Yksityiskohta pinnasta, johon on vedetty erilaisia värejä pensselillä vinottain. Kuvassa näkyy värien lisäksi erilaisia pintoja.

Luovat menetelmät käyttäjälähtöisyyden tukena

27.05.2024

Luovuus ja sitä hyödyntävät menetelmät toimivat vuorovaikutuksen välineenä silloinkin, kun yhteistä verbaalista kieltä ei ole.

Luovuus on keino yhdistää ihmisiä. Se antaa mahdollisuuden tehdä omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi ilman sanallista kieltä. Luovuudella on edellytykset luoda yhteisöllisyyttä ja lisätä ymmärrystä eri taustoista tulevien ihmisten välille. Luovia menetelmiä on hyödynnetty ja hyödynnetään myös Momentum-projektissa.

Osallisuuden edistämistä ja monikulttuurisuuden rakentamista

Käyttäjälähtöisyys – tarkemmin sanottuna ihmislähtöisyys, on vahva perusta, kun kehitetään koulutus- ja palvelutarjontaa maahan muuttaneiden työllistymisen ja kouluttautumisen tueksi. Madaltaakseen maahan muuttaneiden kynnystä kohti työ- ja/tai koulutuselämää, tulee toimiin osallistaa niin yksilöitä kuin yhteisöjäkin, sekä yrityksiä ja ammattilaisia. Perustan varmistamisessa on hyvä hyödyntää sen vuoksi myös yhteiskehittämistä tukevia työskentelytapoja.

Osallisuus, tunne siitä, että on osa yhteisöä tai yhteiskuntaa, toteutuu parhaiten silloin, kun edellä mainituista toimijoista muodostuva verkosto toimii yhteistyössä jaetun päämäärän eteen. Tämän toteutumista ja monikulttuuristen toimintaympäristöjen muodostumisen edistämiseksi Momentum-projektissa työskennellään niin yksilö- kuin ryhmätasolla eri sidosryhmäedustajien kanssa.

Luovat menetelmät osallisuuden ja yhdenvertaisuuden rakennusaineena

Käsitteenä luovuus on laaja, ja sen voi käsittää muun muassa musiikin, taiteen, tanssin tai muiden luovien ilmaisulajien, kuten teatterin kautta. Sitran johtava asiantuntija Saara Saarinen puolestaan kuvaa, että ”luovuus on kykyä ohjata ajattelua ja toimintaa kohti ennenkokemattomia suuntia. Luovuus on matkantekoa, joka vaatii ihmiseltä kykyä uteliaisuuteen ja herkkyyteen sekä rohkeutta suunnan vaihtamiseen” (Sitra 2023).

Tähän mennessä Momentumissa on tarjottu maahan muuttaneille paikka unelmoinnille, omien vahvuuksien pohtimiselle, sekä tuettu oman osaamisen tunnistamisessa erilaisin tavoin. Luovuuden hyödyntämistä sen moninaisuutta unohtamatta.

Vuoden 2024 alussa järjestetty ensimmäinen neliosainen työpajasarja maahan muuttaneille koostui sisältöteemoista Vahvuudet voimavaroiksi, Unelmien ja tavoitteiden merkitys, Suomalainen työkulttuuri ja Teesit työnantajalle.  Luovat menetelmät mahdollistavat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tunteen muodostumisen. Työskentelyllä, jossa hyödynnetään näitä menetelmiä, tuetaan muun muassa toimintakyvyn vahvistumista, sekä työelämässä vaaditun osaamisen harjoittelua.

“Viime kädessä avain merkitykselliseen elämään on oikeastaan hyvin yksinkertainen.
Merkitys syntyy, kun täyttää elämänsä sillä, millä on eniten merkitystä.”

– Emily Esfahani Smith

Taustoihin ja lähtökohtiin katsomatta meillä jokaisella on unelmia ja tulevaisuuden tavoitteita.  Unelmointi tukee myös hyvinvointia, silloin kun osaamme ja pystymme näkemään hyviä asioita tulevaisuudessamme. Tavoitteet ja määränpää toimivat hyvänä motivaattorina, kun eteen tulee sinnikkyyttä vaativia tilanteita unelman toteutumiseksi, kuten uuden oppimista.

Esimerkkinä luovien menetelmien hyödyntämisestä kokeilimme yhdessä työpajoistamme huomiomandalaa. Se toimii työkaluna, kun harjoitellaan unelman tunnistamista ja konkretisoidaan sitä visualisoimalla sen saavuttamisen myötä syntyviä tunteita.

Unelmoinnin tärkeys – Huomiomandala. Kuva: Enni Jaatinen.

Työpajasarjojen sisällöissä on hyödynnetty myös erilaisia maalaustekniikoita osallistujan itse valitsemalla tavalla. Unelmia on piirretty, väritetty ja maalattu sekä tuotettu omia vahvuuksia kuvaavia teoksia .

Toimenpiteet työelämäpolkujen rakentamisessa

Työpajat toimivat meille projektitiimin jäsenille yhdessä tekemisen ja luovuuden alustoina. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden kerryttää arvokasta tietoa projektimme keskiössä olevista ihmisistä ja heidän erityisistä tarpeistaan.

Kertyneen ymmärryksen pohjalta on mahdollista muotoilla ihmis- ja käyttäjälähtöisesti tukevia toimia työ- ja koulutuselämäpolun rakentamisvaiheita suunnitellessa. Toimet tukevat lisäksi kehittämistoimia, joita käynnistelemme yritysten ja työllistävien tahojen kanssa monikulttuuristen organisaatioiden muodostamisen edistämiseksi.

“Tulevaisuus on aina potentiaalinen, se on jatkuvasti tulossa, mutta ei koskaan saavu. Se on olemassa ainoastaan meidän kuvitelmissamme. Opettelemalla unelmoimaan mahdottomasta, mahdoton muuttuu hieman mahdollisemmaksi.” (Sitra 2018).

– Sonya Lindfors ja Maryan Abdulkarim

Momentum – moninaistuvat urapolut on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osatoteuttama hanke, jota toteutetaan 1.9.2023–31.1.2026. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama, rahoittavana viranomaisena Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja hankkeesta luettavissa verkkosivuilta: www.xamk.fi/momentum

Lähteet

Sitra 2023. ”Lisää luovuutta työpaikoille”. Blogi. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/lisaa-luovuutta-tyopaikoille/ [viitattu 3.5.2024].

Sitra 2018. “Meidän pitäisi unelmoida mahdottomasta”. Blogi. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/meidan-pitaisi-unelmoida-mahdottomasta/ [viitattu 3.5.2024].

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Luovan talouden tutkimusyksikössä.