Ryhmä opiskelijoita mobiilirobotin ympärillä ohjelmoimassa Omron LD60 -mobiilirobottia. Xamkin Robotiikka ja tekoäly insinööriopiskelijat Kymenlaakson keskussairaalassa ohjelmoimassa Omron LD60 mobiilirobottia. Kuvassa vasemmalta Anna Partanen, Veijo Tikka, Jesse Hyytiäinen ja Saana Matilainen. Kuva: Jonne Holmén.

Robot(i/a)n hoiviin?

13.03.2023

Teknologiasta on hyötyjä sote-alan yksiköiden ympäristöystävällisen ja kestävän kehityksen edistämisessä. Teknologian avulla voidaan vähentää energiaa ja käytettävien materiaalien kulutusta.

Robota-hankkeessa toteutetut teknologiapilotit ovat askeleita kohti sote-alan digitalisoitumista. Käytännön kokeiluissa koetut oivallukset ja ratkaisut sekä lisääntynyt ymmärrys eri mahdollisuuksista erottuu positiivisella suhteutumisella uuteen teknologiaan.

Avustavat teknologiat ovat tulleet jäädäkseen ja yhä vahvemmin käyttöön hoitotyön tukena, ja ne ovat tuoneet mukanaan parannuksia hoitotyöhön sosiaali- ja terveyspalveluihin. Teknologiaa ja robotiikkaa voidaan hyödyntää monissa yksiköissä eri hoitotyön alueilla. Teknologian avulla voidaan parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa hoitotyön laatua, mutta myös auttaa potilaita esimerkiksi oma-aloitteisen kuntoutus- tai viriketoiminnan noudattamisessa.

Teknologian käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa on kasvanut viime vuosina. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi lääkejakelun seuranta- ja potilastiedon hallintajärjestelmät sekä muut teknologiapohjaiset työkalut, joilla voidaan helpottaa työntekijän kuormitusta ja hoidonvalvontaa.

Nykytilan kautta tarveohjattuihin kokeiluihin

Avustavan teknologian käyttö voi olla tärkeä osa hoitotyön tehostamista ja olla merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun parantamisessa. Robota-hankkeen osallistujaorganisaatiot koostuvatkin pääosin sairaaloista sekä vanhustenhoivayksiköistä.

Nykytila-analyysien perusteella saatiin kattava kuva eri yksiköiden tilojen ja toimintojen nykytilasta sekä henkilöstön osaamisesta eri tasoilla. Havaintojen perusteella teknologian tarve kohdentui muun muassa työn kuormittavuuden helpottamiseen, työturvallisuuden parantamiseen, potilaiden viriketoimintaan ja aktiviteetteihin liittyvään toimintaan ja raportoinnin helpottamiseen.

Erityisinä ongelmakohtina nähtiin tiedonkulun puute, tavaroiden kuljettaminen, tietotekniset ongelmat, viriketoiminnan puute, omaisyhteistyö, kiire ja kirjaamisiin kuluva aika. Eniten aikaa vieviä tehtäviä olivat ruokailut, kirjaaminen, tavaroiden, pyykkien ja jätteen kuljettaminen. Selvityksen perusteella huomattiin suurimman osan ajasta kuluvan erilaisten logistiikkatehtävien hoitoon, kirjauksiin ja hoitotyötä tukeviin toimintoihin.

Kokeiluista lisäarvoa työlle

Nykytila-analyysien perusteella yhteistyöorganisaatioihin räätälöitiin erilaisia robotiikan kokeiluja. Seuraavassa esittelen kohokohtia muutamista käyttötapauksista sekä esimerkkejä erilaisista käytössä olevista teknologioista.

Paro-robottihylje on robotti, joka on kehitetty tarjoamaan terapeuttista hoitoa ja seuraa ihmisille, erityisesti vanhuksille. Se on muotoiltu muistuttamaan pientä hylkeenpoikasta, ja sillä on kyky liikehtiä, ääntää ja reagoida ihmisen vuorovaikutukseen. Paro voi tarjota lohtua ja rauhaa, ja se voi auttaa ihmisiä ilmaisemaan tunteitaan ja tuntemaan olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Lauttasaaren senioritalolla huomattiin, että hylkeen käyttö rohkaisee, viihdyttää, lohduttaa, ilahduttaa ja yhdistää vanhuksia. Robottihylje on kuin omistaisi lemmikin, joka ei tarvitse niin paljon huomiota. Käytössä Paro helpottaa henkilöstön työtä, koska se voi viihdyttää useita ihmisiä samanaikaisesti.

MotoTiles-liikuntalaatat ovat interaktiivisia liikuntatiloja, joita käytetään tekemään liikuntaa hauskaksi ja haastavaksi. Ne koostuvat laatoista, jotka sijoitetaan lattialle. Laatat voidaan yhdistää erilaisilla tavoilla luodakseen erilaisia harjoituksia ja liikuntatehtäviä.

Laattoja voidaan käyttää erilaisiin lajeihin, kuten tanssiin, aerobiseen liikuntaan ja kuntoutukseen. Niiden avulla voidaan suorittaa monenlaisia eritasoisia liikuntatehtäviä, mikä tekee niistä erinomaisen vaihtoehdon yksilöille ja ryhmille.

MotoTiles-liikuntalaattoja aseteltuna lattialle. Henkilö valmistautumassa peliin.
MotoTiles-liikuntalaatat kokeilussa Keusoten kuntoutusyksikössä Kiljavan sairaalassa. Kuva: Kirsi Leinonen.

MotoTiles-liikuntalaattoja testattiin Keusoten kuntoutusyksikkö Kiljavan sairaalassa. Kokemusten perusteella laatat ovat helppo ja hauska liikuntaan aktivoiva työväline. Kiljavan sairaalan asiakkaat pääsivät laattojen avulla  harjoittamaan tasapainoa, voimaa, lihaskestävyyttä ja liikkuvuutta.

Omron LD60 -mobiilirobotti on langaton, kompakti ja nopea mobiilirobotti, joka on tarkoitettu erilaisten logistiikkatehtävien suorittamiseen. Se voidaan konfiguroida tuotteiden- ja materiaalin siirtoon, ja sillä on kyky navigoida ja väistää esteitä autonomisesti.

Mobiilirobotin soveltuvuutta endoskooppien kuljettamiseen välinehuollon ja tähystysyksikön välillä pilotoitiin Kymenlaakson hyvinvointialueen yksikössä Kymenlaakson keskussairaalassa. Kokeiluun sisältyi kartoitusajo, autonomisen ajon pilotti, iteraatiot ja toinen autonomisen ajon pilotti. Lisäksi suunniteltiin malli kuljetusrobotille sopivasta kuljetusyksiköstä, joka soveltuu tähystinten kuljettamista varten.

Robotiikkaa matalalla kynnyksellä

Robotiikka on moderni teknologia ja loistava tapa automatisoida tehtäviä ja parantaa tuottavuutta. Se voi myös auttaa ihmisiä suorittamaan monimutkaisia tehtäviä nopeammin ja tehokkaammin. Robotiikka voi myös vapauttaa ihmisiä tehtävistä, jotka ovat aikaa vievää, tylsiä tai vaarallisia.

Monet käytössä oleva teknologiat ovat verrattain yksinkertaisia ottaa käyttöön, ja hyötyjen arvioiminen omassa toiminnassa on nopeaa ja vaivatonta. Robota-hanke edesauttaa teknologian jalkauttamista sote-alan yksiköihin ja järjestää matalan kynnyksen kokeiluja portfoliossaan olevilla teknologioilla.

ROBOTA – digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla -hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR). Ylimaakunnallisen hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan 1.1.2022 – 31.8.2023.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta. 

Kirjoittanut Jonne Holmén

Kirjoittaja työskentelee Robota – digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.