Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisen koulutuspäivän toteutus verkkovälitteisesti.

Xamkin eMentorointi menestyi Sitran ideakuulutuksessa

07.05.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovilla aloilla toteutettava eMentorointikoulutus valikoitui jatkokehittelyyn Sitran ideakuulutuksessa.

Ideakuulutuksessa kootaan kehitteillä olevia malleja tai ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden kehittämiseksi. Tuloksena saatiin 92 jo käytössä olevaa tai kehittymässä olevaa ideaa sekä vielä testaamattomia ajatuksia

Mentorointi on tehokas koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheen oppimismuoto. Koulutuksen muutos ja digitalisaatio haastavat kuitenkin myös mentorointiosaamisen sekä mentorointimenetelmät. eMentorointi-hankkeessa vastataan näihin haasteisiin kehittämällä ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa nykyaikaista mentorointia hyödyntäviä yhteisöllisiä ja autenttisia oppimistiloja.

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttanut ainutlaatuisen eMentoroinnin pilottikoulutuksen, jossa päätavoitteena on tukea valmistuvia ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoita, eAktoreita, heidän siirtymisessään opinnoistaan työelämään.

Hankkeen kehittämässä koulutuksessa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille. Nopeasti muuttuvaan työelämään tarvitaan monipuolisia digitaitoja, joita aktorin ja mentorin rooleissa opiskelevat pääsevät kokeilemaan koulutuksen aikana ja näin kehittämään sekä päivittämään omia työelämävalmiuksiaan.

Suomen ensimmäiset eAktorit ja eMentorit saivat todistuksensa ja digitaaliset osaamismerkkinsä maaliskuussa 2017 Kajaanissa järjestetyssä yhteistilaisuudessa. Pilottitoteutuksen kokemusten ja palautteen perusteella toteutetaan heti syksyllä uusi opintojakso, joka on jatkossa osa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmaa. Jakso järjestetään edelleen kolmen eri puolilla Suomea sijaitsevien ammattikorkeakoulujen yhteisenä, mikä omalta osaltaan auttaa laajentamaan työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden näkökulmaa.

Työelämän ja opintojen yhdistäminen

Ideakuulutuksestaan Sitra nosti esiin viisi ideaa tai hanketta jatkokehittelyyn ja yleisesti esiteltäväksi. Neljä valituista, kuten myös eMentorointi-hanke, kehittää mentoroinnin menetelmiä ja uusia työskentelytapoja. Voidaankin havaita, että mentorointi on nostettu tärkeään rooliin korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien parantamisessa.

Valintaperusteluissaan Sitra toteaa: ”Uskomme, että ohjaus, tuki, mentorointi, frentorointi ja uralla eteenpäin sparrailu tulevat olemaan asioita, joita jokainen työurien monipuolistuessa tarvitsee. Opiskeluaika luo pohjan uralle ja uralla suunnistamiselle. Näissä mentorointiin liittyvissä ideoissa yhdistyy työelämän ja opintojen yhteen tuominen, vertaistuki sekä urasuunnistuksen tuki.”

Tulevaisuutta eMentoroinnin saralla luodaan nyt.

eMentorointi-hanke

Hankkeen aikana luodaan aikaisempien e-mentoroinnin koulutusten pohjalta mentorointiin valmiudet antava koulutus, joka on soveltuvin osin siirrettävissä myös muihin ammattikorkeakouluihin. Hankkeessa testataan myös toimintatapaa, jossa YAMK-opiskelija soveltaa työn opinnollistamisen työkaluja ja arvioi niiden sopivuutta opintojen sujuvoittamiseen. Hankkeessa saavutettua tietoa mallinnetaan ja jaetaan hankkeen aikana kotimaassa sekä kansainvälisesti.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulun kanssa ESR-rahoituksella 1.8.2015 ­- 31.12.2017.

Kooste ideakuulutuksen tuloksista: https://media.sitra.fi/2017/02/23210306/Ideakuulutuksen ideakooste.pdf

Koulutuskeskiviikko kokoaa kerran kuussa oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneet yhteisen teeman äärelle. eMentorointi-hanke mukana Sitran koulutuskeskiviikossa 7.6. klo 14 – 16 https://www.sitra.fi/tapahtumat/koulutuskeskiviikko-2/

http://ementorit.blogspot.fi/

Kirjoittanut Sirpa Ala-Tommola

Kirjoittaja työskentelee eMentorointi-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.