Parhaimmillaan innovaatiot ja liiketoiminta, media-ala ja digitalisaatio, taide-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja palvelumuotoilu yhdistyvät hedelmällisesti.

Eri alojen menetelmät loivat uudenlaista täydennyskoulutusta

10.06.2019

Menetelmäkokeilut ja niiden rohkea kehittely auttavat keräämään asiakasymmärrystä sekä kiteyttämään omaa asiantuntijuuttaan. Palvelumuotoilun täydennyskoulutukseen on monialaisen asiantuntijuuden yhteistyönä sovellettu menetelmiä eri aloilta.

Menetelmien sovellutukset ovat syntyneet Citydrivers-hankkeessa osatoteuttajien tuoman osaamisen kautta. Innovaatiot ja liiketoiminta, media-ala ja digitalisaatio, taide-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja palvelumuotoilu yhdistyivät hedelmällisesti, kun Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ornamo ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu loivat yhdessä neljä luovan alan ammattilaisille suunnattua palvelumuotoilun täydennyskoulutuskokonaisuutta.

Koulutuksessa tarjottiin osallistujille runsas menetelmien kattaus palvelumuotoiluprosessin oppimiseen sekä oman osaamisen soveltamiseen ja kehittämiseen. Osallistujat ratkaisivat eri organisaatioiden toimeksiantoja oppimillaan menetelmillä ja aiempaa osaamistaan hyödyntäen.

Tulevaisuuden muistelua ja verkostoitumista

Tulevaisuuden muistelu on sosiaalialan tarpeisiin kehitetty dialoginen menetelmä, jota sovellettiin koulutuksen suuntaamisessa. Osallistujien odotukset ja motivaatio tulivat näkyväksi menetelmän avulla heidän kuvitellessaan itsensä koulutuksen jälkeiseen tulevaisuuteen.

Missä olet silloin, jos kaikki on mennyt toivotulla tavalla? Miten vastaaja asemoi itsensä kuvitellussa skenaariossa? Tästä hetkestä etäännytetty tilanne saattaa auttaa tarkastelemaan omia toiveita sekä haluttuun muutokseen tarvittavaa tukea. Koulutuksen päätteeksi osallistujat reflektoivat kehittymistään ja koulutuksen antia suhteessa ennakko-odotuksiin.

CityDrivers- ja Miljöömatkailu-hankkeet kutsuivat kevään ja kesän 2018 aikana Kouvolan seudun luovan alan toimijoita Luova Kouvola -keskustelutilaisuuksiin. Niissä esiteltiin muun muassa Kouvolan asuntomessuihin liittyviä työmahdollisuuksia ja tulossa olevia tapahtumakonsepteja sekä ideoitiin Kouvola-aiheisia tuotteita.

Tilaisuuksissa kerrottiin myös CityDriversin järjestämästä, nimenomaan luovan alan toimijoille suunnatusta palvelumuotoilukoulutuksesta ja kannustettiin toimijoita keskinäiseen verkostoitumiseen.

Moni luovan alan toimija työskentelee yksin, mutta kaipaa verkostoja ja uusia yhteistyön muotoja. Siksi tällaiselle foorumille on kysyntää. Tällä hetkellä verkosto jatkaa toimintaansa Facebook-ryhmänä, mutta jäsenten on mahdollista kehittää yhdessä verkostoa paikalliseksi vaikuttajaksi luovan alan kentällä.

Symbioosi on Xamkissa luotu seminaarikonsepti, joka kokoaa eri hankkeita saman teeman ympärille. Yhteistä laajempaa aihetta sivuavien tekijöiden voimat yhdistämällä ja rajapinnoilla liikkumalla saadaan synnytettyä monialaista sisältöä sekä mahdollistetaan luovat lähestymistavat. Symbioosi-toimintamallin toteutusmuoto on vapaa.

Luova Kouvola ja Symbioosi -tapahtumia on järjestetty muun muassa Anjalan kartanossa, Reuna Kustantamo & Kirjakaupassa sekä Kouvolan Teatterilla.

Syksyn 2018 Symbioosi yhdisti kaupunkikehittämisen ja kulttuurimatkailun tiiviissä lyhyiden luentojen täyttämässä päivässä; kevään 2019 Symbioosi taas tarinallisuuden ja tiedon voimat alustusten ja työpajojen sekä illan tarinateatterin ja debatin merkeissä. Vaikka seminaari toteutettiin usean ihmisten voimin ja jaetuin vastuualuein, oli yksi tai kaksi vetovastuullista henkilöä varmistamassa päivän onnistumisen.

