Tulevaisuuden työelämän tekijä Digillä duuniin! -hankkeen järjestämässä CYBERWORKS2080 –liveroolipelissä Mikkelissä syksyllä 2018. Kuva: Sanna Lappalainen

Kuinka ohjaamme nuoria tulevaisuuden pelillistäjiksi?

02.04.2019

Tulevaisuudentutkijoiden mukaan tulevaisuuden nousevia ammatteja ovat muun muassa pelillistäjä, vertaistyön moderaattori, somemaineen parantaja ja virtuaalietäopas. Laajat teknologiset muutokset uudistavat ja muuttavat yhteiskuntaa, mikä luo uudenlaisia työtehtäviä ja ammatteja. [1] Kuinka ohjaamme nuoria ymmärtämään näitä muutoksia ja aktiivisesti vaikuttamaan tulevaisuuden työelämän tekemiseen?

Tulevaisuusohjauksella tarkoitetaan tulevaisuudentutkimukseen ja kokonaisvaltaiseen ohjausajatteluun nojaavaa valmennusta, jonka avulla annetaan ajattelun ja toiminnan välineitä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Keskeistä tulevaisuusohjauksessa on ajatus siitä, että ymmärrys omista valinnoista ja tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen kautta. Valmiiden ratkaisujen sijaan keskitytään omannäköisen tulevaisuuden tekemiseen. [2]

Pelaamalla kohti tulevaisuutta

Yksi mahdollinen tulevaisuusohjauksen muoto on roolipelien hyödyntäminen nuorten kanssa työskentelyssä. Roolipeli on vuorovaikutteisen kerronnan muoto, jossa osallistujat eläytyvät kuvitteellisten hahmojen rooleihin.

− Roolipelit ovat valtavan monipuolinen ja helppo tapa toteuttaa tilanteita, joissa osallistuja saa ottaa itselleen sovitun pelihahmon roolin ja katsella maailmaa olemalla joku muu, kuvaa Otavan Opiston pelipedagogi Heikki Koponen.

Roolipelejä on erilaisia; pöytäroolipeleissä pelataan pääasiassa keskustelemalla, liveroolipeleissä eli ”larppauksessa” mukaan tulee myös näyttelemisen elementtejä. Olennaista on, että roolipeleissä juoni muotoutuu ja kehittyy osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa, joskin pelin tausta-asetelmat ja lähtökohdat on määritelty ennalta laaditussa käsikirjoituksessa. [3]

Tietoiseksi omista valinnoista

Roolipelaamisen myötä on mahdollista tulla tietoisemmaksi omista valinnoista ja myös valitsematta jättämisestä, mikä tukee erinomaisesti tulevaisuusohjauksen perustavaa ajatusta vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisesta. Roolipelin turvallisessa ympäristössä nuori voi harjoitella tulevaisuuden tilanteita tai ratkaisuja ja testata erilaisia vaihtoehtoisia valintoja. Samalla tarjoutuu mahdollisuus havaita, millaisia seurauksia omilla valinnoilla ja päätöksillä on.

Sen lisäksi, että roolipelit voivat valmentaa nuoria tulevaisuuden työelämään, voi pelaaminen myös kehittää itsetuntemusta, omien ajattelu- ja päätöksentekotapojen tuntemusta sekä ylipäätään luottamusta omiin kykyihin ja tulevaisuuteen.  Samalla pelikulttuurit ja -mekaniikat tulevat tutuksi, mistä voi olla laajemminkin hyötyä pelillistyvässä yhteiskunnassa. Ovathan tulevaisuuden tutkijoidenkin mukaan hallinnon pelillistäjä, seurapeliavustaja ja verkkopelivalmentaja mahdollisia tulevaisuuden ammatteja.

Uusi KOHINA-roolipeli kehitteillä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenian koordinoimassa Digillä duuniin! -hankkeessa ollaan parhaillaan kehittämässä KOHINA-nimistä pöytäroolipeliä, jonka tavoitteena on tukea nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia sekä valmentaa nuoria tulevaisuuden työelämään.

− Pelin käsikirjoituksessa on mukana esimerkiksi kohtaus, jossa pelaajat hakevat töitä miettien samalla oman pelihahmon ominaisuuksia, kykyjä ja soveltuvuutta pelimaailman avoimiin työpaikkoihin, kuten Unitallentajien käyttöassistentin virkaan, kuvaa KOHINA-pelin kehittämistyöstä vastaava Koponen.

− Samalla tulee miettineeksi myös omia vahvuuksia ja osaamista, jatkaa Koponen.

KOHINA-pelin kehittäminen on pilotointivaiheessa ja siitä tullaan julkaisemaan käsikirjoitus ja ohjeistus kaikkien nuorten kanssa työskentelevien käyttöön tulevan vuoden aikana.

Digillä duuniin!

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke edistää nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta hyödyntäen. Etelä-Savon alueellinen hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön puitteissa.

Hanke alkoi 1.6.2017 ja se päättyy 31.5.2020. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii Otavan Opisto. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Lähteet

[1] Linturi, R. & Kuusi, O. 2018. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018

[2] www.tulevaisuusohjaus.fi

[3] Leppälahti, M. 2009. Roolipelaaminen – Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja  93.

Kirjoittanut Sanna Lappalainen

Kirjoittaja on KM, joka työskentelee projektipäällikkönä Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.

Avainsanat: