Keittiötoiminnassa ei osata hyödyntää tarpeeksi ammattikeittiölaitteistoa, vaikka sitä olisikin.

Ruokapalvelualan pk-yritysten toimintaa halutaan kehittää

08.05.2017

Ruokapalvelualan pk-yrittäjien tulisi pystyä yhä enemmän vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, ja siksi uudistamisen ja toiminnan tehostamisen tarve tuo omat haasteensa. Alan yritysten ongelmana on kuitenkin usein ajan puute ja keittiötoimintaan liittyvissä työskentelytavoissa näkyy usein ”kotikutoisuus”.

Matkailu- ja ruokapalvelualan pk -yrityksissä työn moninaisuus korostuu, sillä työntekijöitä on vähän, joissakin tapauksissa yrittäjä itse. Työ itsessään on suorittavaa työtä ja esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ei ole aikaa. Työ on raskasta, päivät ovat pitkiä ja kiire on yleistä. Keittiötoimintaan liittyvissä työskentelytavoissa löytyy osaamista, mutta toiminnasta puuttuu osaksi ammattimaisuus.

Ajan puute kehittämisen esteenä

PETRA -hankkeessa selvitettiin, millaisia ongelmia eteläsavolaisilla matkailu- ja ruokapalvelualan pk-yrittäjillä arjessa on, miten tietoa voisi yrittäjille jakaa ja miten heidän toimintaa voitaisiin kehittää.

Yrittäjillä on halua kehittää omaa toimintaa, mutta vanhat tutut toimintatavat sekä kehitystyön vaatiman ajan puute vaikeuttavat muutoksen täytäntöönpanoa. Koulutusta, ohjausta ja tukea tarvitaan yrittäjien toiminnan kehittämiseen, mutta myös yrittäjän oma aktiivisuus on erittäin tärkeässä osassa.

Lisätieto ja tuki ovat tarpeen

Hankkeen aikana kävi selville, että yrittäjät haluavat tietoa. Tiedonjakamisessa asiantuntijaluennot koettiin tärkeiksi. Järjestetyissä työpajoissa saatiin yhteisesti jaettua tietoa yrittäjille ja samalla he pääsivät keskustelemaan sekä jakamaan kokemuksiaan toisten yrittäjien kanssa.

Tietoa voidaan jakaa monin eri menetelmin, mutta myös yrittäjän oma aktiivisuus on suuressa roolissa.

Yhtä tärkeää kuin tiedon jakaminen on yrittäjän tukeminen. Yrittäjät tarvitsevat konkreettista apua eli ”vierihoitoa” toiminnan kehittämiseen. Tämä siitä syystä, että arjen rutiineista irrottautuminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen on hankalaa. Käytännön esimerkit ja yhdessä tekeminen antavat toimijoille varmuutta tehdä asioita.

Toiminnan kehittämisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista on oppilaitosten sekä yrittäjien kohtaaminen. Yrittäjillä ei monestikaan ole tietoa, mitä yhteistyömahdollisuuksia heillä on esimerkiksi ammattikorkeakoulujen kanssa.

Oppilaitosten kautta otetaan harjoittelijoita, mutta esimerkiksi projektien ja opinnäytetöiden kautta saatavaa kehittämisapua ei osata hyödyntää tarpeeksi. Erilaiset opintojaksot, projektit ja opinnäytetyöt helpottaisivat yrittäjien toiminnan kehittämisessä ja samalla myös uudemman tiedon saamisessa.

PETRA-hanke

Mikkelin ammattikorkeakoulun (nykyisin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk) Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja työhyvinvointia -hanke. Hankkeen rahoittajina olivat (ESR) EU-osarahoitus ja kansallisena rahoittajana Etelä-Savon ELY-keskus sekä hankkeen yhteistyökumppanit; Etelä-Savon työterveys Oy, Hotelli Rinssi- Eversti Oy, Vanamolan majatalo, Löydön kartano, Hotelli Ruusu-Hovi Oy ja Pitopalvelu Ambrosia. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2015 – 31.12.2016. www.mamk.fi/petra

Kirjoittanut Merja Ylönen

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.