Hymyilevät opiskelijat tekevät ryhmätyötilassa yhteistä toimeksiantoa. Kuva: Xamk.

Pitkäaikaisempaa yhteistyötä ja kestävää kumppanuutta

15.03.2022

Ammattikorkeakoulun kiistämätön vahvuus on vankka yritysyhteistyö, joka mahdollistaa opiskelijoille opitun teorian soveltamisen käytäntöön.

Tämä yhteistyö toteutuu usein opintojaksoilla yritysten toimeksiantoina ja kehittämistehtävinä, opinnäytetöinä sekä perus- ja syventävän harjoittelun avulla. Valitettavan usein yritysten toimeksiannot jäävät kuitenkin yksittäisiksi projekteiksi pidempiaikaisen yhteistyön ja kestävän kumppanuuden sijaan.

Koulutuksen ja yritysten yhteistyöhön halutaan nyt luoda pitkäaikainen ja kestävä toimintamalli. Opiskelijoille tämä yhteistyö tarjoaisi pidempiaikaisia kumppanuuksia yritysten kanssa monella eri tavalla, ja yrityksille puolestaan monipuolisempia yhteistyömahdollisuuksia strategisemmin läpi koko opetussuunnitelman. Pitkäaikaisen yhteistyön ja kestävän kumppanuuden yksi suuri etu ovat syvällisemmät ja lisäarvoa tuottavat kehittämistehtävät ja -sisällöt – niistä molemmat osapuolet saavat enemmän.

Opiskelijoilla halu tuottaa lisäarvoa oikeiden toimeksiantojen parissa mahdollisimman monipuolisesti

Opiskelijat saavat opintojen aikana yritystoimeksiantoja usein yksittäisiin opintojaksoihin liittyen. Tällöin he eivät välttämättä tunne toimeksiantajayritystä syvällisemmin, ja muodostavat kehittämisehdotuksensa sekä suhteellisen pinnallisen briiffauksen ja yritysesittelyn perusteella että opintojakson sisällön täsmällisiin tarpeissin pohjautumalla. Halu tehdä kehittämistehtäviä ja -raportteja oikeisiin toimeksiantoihin liittyen on valtavan suuri, ja ne koetaan suurena lisäarvona opinnoissa.

Koulutuksen ja yritysten yhteistyöhön halutaan nyt luoda pitkäaikainen ja kestävä toimintamalli.

Toimeksiantajayrityksen tunteminen syvällisemmin sekä yrityksen tai yrittäjän tarpeiden ja haasteiden ymmärtäminen antavat opiskelijoille paremman pohjan rakentaa pidempiaikaisia ja realistisia ratkaisuehdotuksia. Samalle yritykselle tehtävät kehittämistehtävät eri opintojaksojen sisältöihin liittyen antaa opiskelijoille myös paremman kokonaiskuvan alalla toimivan yrityksen tarpeista ja haasteista yksittäisen ongelmanratkaisun sijaan.

Monelle opiskelijalle opintojaksojen toimeksiannot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua useisiin alan yrityksiin. Tämä madaltaa varmasti kynnystä ottaa tuttuun yritykseen yhteyttä, kun opinnäytetyö ja harjoittelu ovat ajankohtaisia opintojen edetessä. Perinteisen kylmäsoiton sijaan opiskelijalla on ollut mahdollisuus verkostoitua yrittäjien kanssa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, jolloin yhteydenotto tuntuu luontevammalta. Yrityksen jo tunteva opiskelija pystyy myös tarjoamaan enemmän arvoa yritykselle ammatillisesti esimerkiksi harjoittelun aikana.

Eteläsavolaisilla yrityksillä hyvin moninaisia yhteistyötarpeita

Etelä-Savon maakuntaliiton julkaiseman Tilastokeskuksen tilaston mukaan (2020) Etelä-Savossa toimi vuonna 2020 hieman yli 10 000 yritystä, ja näistä yrityksistä jopa 95 % on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Mikroyritysten yksi suurimmista haasteista on perinteisesti lisäkäsien tarve, kun arkipäivän operatiivisia tehtäviä on paljon, ja samaan aikaan kehittämishalujakin olisi kehittää toimintaa edelleen. Lisäkäsiä voidaan tarvita toiminnoissa, joissa opiskelija voi auttaa parhaiten harjoittelun merkeissä, joskin toisaalta myöskin osa-aikainen työskentely yrityksen palvelussa voi toimia oivana apukeinona esimerkiksi kiire- tai sesonkiaikaan.

Kiireestä huolimatta yritykset haluavat yhteistyön kasvavan.

Yrityksillä on tyypillisesti myös paljon erilaisia kartoitus- ja selvitystarpeita, joiden toteuttamiseen yrityksen omat resurssit eivät arkipäivän kiireiden vuoksi riitä. Yritykset ovat hyvin avoimia omasta toiminnastaan, ja näyttävät mieluusti toimintaansa opiskelijoille muun muassa erilaisten tutustumiskäyntien ja esittelykierrosten merkeissä. Monet yritykset ovat tarjonneet myös mahdollisuutta ottaa opiskelijoita mukaan asiakastapaamisiin. Kiireestä huolimatta yritykset haluavat yhteistyön kasvavan, ja omalta osaltaan mahdollistaa opiskelijan innon kasvavan ammatillista alaa kohtaan – esimerkin voima on huikea!

Kestävä kumppanuus vaatii jalkautumista yrityksiin ja yrittäjien tarpeiden kuuntelemista

Kestävä kumppanuus vaatii kumppanin tuntemista muuttuvissakin olosuhteissa, ja yhteistyön tekemistä suoraviivaiseksi ja helpoksi yrityksille. Hyvinvointialalle uusia yrittäjiä ja osaajia Etelä-Savoon -hankkeen kartoitusten pohjalta tehtävät yhteistyöehdotukset antavat hyvän alun yhteistyön käynnistämiselle ja sen kehittämiselle pidemmällä aikavälillä. Yrittäjän haasteiden ja tarpeiden kuunteleminen ja kuuleminen ovat yhteistyön lähtökohta. Tilanteet kuitenkin muuttuvat, joten säännöllinen yhteydenpito on kaiken a ja o.

Kartoitusten pohjalta rakennetun yhteistyömallin täytyy kattaa kaikki ne ammatilliset ja koulutukselliset osa-alueet, joiden osalta yritys toivoo yhteistyötä. Tämä tarkoittaa hanketoimijoiden näkökulmasta sitä, että yhteistyön käynnistäminen tehdään mahdollisimman sujuvaksi ja suoraviivaiseksi yritykselle. Mikäli yhteistyötarpeita tulee eri koulutusten osalta, hanketoimijat vievät yhteistyöehdotuksen eteenpäin oikeaan koulutukseen yli organisaatiorajojen.

Kaksivuotinen Hyvinvointialalle uusia yrittäjiä ja osaajia Etelä-Savoon -hanke käynnistyi syksyllä 2021. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta.

Lähde

Etelä-Savon maakuntaliitto. 2020. Yritystoiminta, aluetalous ja vienti. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.esavoennakoi.fi/yritystoiminta-aluetalous-vienti [viitattu: 22.2.2022].

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusyksikössä.