Mentorointiprosessin lopuksi vahvistui ajatus siitä, että monella opiskelijalla olisi tarve yksilölähtöiselle ohjaukselle työelämään valmistautuessa ja urasuunnitelmia tehdessä.

Mentorointi vahvistaa työelämälähtöistä oppimista

06.10.2020

Mentorointia ajateltiin pitkään mekaanisena tiedonsiirtona, jossa esimerkiksi kokeneempi työntekijä opastaa kokemattomampaa. Tällaisessa asetelmassa mentoroitavan eli aktorin rooli on lähinnä passiivinen vastaanottaja, mikä sopii huonosti yhteen nykyisten oppimiskäsitysten kanssa.

Mentorin työote voi olla myös valmentavampi, jolloin hän ei pyrikään antamaan aktorille valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan toimii keskustelupeilinä ja auttaa siten aktoria oivaltamaan ja sanoittamaan omaa oppimistaan. Jälkimmäinen lähestymistapa sopii hyvin esimerkiksi aktorin uratavoitteiden selventämiseen. (Kanniainen ym. 2017).

Kokeilin tällä tavoin rakennettua mentorointisuhdetta yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa osana Juvenia Akatemian toteutusta keväällä 2020.

Juvenia Akatemia on Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian yhteinen pilottikokeilu, jossa Juvenian TKI-hankkeet toimivat opiskelijoiden sosiaalisena ja työelämälähtöisenä oppimis- ja uraohjausympäristönä. Tarkemmin Juvenia Akatemiasta voit lukea täältä: https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/juvenia-akatemia-oppimis-ja-uraohjausymparistona/.

Opiskelijoiden ura-ajatusten jäsentämistä

Itse toimin yamk-opiskelijan roolissa työelämämentorina joukolle vapaaehtoisia Juvenia-akatemialaisia. Tavoitteena oli mentoroinnin avulla jäsentää ja sanoittaa opiskelijoiden oivalluksia ja oppimiskokemuksia sekä heidän ajatuksiaan omasta urastaan ja tulevasta siirtymisestään työelämään.

Tapasimme opiskelijoiden kanssa tammi-huhtikuussa kerran kuukaudessa noin tunnin kerrallaan. Ensimmäisellä tapaamiskerralla määrittelimme yhdessä aktorin kanssa hänen henkilökohtaiset tavoitteensa ja sovimme mentoroinnissa käsiteltävät aiheet. Niitä olivat muun muassa omat heikkoudet ja vahvuudet, ammatillinen itsevarmuus, oma asiantuntijuus ja sen kehittyminen, vuorovaikutus muiden kanssa, yrittäjyys sekä tulevaisuudenvisio omasta työurasta ja sitä kohti eteneminen. Pohjana mentorointitapaamisille toimivat Helsingin yliopiston julkaiseman Mentoroinnin työkirjan harjoitukset: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/files/2014/08/Mentoroinnin-tyokirja_A4.pdf

Työelämälähtöinen oppiminen vahvistui

Mentorointi vahvisti opiskelijoiden työelämälähtöistä oppimista Juvenia Akatemiassa. Opiskelijat reflektoivat kevään aikana paljon saamiaan kokemuksia työelämästä sekä niiden linkittymistä heidän urapolkuihinsa. Ohjauksellisesti tärkeää oli, että mentoroinnissa keskityttiin yksilölähtöisesti kunkin aktorin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja ajatuksiin.

Tärkeää oli myös se, että mentorina toimiva taho ei osallistunut opiskelijan arviointiin millään tavalla, sillä tämä vapautti keskustelua huomattavasti. Prosessin lopuksi totesimme yhdessä aktoreiden kanssa, että monella opiskelijalla olisi suuri tarve tällaiselle yksilölähtöiselle ohjaukselle työelämään valmistautuessa ja omia urasuunnitelmia tehdessä.

Seuraavassa muutama pohdinta mentorointiin osallistuneilta opiskelijoilta.

”Täytyy muistaa jatkossakin, miten tärkeää on sanoittaa ja jäsentää omia tavoitteita. Olen oivaltanut kevään aikana, että osaan nyt jo niin paljon, että minusta on hyötyä työyhteisössä. Olen päässyt lähemmäksi työelämää. Olen kohdannut paljon omia kehittämiskohteita, niin henkilökohtaisia ihmisenä kasvamiseen liittyviä kuin ammatillisiakin.”

”Toivoisin, että tämänkaltaista olisi enemmänkin ja pidemmällä aikavälillä, ehkä koko opintojen ajan. Henkilökohtainen ohjaus olisi todella tärkeää, koska HOPS-keskustelutkin käydään pienryhmissä. Koen, että se ei ole riittävää.”

”Opiskelija ei jää yksin omien asioiden kanssa ja saa tukea omissa opinnoissa. Jos tätä olisi tarjolla koko opintojen ajan, niin se tarjoaisi tukea ja varmuutta opiskeluun. Eri ihmisten kanssa keskustelu tulevaisuuden suunnitelmista antaa uusia näkökulmia. Opettajien kanssa keskustelun lisäksi saa toisenkin mielipiteen, mikä auttaa etenemisen ja vaihtoehtojen suunnittelussa.”

Lähteet:

Kanniainen, M., Nylund, J. & Kupias, P. 2017. Mentoroinnin työkirja. Helsingin yliopisto. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/files/2014/08/Mentoroinnin-tyokirja_A4.pdf [viitattu 21.9.2020].

Kirjoittanut Antti Rantaniva

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Uusille urille – nuorten työelämätaitojen vahvistaminen -hankkeessa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.