Avoin data kannattaisi jalostaa liiketoimintaa ja yleistä hyvinvointia edistäviksi käyttäjäystävällisiksi sovelluksiksi. Kuva: iStock

Avoin data tuo lisäarvoa liiketoimintaan

14.05.2018

Avoimen datan käytössä piilee valtava hyötypotentiaali. Globaalisti sen vuotuisen taloudellisen potentiaalin on arvioitu olevan noin 3–5 biljoonaa dollaria pelkästään opetus-, kuljetus-, kulutustuote-, sähkö-, öljy ja kaasu-, terveydenhuolto- ja rahoitussektoreilla. Kuitenkin sen hyödyntäminen Suomessa liiketoiminnassa tai yhteisöpalveluiden tuottamisessa on vielä vähäistä. Avoin data kannattaisi jalostaa liiketoimintaa ja yleistä hyvinvointia edistäviksi käyttäjäystävällisiksi sovelluksiksi.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnon, yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden julkaisemaa koneluettavassa muodossa olevaa jalostamatonta dataa, johon kaikilla on rajapintojen kautta maksuton käyttöoikeus.

Tiedon avaamisella itsessään on jo positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi julkishallinnon avoin data lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja luo uusia mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja kansalaisvaikuttamiseen.

Hyötyjä saa yhdistelemällä ja jalostamalla

Suurin hyöty avoimesta datasta saavutettaisiin kuitenkin luomalla helppokäyttöisiä sovelluksia palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa. Avoin data on avointa myös liiketoiminnalle. Yritykset voivat luoda sen avulla eksklusiivista kilpailuetua yhdistämällä sitä vain omassa käytössään oleviin tietovarantoihin.

Avoimen datan hyödyntäminen sovelluksissa perustuu tiedon jalostamiseen esimerkiksi visualisoimalla, yhdistämällä muuhun dataan, tiedon henkilökohtaistamisella (esimerkiksi yhdistämällä käyttäjän sijaintitieto muihin tietoihin), yksinkertaisilla laskutoimituksilla tai algoritmeilla. Näiden tekniikoiden avulla on luotu monenlaisia sovelluksia pelkästä tiedon visualisoinnista aina semanttisiin hakutoimintoihin, analytiikkaan, ennusteisiin ja tekoälyyn.

Mahdollisuuksia lähes rajattomasti

Millaisia sovelluksia avoimesta datasta voisi kehittää? Mahdollisuudet erilaista avointa tietoa kuten esimerkiksi sää-, liikenne-, aikataulu-, ympäristö-, paikka- ja karttatietoa yhdistelemällä ovat lähes rajattomat. Hieno esimerkki jo olemassa olevista sovelluksista on sataako.fi -sovellus, joka ilmatieteen laitoksen säädataa ja paikannustietoja yhdistämällä ilmaisee ajantasaisen sadetilanteen juuri siellä missä olet, vaikka omalla kesämökillä.

Avoimen datan hyödyntämistä kannattaa edistää kaikilla aloilla yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan avoimen datan hyödyntämisen painopistealueiksi suositeltiin erityisesti 1) kansainvälisen kaupan, luovan talouden ja matkailupalvelujen, 2) julkishallinnon sekä alueellisen vuorovaikutuskehityksen sekä 3) logistiikan ja joukkoliikenteen toimijoiden yhteistyötä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa edistää avoimen datan käyttöä. Käynnissä olevissa satamien infrastruktuuriin liittyvässä DigiPort- ja pelisovelluksia kehittävässä DaaS–Open Data as a Service -hankkeissa kehitetään uusia tapoja avata, tuottaa, jalostaa ja käyttää avointa dataa liiketoiminnan, palveluiden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisessä.

DaaS–Open Data as a Service -yhteishankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kumppanit ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Metropolia-ammattikorkeakoulu. DigiPort-yhteishankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kumppani on Merikotka-tutkimuskeskus. Hankkeita rahoittavat Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Lisätietoja:

Digiport: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiport/

DaaS–Open Data as a Service: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/daas-open-data-as-a-service/

Manyika, J., Chui, M., Groves, P., Farrell, D., van Kuiken, S. and Doshi, E.A. (2013). Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information. McKinsey Global institute. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information (viitattu 10.4.2018).

Sataako.fi https://www.sataako.fi/

Ulmanen, T. ja Laine, M.P. 2015. Etelä-Kymenlaakson seudun älykäs erikoistuminen 2020. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja NRO 146.

Kirjoittaneet Minna Jukka ja Tommy Ulmanen

Minna Jukka työskentelee Xamkin projektipäällikkönä DaaS–Open Data as a Service -yhteishankkeessa ja Tommy Ulmanen projektipäällikkönä DigiPort-yhteishankkeessa.