MOC-toteutusten kick-off-tilaisuus järjestettiin tammikuussa 2019.

Osaamista vaikka muille jakaa

02.04.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tunnetaan Suomen suurimpana avoimen ammattikorkeakouluopintojen tarjoajana. Vuonna 2018 Xamkin avoimia opintoja suoritettiin yhteensä 27 200 opintopisteen edestä. Ykköstilan saavuttamisen on mahdollistanut ennen kaikkea osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksojen lisäksi Xamk on alkanut tuottaa maksullisia ja pitkälle automatisoituja massiivisia verkkototeutuksia (MOC = Massive Online Course), joiden tarkoituksena on tarjota opintoja ja pieniä kiinnostavia osaamistavoitteisiin perustuvia kokonaisuuksia uudella ja kiinnostavalla tavalla ihmisille ympäri maailmaa.

Massiiviset verkkototeutukset eroavat avoimen tarjonnasta muun muassa siten, että ne ovat laajuudeltaan suppeampia. Toteutukset eivät myöskään ole tutkinnonosia, vaan enemmänkin tiettyyn aihepiirin keskittyviä intensiivisiä asiakokonaisuuksia.

Massiivisella verkkototeutuksella tarkoitetaan myös sitä, että osallistujamäärät voivat olla suuria. Tällöin myös kurssin tulee olla pitkälle automatisoitu, loogisesti etenevä ja kilpailua kestävä kokonaisuus. Alkuvaiheessa massiiviset verkkototeutukset tuotetaan englanninkielisinä ennakkoon profiloiduille kohderyhmille.

Kokeilukulttuurin hengessä

Xamkissa on tehty ja tehdään edelleen suunnitelmallista digiosaamisen valmennusta ja digimentorointia opettajien digitalisaatioprosessin tukemiseksi. Pyrkimyksenä on hallitun kehittämisprosessin kautta tukea työskentelytapojen muutosta ja digipedagogisen osaamisen kasvua sekä muuttuvaa opettajuutta. Tulevaisuuslähtöiseen oppimiseen ja kansainvälistymiseen sitoutuneiden ihmisten yhteistyöllä on mahdollista vahvistaa osaamista ja lisätä kilpailukykyä.

Xamkin MOC-tuotannot etenevät kokeilukulttuurin hengessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kokeilemalla kehittämisen mallia. MOC-tuotantoja tehdään alkuun pienesti kokeillen ja pilotoiden. Kokemusten ja palautteiden avulla toimintaa kehitetään. Tavoitteena on luoda Xamkille systemaattinen MOC-tuotantomalli.

MOC-tuotannoissa hyödynnetään erilaisia yhteiskehittämismenetelmiä, joihin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Yhtenä Xamkin kokonaisvaltaisen digiosaamisen vahvistamisen tavoitteena on ollut MOC-tuotannon käynnistäminen ja verkko-opintojen kehittäminen. MOC-toteutukset toteuttaa asiantunteva ja tulevaisuusorientoitunut henkilöstö, jolla on käytössään nykyaikaisimmat menetelmät ja -välineet.

MOC-toteutuksien avulla Xamkin on mahdollista tarjota entistäkin joustavammat kouluttautumismahdollisuudet ja tieteenalat ylittäviä ratkaisuja. MOC-toteutuksilla voidaan kansainvälistää koulutustarjontaa kustannustehokkaasti sekä kasvattaa tunnettuutta. MOC-toteutuksien avulla tavoitellaan suuria massoja, ja suuret massat taas mahdollistavat uuden tulonlähteen. Xamkin visio ”Kampuksena koko maailma” konkretisoituu näin päivä päivältä.

MOOC vai MOC?

MOOC eli Massive Online Open Course tarkoittaa verkossa pidettävää opintojaksoa, johon kaikilla kiinnostuneilla eri puolilla maailmaa on vapaa pääsy. MOC – Massive Online Course – puolestaan on maksullinen verkkokurssi. Avoimia verkkokursseja on maailmalla tarjottu 1990-luvun loppupuolelta saakka.

Suurimmat kehitysaskeleet tarjonnassa tapahtuivat 2010-luvulla, jolloin isot amerikkalaiset yliopistot alkoivat tarjota opintojaan avoimesti verkon välityksellä. Siitä lähtien tarjonta on kasvanut merkittävästi, ja toimintaan on tullut mukaan paljon uusia toimijoita. Opinnot ovat hyvin suosittuja. Yksittäisille kursseille voi osallistua jopa kymmeniä tuhansia opiskelijoita eri puolelta maailmaa.

Kirjoittaneet Tiina Parkkonen ja Pekka Pulkkinen

Parkkonen toimii verkko-opetuksen koordinaattorina ja Pulkkinen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.