Sekä Luova Kouvola että Symbioosi-tapahtumakonsepteihin kuuluu olennaisena osana tapahtuman teemaa tukeva paikka. Tapahtumapaikka orientoi osallistujaa aiheeseen, voi herättää paikkaan liittyviä palveluideoita sekä kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Projektissa hyödynnettyjä luovia menetelmiä

Draamaa käytettiin tai sen mahdollisuuksia tuotiin projektissa esiin koulutusvälineenä, ongelman löytämisen ja sen ratkaisemisen välineenä, käyttäjäymmärryksen kerääjänä, ideointikeinona ja palveluprototyyppien havainnollistajana. Draamamenetelmät soveltuvat myös erityisesti eettisyyteen liittyviin kysymyksiin ja empatiakyvyn kehittymiseen.

Esimerkki draaman käytöstä oli video-cv-työpaja, jota käytettiin oman osaamisen tunnistamiseksi ja sanoittamiseksi. Työpaja toteutettiin tarinallisuusaiheisessa Symbioosi-seminaarissa yhdessä Tamkin media- ja viestintäosaajien kanssa. Työpaja sisälsi dramaturgian teoriaa, oman asiantuntijavideon käsikirjoittamista ja lopulta sen kuvaamisen. Osallistujat saivat lopputuloksena oman videon, jota voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.

Tilan tunnekartta on visuaalinen menetelmä, joka helpottaa ihmistä kuvaamaan paikkoihin tai esineisiin sidottuja tunnekokemuksia. Tunnekartan avulla voidaan kerätä käyttäjäymmärrystä, jota on muutoin vaikea sanoittaa.

Tehtävässä käytetään pohjakarttaa, värejä, jotka kuvaavat tunteen laatua sekä ympyräsymbolia, jonka koko kuvaa tunteen voimakkuutta. Käyttäjä itse määrittää tunteiden laadun ja voimakkuuden ja sijoittaa ne väriympyröin pohjakarttaan. Tuloksena syntyy väreillä visuaalisesti kerrottu mallinnus kokemuksista, joita tilassa olevat paikat herättävät käyttäjässään. Tunnekartta on oiva työkalu sovellettavaksi esimerkiksi julkisten tilojen kehittämiseen.

Opiskelijan kodin tunnekartta.

Eläinhahmomenetelmän tavoitteena on kerätä yleistä ymmärrystä palvelun käyttäjistä leikillisesti ja helposti.  Hahmon kautta voi etäännyttämällä kuvata itseään ja kokemuksiaan. Menetelmä toimii hyvin myös työpajojen lämmittelytehtävänä sekä tutustumisen, ryhmäytymisen ja esittäytymisen keinona.

Kertomalla toisille, mikä eläinhahmo olisi ja miksi, saadaan käyttäjistä nopeasti tietoa, mitä hän ajattelee itsestään tai miten ajattelee itseään. Oletko tarpeen vaatiessa ärjyvä karhu, mutta pääasiallisesti näet itsesi nallekarhuna?

Tehtävässä suunnataan ajatukset myös merkityksellisiin asioihin; mitkä kolme asiaa tai esinettä hahmosi veisi mukanaan tulevaisuuteen? Halutessaan hahmon voi kuvittaa, jolloin visuaalisesti ajattelevat saavat mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan, jos kirjoittaminen tuntuu vieraalta.

Monimenetelmäisyydellä ja yhteistyöllä tuloksiin

Haastattelujen ja kvantitatiivisen datan lisäksi palvelumuotoilussa hyödynnetään osallistavia menetelmiä. Käyttäjäymmärrystä kerätään monipuolisesti eri tavoin arvojen, tarpeiden ja asenteiden näkyväksi tekemiseksi.

Luovat menetelmät auttavat löytämään piilossa olevia asiakastarpeita, synnyttämään uusia ideoita sekä kehittämään palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Hanketoteuttajien erilaisen osaamisen ristiinpölytys on synnyttänyt uusia toimintatapoja ja menetelmiä koulutuksen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluprosessiin.

Kirjoittaneet Tiina Ikkonen, Laura Lehtinen, Katariina Silvola ja Tuija Suikkanen-Malin

Ikkonen ja Lehtinen työskentelevät projektipäälliköinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovilla aloilla, Silvola lehtorina kulttuurin koulutusyksikössä ja Suikkanen-Malin yliopettajana sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikössä.