Kuvassa adidas-mallistoa, hupparit tehty New Cotton -hankkeessa innovoidusta kierrätystekstiilikuidusta. New Cotton -hankkeessa Infinna™-tekstiilikuidusta valmistettu huppari. Kuva: adidas.

Tekstiilikiertotalous avaa oven uusille kestäville innovaatioille

13.03.2023

Tekstiilituotteiden tuotanto ja kulutus sekä siitä seuraava tekstiilijätteen määrä kasvaa jatkuvasti ja kiihtyvään tahtiin. Tämä on samaan aikaan valtava ympäristöhaaste, mutta myös uusi potentiaalinen raaka-aine kiertotaloudelle.

Vaatteita valmistetaan tällä hetkellä lähes kaksi kertaa enemmän kuin 20 vuotta sitten, ja sen ympäristövaikutukset ovat huomattavat. Maailmanlaajuisesti tekstiiliteollisuuden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on jopa kahdeksan prosenttia. Tämä on enemmän kuin kansainväliset lennot ja merenkulku yhteensä. Samaan aikaan roska-autokuormaa vastaava määrä vaatteita poltetaan tai haudataan kaatopaikalle joka sekunti. Vain noin prosentti vaatteista päätyy uudelleen käytettäväksi tekstiileinä. (Ellen MacArthur Foundation 2017.)

Vaatteiden kulutuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa ja tekstiilijätteen määrää tulee ensisijaisesti vähentää vaikuttamalla kulutustottumuksiin. Pikamuodista luopuminen, laadukkaiden tekstiilien käytönaikaisen elinkaaren pidentäminen ja käyttökelpoisten tuotteiden kierrättäminen ovat aina ensisijaisia keinoja jätteen määrän vähentämiseksi. Niin sanotusti loppuun käytetyn tekstiilin kierrätys materiaalina ja hyödyntäminen uudelleen kuituna ovat kuitenkin myös tärkeä osa tekstiilikiertotaloutta.

Kierrätystekstiilit uusiksi vaatteiksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio-tutkimusyksikkö on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, jonka tavoitteena on käyttää kuluttajatekstiilijätettä uudelleen ja muokata siitä kierrätyskuitua. Tämä kierrätyskuitu voidaan käyttää ja kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin arvokkaat selluloosakuidut saadaan kiertämään tuotteissa lineaarista mallia pidempään.

Kyse on New Cotton -hankkeesta, jossa kerätään, lajitellaan ja regeneroidaan tekstiilijätettä ja valmistetaan siitä ainutlaatuista selluloosapohjaista tekstiilikuitua hyödyntäen suomalaisen Infinited Fiber Companyn kaupallistamaa menetelmää.  Kuiduista valmistetaan erilaisia kankaita, joista vaatebrändit H&M ja adidas valmistavat lopulta vaatteita kuluttajamarkkinoille.

Infinna™ tekstiilikuidun vaiheet. Kuva: Infinited Fiber Company. .

Lokakuussa 2022 saavutettiin merkittävä välietappi, kun konsortio yhteisponnistuksena sai markkinoille partnereiden verkkomyymälöiden kautta vaatteita, jotka on valmistettu partnereiden tuottamasta kierrätystekstiilipohjaisesta Infinna™ kuidusta.

Tekstiilikiertotalous ja kestävyys

New Cotton edistää tekstiilialan muutosta kuluttavasta lineaarisesta tuotantomallista ympäristön kannalta kestävämpään kiertotalousmalliin ja tukee näin Euroopan unionin tekstiilistrategian mukaista linjaa (EU:n tekstiilistrategia 2022). Euroopan tuleekin jatkossa ottaa selkeämmin vastuuta myös tekstiilijätteen kierrätyksestä ja siihen tarvitaan useita uusia innovatiivisia kuitukierrätysteknologioita.

Kuluttajatekstiiliä voidaan kierrättää ja prosessoida takaisin tekstiiliksi monin eri tavoin. Erilaiset kierrätysteknologiat ja niiden kestävyysnäkökulmat ovat aina eräänlainen kompromissi. Ensiarvoisen tärkeää kuitenkin on, että käsittelymenetelmä valitaan kuidun käyttötarkoituksen mukaan ja varmistaa että kuidun käsittelyarvo säilyy mahdollisimman korkeana.

Kohti kaupallista tuotantomittakaavaa

Infinited Fiber Company suunnittelee tekstiilijätteestä uutta Infinna™-tekstiilikuitua tuottavan tehtaan rakentamista Kemin Veitsiluotoon. Investoinnin arvoksi on ilmoitettu 400 miljoonaa euroa ja tehtaan kapasiteetiksi 30 000 tonnia kuitua vuodessa. Tehtaan arvioidaan olevan täydessä tuotannossa vuonna 2025.

New Cotton – Demonstration of New Cotton like circular fiber for textiles in consumer-facing launches -hanketta toteuttavat Infinited Fiber Company (koordinaattori), Aalto University, adidas, Fashion for Good, Frankenhuis, H&M Group, Inovafil, Kipas Textiles, REvolve Waste, RISE ja Xamk ajalla 2.10.2020 – 30.9.2023.

New Cotton Project on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta tukisopimusnumerolla 101000559.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Katso video New Cotton Project – Harnessing collaboration and cutting-edge technology to create circular fashion

Lähteet

Ellen MacArthur Foundation. 2017. UN Alliance for Sustainable Fashion. Report. Saatavilla: https://www.circularonline.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf

Kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskeva EU:n strategia. 2022. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF

Kirjoittanut Noora Haatanen

Kirjoittaja työskentelee New Cotton -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.