Työpajassa työskentely vauhdissa. Kuva: Pirjo Heimo

Moniammatillinen työpajatyöskentely kiinnosti Unkarissa

14.12.2017

Sosiaali- ja terveysalalla ja alan opiskelussa moniammatillinen työskentely on Suomessa tuttua. Kansainvälisissä yhteyksissä näin ei välttämättä ole. Tämä huomattiin Unkarissa, jossa sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat ja opettajat innostuivat moniammatillisesta työpajasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opettajien johdolla.

Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää moniammatillista tiimityötä, jota on tarpeen oppia jo koulutuksen kuluessa. Xamkissa Savonlinnan kampuksella moniammatillisesti toteutetut oppimisprojektit sairaanhoidon, fysioterapian ja jalkaterapian opinnoissa ovat opiskelijoiden suosiossa. Ne mahdollistavat tutustumisen toisen ammattialan osaamiseen ja sen arvostamiseen.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden hoito työpajan teema

Pirjo Heimo (Xamk), Angelika Szatmári (Szegedin yliopisto) ja Merja Reunanen (Xamk). Kuva: László Gyuris

Unkarissa Szegedin yliopistossa englanninkielisenä toteutettuun Stroke care and rehabilitation -työpajaan osallistui noin 30 terveysalan opiskelijaa ja 10 terveysalan opettajaa. Työpajaa ohjasi Xamkin Savonlinnan kampuksen moniammatillinen opettajatyöpari. Aihevalinta perustui sairauden yhteiskunnalliseen merkitykseen ja tutkimustietoon siitä, miten tärkeänä moniammatillista tiimiä aivoverenkierron häiriöiden kuntoutuksessa pidetään (Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin…, 2017.).

Opiskelijat työskentelivät työpajassa niin, että pienryhmissä oli sekä sairaanhoidon että fysioterapian eri opiskeluvaiheen opiskelijoita. Kukin ryhmä sai tehtäväksi potilaan akuuttivaiheeseen tai kuntoutukseen liittyvän teeman.

Eri ammattialojen näkökulmat kohtasivat

Opiskelijat tuottivat ryhmän yhteenvedon englanniksi. Paikalliset opettajat valmistautuivat kääntämään opiskelijoiden esitykset unkarin kielestä englanniksi. Opettajien yllätykseksi jokaisesta ryhmästä löytyi kuitenkin vapaaehtoinen opiskelija, joka esitteli ryhmän tuotoksen sujuvasti englanniksi. Esitykset tuottivat antoisaa, aihetta syventävää keskustelua.

Opiskelijoilta innostunutta palautetta

Opiskelijoiden palautteen mukaan moniammatillinen työpaja oli uusi ja innostava kokemus. Opiskelijat tunnistivat, miten paljon uusia näkökulmia aiheeseen löytyi näinkin lyhyessä ajassa, kun eri alojen osaamista yhdistettiin. Paikallisille opettajille työpaja oli myönteinen kokemus, joka viritti suunnittelemaan tällaiselle työtavalle jatkoa.

Artikkelissa esitelty työpaja oli osa Xamkin opettajien viiden päivän mittaista Erasmus-ohjelman tukemaa asiantuntijavaihtoa. Opetushallitus tukee korkeakoulujen kansainvälistä opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa sekä hankeyhteistyötä Euroopan Unionin Erasmus+ -vaihto- ja yhteistyöohjelman avulla. (Opetushallitus 2017)

Lähteet:
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. 2016. Aivoinfarkti ja TIA. Käypä hoito -suositus. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50051 [viitattu 3.12.2017]

Opetushallitus. 2017. Opettaminen ja kouluttautuminen ulkomailla. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvuus/opettaminen_ja_kouluttautuminen_ulkomailla[viitattu 3.12.2017]

Kirjoittaneet Merja A.T. Reunanen ja Pirjo Heimo

Merja A.T. Reunanen, YTT, TtL, työskentelee yliopettajana fysioterapeutti- ja yamk-koulutuksessa ja Pirjo Heimo, ThM, työskentelee lehtorina sairaanhoitajakoulutuksessa Xamkin Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikössä Savonlinnan kampuksella.