Sosiaalisesti vastuullinen yritys pitää huolta sidosryhmistään. Kuvapankkikuva.

Mitä kaikkea kuuluu liikenne- ja logistiikka-alan sosiaaliseen vastuullisuuteen?

30.05.2022

Liikenne- ja logistiikka-alalla on tunnetusti omat vaikutuksensa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisessa liiketoiminnassa (Corporate Social Responsibility, CSR) yritys tunnistaa omat vaikutuksensa ja pyrkii ottamaan niistä vastuun sekä toimimaan muutoinkin mahdollisimman kestävällä tavalla.

Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet koskettavat myös liikenne- ja logistiikka-alaa

Vastuullinen liiketoiminta käsittää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Liikenne- ja logistiikka-alalla eniten huomiota annetaan usein toiminnan ympäristövastuullisuudelle. Tähän liittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö.

Ympäristövastuuta voidaan kantaa esimerkiksi huolehtimalla siitä, että hankinnoissa otetaan huomioon elinkaariajattelu ja ekologinen kestävyys. Tai huolehtimalla siitä, että logistiikkaa hoidetaan mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti, koska esimerkiksi kuljetuksia vähentämällä ja tehostamalla voidaan säästää kustannusten lisäksi myös ympäristöä. Ympäristövastuuta voidaan toteuttaa myös kehittämällä ja parantamalla varastointiratkaisuja.

Sosiaalinen vastuullisuus koskee kaikkia niitä vaikutuksia, joita toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Taloudelliseen vastuullisuuteen taas kuuluu esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuudesta ja tehokkuudesta huolehtiminen. Taloudellinen vastuullisuus on tärkeää, sillä se mahdollistaa myös yrityksen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toteuttamisen.

Onkin muistettava, että eri vastuullisuuden osa-alueet eivät ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan linkittyvät toisiinsa monin eri tavoin. Vastuullisessa yrityksessä eri vastuullisuuden osa-alueet ovatkin tasapainossa ja niitä kehitetään yhdessä, yhtenä kokonaisuutena.

Vastuullisuuden osa-alueet linkittyvät toisiinsa monin eri tavoin.

Monet vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyvät seikat ovat Suomessa tarkasti laissa säänneltyjä. Näihin kuuluvat esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksia koskevat säännökset sekä työlainsäädäntö. Näin ollen voidaan sanoa, että monet suomalaiset yritykset noudattavat vastuullisia periaatteita jo pelkästään lainsäädännön vuoksi. Varsinaisesti vastuullisuuden voidaan kuitenkin katsoa tarkoittavan yritysten vapaaehtoista toimintaa, joka ylittää lain velvoittaman minimitason.

Sosiaalinen vastuu ihmisistä ja yhteisöstä

Sosiaalinen vastuu on ehkä vaikeimmin määriteltävissä oleva vastuullisuuden osa-alue. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat erityisesti työelämään, henkilöstöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat. Tällaisia ovat henkilöstön työterveys- ja turvallisuus sekä hyvinvointi ja osaaminen, tasa-arvo ja muut vastaavat hyvät toimintatavat.

Yrityksissä, joilla on laajat kansainväliset hankinta- tai kuljetusketjut, tulee arvioida myös välillinen vastuu esimerkiksi työoloista, ihmisoikeuksien toteutumisesta ja jopa lapsityövoiman käytöstä. Sitoutunut, motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on tärkeä voimavara menestyvälle yritykselle. Vastuullisuus voi myös houkutella lisää ammattitaitoisia työntekijöitä.

Sosiaalisessa vastuussa keskeistä on vuorovaikutus ja keskustelu sidosryhmien kanssa. Sosiaalisen vastuun keskeisin sidosryhmä on oma henkilöstö, mutta on hyvä huomioida myös muut sidosryhmät, kuten asiakkaat, paikalliset asukkaat, yhteisöt ja ympäröivä yhteiskunta. Näissä tilanteissa sosiaalinen vastuu liittyy esimerkiksi laadukkaisiin tuotteisiin tai asiakaspalveluun, työpaikkojen luomiseen sekä säilyttämiseen ympäröivällä alueella tai vaikka verotulojen kasvattamiseen.

Tyytyväiset asiakkaat ja ympäristön asukkaiden hyväksyntä vaikuttavat yrityksen maineen muodostumiseen ja voivat vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn. Sosiaaliseen vastuuseen voidaan laskea myös hyväntekeväisyyteen liittyviä toimenpiteitä, mutta pelkkä hyväntekeväisyys ei tee yrityksestä sosiaalisesti vastuullista toimijaa.

Liikenne- ja logistiikka-alalla sosiaalisessa vastuullisuudessa korostuu henkilöstön tärkeys yrityksille. Asiakkaiden odotusten kasvaessa ammattitaitoisen henkilöstön merkitys kasvaa. Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö lisää yrityksen tehokkuutta sekä parantaa sen kilpailuetua. Liikenne- ja logistiikka-ala on myös perinteisesti ollut hyvin miesvaltaista. Tämän vuoksi yritysten on tärkeää ottaa huomioon myös tasa-arvoasiat ja tarjota yhtäläiset mahdollisuudet työllistymiseen ja uralla etenemiseen taustasta riippumatta.

Vastuu kaikille, myös tulevaisuudelle

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vastuullinen liiketoiminta kaikkine osa-alueineen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Vastuullisuus ei myöskään kata ainoastaan nykyhetkeä, vaan heijastelee myös tulevaisuuteen. Sosiaalisen vastuun yhtenä sidosryhmänä voidaankin pitää myös tulevia sukupolvia.

Erityisesti ympäristövastuun kantamisella, tai kantamatta jättämisellä, voi olla pitkän aikavälin seurauksia. On muistettava, että ympäristövastuullisuuteen liittyy välillisesti myös ihmisoikeudet sekä niiden toteuttaminen esimerkiksi terveyden suojaamisen kautta. Tämä koskee myös tulevia sukupolvia erityisesti aloilla, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten liikenne- ja logistiikka-ala.

Tulevaisuudessa vastuullisuus voidaan nähdä myös yrityksen kilpailukyvyn säilymisen edellytyksenä. Vastuullisuus ei ole ainoastaan moraalisesti hyvä tapa toimia vaan voi olla myös osa kannattavaa liiketoimintastrategiaa. Yrityksen tulee kuitenkin miettiä vastuullisuutta erityisesti oman toimintansa pohjalta. Tällä tavoin vastuullisuus saadaan sisällytettyä osaksi yrityksen toimintaa.

Kirjoittanut Vappu Kunnaala-Hyrkki

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana (1.6.2022 eteenpäin vastuullisuuskoordinaattorina) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.