Rivissä astioita, joissa on eri määrä nesteitä. Vaikuttavuus karttuu pitkän ajan kuluessa. Kuva: Manu Eloaho, Darcmedia.

Vaikuttavuus ei ole kvartaalitaloutta

15.03.2022

Tutkimus- ja kehittämistyö tähtää positiiviseen muutokseen, vaikuttavuuteen. Tämä muutos voi olla esimerkiksi tuotantoprosessien kehittämistä, koulutusta tai elinolosuhteiden kohentamista. Mutta kuinka vaikuttavuutta voi todentaa?

Vaikuttavuus on tavoitteellista muutosta yksilön hyvinvoinnissa tai laajemmin yhteiskunnassa. Se realisoituu pitkällä aikavälillä, yleensä keskipitkällä (3–5 vuotta) tai pitkällä (yli kuusi vuotta) aikajänteellä. Vaikuttavuus eroaa siten merkittävästi lyhyen aikavälin muutoksista eli vaikutuksista.

Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on monitahoinen ja monisyinen ilmiö. Yhtäältä siihen luo oman haasteensa juuri se, että vaikuttavuus konkretisoituu usein vasta vuosien päästä. Toisaalta mittaaminen ja arviointi keskittyvät määrällisiin tavoitteisiin, ja tuloksia toivotaan jo lyhyessä ajassa.

Määrällisiä mittareita Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ovat muun muassa rahoituksen, hankkeiden, yrityskumppaneiden ja asiantuntijoiden määrä tai tuotettujen julkaisujen lukumäärä.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus 18.8 milj.e, EU-rahoitus 10,8 e, yrityskumppaneiden määrä 938, julkaisujen määrä 874, TKI-henkilöstön määrä 322 ja TKI-hankkeiden määrä 297.
Xamkin TKI-toiminnan tunnuslukuja 2021.

Määrälliset mittarit eivät kuitenkaan kerro kaikkea, sillä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuus voi konkretisoitua monella tavalla. Se voi olla yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, osaavan työvoiman kouluttamista tai innovaatioekosysteemien rakentamista. Se voi olla muutosta ihmisen hyvinvoinnissa tai ympäröivässä yhteiskunnassa.

Mittaamisen vaikeusaste kasvaa, kun siirrytään määrällisistä mittareista laadullisiin. Miten mitata yrityksille annettua tukea ja osaamisen kasvua? Kuinka voi arvottaa yksilön hyvinvointia tai kyvykkyyden tunnetta? Sidosryhmiltä saatu palaute sekä hankkeiden toteutus- ja päätösvaiheen sisäiset ja ulkoiset arvioinnit vastaavat osaltaan laadullisen mittaamisen tarpeisiin, mutta kehitettävääkin on.

Vaikuttavuuden kolme kulmakiveä Xamkissa

Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan visiona on uudistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuus. Työn avuksi on kehitetty TKI-toiminnan vaikuttavuusmalli, joka ohjaa ja suuntaa Xamkissa tehtävää työtä.

Vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat ympäristö ja kestävyys, ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä yrittäjyys ja korkea lisäarvo. Vaikuttavuutta tarkastellaan mallissa kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista.

Xamkin TKI-toiminnan vaikuttavuuden kolme kulmakiveä ovat Ympäristö ja kestävyys, Ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä Yrittäjyys ja korkea lisäarvo.
Xamkin TKI-toiminnan vaikuttavuusmalli ohjaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Xamkissa TKI-toimintaa mitataan ja arvioidaan systemaattisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Vaikuttavuusmalli on otettu osaksi Xamkin projektihallintajärjestelmää, ja vahva osaaminen niin projektin- kuin laadunhallinnassa tukee asiantuntijoidemme työtä.

Yhteistyö opetuksen ja yrityskentän kanssa varmistaa sen, että palvelemme maakuntiemme yritysten ja asukkaiden tarpeita, ja tieto saadaan käytäntöön mahdollisimman hyvin.

Työstä ja tuloksista kertominen ovat tärkeä osa vaikuttavuutta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista kerrotaan viestinnän ja julkaisujen avulla. Viestinnällä kerromme, mitä työtä teemme ja millaista vaikuttavuutta tavoittelemme. Viestinnän kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, uutiskirjeet, tapahtumat – ja Xamk READ -verkkolehtemme.

Julkaisuihin kootaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulokset ja opit hyötykäyttöön. Oppaissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja ja työkaluja esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen.

Xamkissa ilmestyy vuosittain noin 880 julkaisua, joista useimmat ovat avoimesti saatavilla. Theseus-tietokannasta voi hakea esimerkiksi yrittäjyyteen liittyviä julkaisuja.

Vahvuusalajulkaisut 2021

Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta.

Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021.

Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021.

Vaikuttavuus tehdään yhdessä

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ydin on aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa tuo työhön jatkuvuutta.

Pitkäaikaiset kumppanuudet rakentuvat luottamuksen ja tiiviin yhteistyön pohjalle. Uusien kumppanuuksien myötä avaamme uusia kehityskulkuja ja -näkymiä. Kansainvälisten tutkimuskonsortioiden ja laajojen kansallisten kumppanuusverkostojen kautta saamme uusinta tietoa ja osaamista työmme tueksi.

Avainsana vaikuttavuudessa on yhteistyö, johon tarvitaan eri alojen asiantuntijoita: yrittäjiä, vaikuttajia, päättäjiä, tutkijoita, kehittäjiä. Kehitämme sidosryhmätyötämme systemaattisesti, jotta vuorovaikutus on aitoa ja aktiivista myös tulevaisuudessa.

Me Xamkissa haluamme tehdä työtä, jolla on merkitystä. Työtä, joka tukee alueen elinvoimaa, ihmisten hyvinvointia ja edistää kestävää kehitystä. Työtä, jolla on vaikuttavuutta.

Lisätietoa

Xamkin Vaikuttavuus-verkkosivu: https://www.xamk.fi/vaikuttavuus

Vaikuttavuudesta Xamk READ -verkkolehdessä

Sirénin selvitys etsii keinoja vaikuttavuuden lisäämiseksi, Xamk READ 3/2021
— Petro Poutanen: Viestintä edistää tutkimuksen vaikuttavuutta, Xamk READ 3/2021
— Vaikutuksista vaikuttavuuteen, Xamk READ 1/2020

TKI-toiminnan vaikuttavuus osana Xamkin auditointia julkaisussa Kivelä, M. & Neuvonen-Rauhala M-L. (toim.). 2021. Keskusteluja auditointikokemuksista. Xamk kehittää 171.

— Markus Häkkinen: Vaikuttavuuden mallintaminen ja näkyväksi tekeminen, s. 55–64
— Eeva Kuoppala: TKI:n ja opetuksen yhteistyöllä vahvempaa osaamista ja aluevaikuttavuutta, s. 65–73
— Anne Hytönen: Tiedeviestintä on vaikuttavuutta, s. 97–105

TKI-toiminnan vaikuttavuus Xamkin vastuullisuusraportissa Ervaala O. & Neuvonen-Rauhala, M-L. (toim.) 2021. Vastuullisuusraportti 2020. Xamk kehittää 174.

— Markus Häkkinen: Vastuullista aluevaikuttavuutta – vaikuttavuusmalli tuo työn näkyväksi, s. 25–31
— Stina Westman: Xamk vastuullisena aluevaikuttajana, s. 32–35

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-palveluissa.