Kuva: Gerd Altman, Pixabay.

TieJot mahdollistaa opetuksen ja oppimisen kehittämisen

29.05.2023

Kolme ammattikorkeakoulua kehittää parhaillaan yhdessä tiedolla johtamisen koulutusta. Tiedolla johtamisella pyritään parempaan johtamiseen perustamalla päätöksenteko faktoihin. Lisäksi tietojohtamisella lisätään organisaation kykyä luoda arvoa tiedon avulla. Tietojohtamisen koulutusmateriaalia tarvitaan myös suomeksi.

Tiedolla johtaminen parantaa päätöksentekoa

Tiedolla johtaminen on osa tietojohtamisen kokonaisuutta. Tietojohtaminen käsittelee ja tutkii tietoperustaista arvonluontia; tietojohtamisella lisätään organisaation kykyä luoda arvoa tiedon avulla.

Tietojohtamisen kontekstissa tieto ymmärretään laajasti aineettomana omaisuutena, johon kuuluu tallennettavissa olevan tiedon lisäksi kaikki muukin aineeton, kuten osaaminen. Tietojohtaminen on monialainen tieteenalana ja jakautuu useaan erilaiseen teemaan. Päätasolla teemoja on kaksi: tiedolla johtaminen ja tiedon johtaminen.

Tiedolla johtamisen tavoitteena on parantaa päätöksentekoa perustamalla päätökset faktoihin. Keskeistä on hankkia tietoa, jota tarvitaan johtamisessa ja jalostaa se sopivaan muotoon päätöksentekoa varten. Tiedon johtaminen taas tarkastelee tiedon hallinnoimista organisaatiossa. Tyypillisiä tiedon johtamisen teemoja ovat tietoon liittyvät prosessit tai tiedon säilyttämiseen menetelmät. Jälkimmäinen kattaa laajasti erilaisia menetelmiä ja työkaluja tietotekniikasta johtajuuteen.

Osaajakoulutus perehdyttää opiskelijan tiedolla johtamiseen

Päätavoitteenamme on järjestää osaajakoulutus, jossa opiskelija voi perehtyä tiedolla johtamiseen. Osaajakoulutus sisältää kuusi opintojaksoa, kukin 5 opintopistettä:

– Tavoitteena tiedolla johtaminen
– Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen
– Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa
– Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin
– Tiedon johtaminen organisaatiossa
– Tietotalous

Tiedolla johtamisen opintokokonaisuuden rakenne. Kuva: Päivi Hurri.

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa Tavoitteena tiedolla johtaminen -opintojakson, jolla etsitään vastausta kysymykseen, mitä tieto on tiedolla johtamisen näkökulmasta. Opintojaksolla tavoitellaan myös tiedon merkityksen ymmärtämistä ja tutkitaan tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia johtamisessa ja päätöksenteossa. Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen -opintojakso puolestaan syventää opiskelijoiden osaamista edellä mainituissa teemoissa.

Xamkin vastuulla ovat opintojaksot Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa sekä Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin. Opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva data-analytiikasta eli tiedolla johtamisen teknisestä toteuttamisesta. Opintojaksoilla opiskelijat tutustuvat muun muassa Power BI -ohjelman ja R-kielen soveltamiseen datan analysoinnissa ja perehtyvät tiedon kokoamiseen käytettävään SQL-kieleen ja tuotettavien visualisointien suunnitteluun.

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa kaksi viimeistä opintojaksoa, joiden pääpaino on tiedon johtamisessa. Tiedolla johtaminen on mahdollista vain, jos on käytettävissä laadukasta dataa, jota voidaan jatkojalostaa. Tiedon johtaminen organisaatiossa -opintojaksolla opiskelijat tutustuvat muun muassa dokumenttien hallintaan ja tietovarastoihin. Koska tieto aineettomana pääoma on arvokas resurssi, Tietotalous-opintojaksolla opiskelijat pohtivat tiedon arvon määrittämistä ja tiedon vaikutusta asiakasarvon tuottamisessa.

Opiskelijat ja ammattikorkeakoulut hyötyvät verkko-opinnoista

Opiskelijat voivat suorittaa opintojaksot ajasta ja paikasta riippumattomasti verkko-opintoina 7.8.2023–11.8.2024, joten 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden suorittamiseen kuluu aikaa vuosi. Opintojaksot ovat ylempää ammattikorkeakoulutasoa ja ne järjestetään avoimena ammattikorkeakouluopetuksena, joten jokaisella halukkaalla on mahdollisuus päästä mukaan haluamilleen opintojaksoille.

Opiskelijoiden on opinnot suoritettuaan mahdollista hakea korvaavuuksia YAMK-tutkintoihin. Kaikki opintojaksot jäävät toteuttaja-ammattikorkeakoulujen käyttöön koulutuksen päätyttyä, joten jokainen voi tarjota opintoja jatkossakin omille kohderyhmilleen.

Ammattikorkeakoulut kohtaavat haasteita

Verkko-opetus asettaa omat haasteensa käytettävälle pedagogialle. Miten vuorovaikutusta voidaan saada aikaan ja edistää non-stop-toteutuksessa? Entä mitkä olisivat sopivat opetusmenetelmät verkko-opetuksessa, jotta työelämälähtöisyys toteutuu?

Tavoitteenamme onkin kehittää opetusmenetelmiä ja testata uusia opetukseen liittyviä ideoita koulutuksessa. Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyö on synkronoitava hyvin, sillä koulutus vaatii järjestelyitä normaalia opetusta enemmän.

Ammattikorkeakoulut kehittävät opetusta ja tuottavat oppimateriaalia

Opetusta ja oppimista kehitetään myös muilla tavoilla. Osaajamerkit ovat kiinnostava testauskohde, koska niillä mikro-oppiminen saadaan näkyväksi. Koulutus mahdollista osaajamerkkien luomisen ja myöntämisen vaikutusten tutkimisen.

Testaamme myös oppimisanalytiikan mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä. Jo pelkästään oppimisanalytiikka tavanomaisten opintojaksopalautteiden lisänä voi tuoda opetuksen kehittämiseen uutta. Karelia-ammattikorkeakoululla on oppimisanalytiikasta kokemusta pidemmältä ajalta esimerkiksi Moodle-oppimisalustalta saatavan tiedon hyödyntämisessä.

Suomessa on selkeä tarve suomenkieliselle tietojohtamisen koulutusmateriaalille. Opintojaksojen toteuttamisen ohessa tavoitteenamme on kirjoittaa tietojohtamisen oppikirja, joka kattaisi opintojaksojen sisällöt.

Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään, TieJot on Opetushallituksen JOTPA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota tiedolla johtamisen osaamista kaikille teemasta kiinnostuneille.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Jotpan kautta projektinumerolla 143/1458/2022

JOTPA-koulutuksia rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka tarjoaa useamman kerran vuodessa rahoitusta koulutusten järjestäjille. Koulutukset vastaavat nopeasti syntyviin koulutustarpeisiin, kuten maahanmuuttoon tai sote-alan työvoimakysyntään.

TieJotia hallinnoi Karelia ammattikorkeakoulu. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lapin ammattikorkeakoulu toimivat projektissa yhteistyökumppaneina ja toteuttavat kumpikin sopimuksen mukaan vastuullaan olevat koulutukset.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta sekä Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutuksen verkkosivuilta.

Hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Kirjoittaneet Päivi Hurri ja Heli Bergström

Hurri (FL, DI) työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä lehtorina ja toimii TieJotissa opettajana. Bergström (TkT, KM, MBA) työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä yliopettajana ja toimii TieJotissa julkaisujen kirjoittajana.