaKantaan oli oleellinen, kun selvityshanketta vaikutustiedon viemisen prosessista Kelan Omatietovarantoon lähdettiin toteuttamaan (Häyrinen & Miettinen 2022).

Yhteistyö FysioSataman kanssa on oivallinen esimerkki siitä, kuinka merkittäviä kumppaneita Xamk ja yritys voivat parhaimmillaan toisilleen olla. Hanketoimijana on mielekästä tehdä yhteistyötä aktiivisen ja kehitysmyönteisen yrityksen kanssa.

Kirjoittanut Mira Häyrinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikössä.
Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä FysioSatama Oy:n yrittäjä Asko Koskelin ja fysioterapeutti Mari Salmisen kanssa.