Elimäen Puustellin ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö. Kuva: Elimäen Puustelli

Resurssitehokkuus kannattaa

08.05.2017

Materiaali- ja energiatehokkaiden toimintojen kehittämisellä on mahdollista sekä tehdä yrityksen toiminnasta ympäristöystävällisempää että säästää rahaa.

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeen tavoitteena on auttaa Kymenlaaksossa toimivia yrityksiä kehittämään toimintaansa materiaali- ja energiatehokkaammaksi. Resurssitehokkuus on tunnistettu merkittäväksi kehityskohteeksi useissa yrityksissä.

Esimerkiksi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) -strategian biotalouskärjen jalkauttamisen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa yritykset ovat tuoneet esiin omia tarpeitaan toiminnan tehostamiselle.

Hankkeen lähtökohtana onkin tarjota asiantuntijapalvelua yrityksille näiden omista lähtökohdista ja tarpeista tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Teemana kiertotalous ja resurssien kestävä hyödyntäminen

Energiatehokkuuden rooli yritysten toiminnan tehostamisessa on tunnistettu merkittäväksi jo jonkin aikaa, ja viime aikoina myös materiaalitehokkuuden kehittämisen tarjoamia mahdollisuuksia on alettu tunnistaa entistä paremmin. Hukkaresurssien hyödyntämisessä piilevät taloudelliset mahdollisuudet halutaan nykyistä tehokkaampaan käyttöön.

Hankkeen kantava teema onkin kiertotalous, jonka ajatuksena on vähentää syntyvän jätteen määrää ja säilyttää raaka-aineet sekä niihin sitoutunut arvo kierrossa mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään. Tämä tarkoittaa hukkaan menevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä, energia- ja materiaalihäviöiden pienentämistä sekä kestävämpien energiantuotantotapojen edistämistä.

Kestävämpi palvelukeskus

Yksi hankkeen kohteista on ollut Elimäen Puustellin palvelukeskus, johon asennettiin vuonna 2014 ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena oli vähentää maakaasun tarvetta palvelukeskuksen lämmityksessä.

Palvelukeskuksen energiatarkastelun tuloksena havaittiin, että lämpöpumppujärjestelmä on pienentänyt keskuksen lämmityskustannuksia noin 15-20 prosenttia vuodessa. Uusiutuvaa ilmalämpöä hyödyntämällä on siis onnistuttu paitsi pienentämään palvelukeskuksen hiilijalanjälkeä, myös säästämään rahaa.

Elimäen Puustelli ry:n toiminnanjohtaja Oili Valkeapää kommentoi tarkastelua: ”Kaipasimme ulkopuolista, puolueetonta apua arvioimaan suhteellisen kalliin investoinnin takaisinmaksuajan pitävyyttä. Lopputulos oli selventävä ja tyydyttävä, ja olemme erittäin kiinnostuneita tarttumaan tulevaisuudessakin vastaavanlaisiin projekteihin.”

Sekundäärienergia hyötykäyttöön

Yksi RIS3-strategian yhteydessä esiin noussut kehittämistarve on sekundäärienergian nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Tällä hetkellä etenkin lämpöenergiaa menee hukkaan valtavia määriä, sillä matalassa lämpötilassa (alle 50 astetta) olevan lämpöenergian muuttaminen helpommin hyödynnettävään muotoon on hyvin tehotonta. Tästä syystä suuri osa matalan lämpötilan lämpöenergiasta luovutetaan usein sellaisenaan ympäristöön.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita, joissa matalan lämpötilan lämpöenergiaa voidaan hyödyntää ja näin vähentää hukkaan menevän energian määrää.

 Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeen hallinnoija on Kouvola Innovation ja osatoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan 1.5.2016 – 31.10.2018.

Kirjoittaneet Henrikki Pieskä ja Erja Tuliniemi

Henrikki Pieskä työskentelee projektityöntekijänä ja Erja Tuliniemi RTS-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.