Hankeyritysten edustajat yhteispotretissa Osaamisloikka-hankkeen käynnistämistilaisuudessa keväällä 2019. Kuva: Manu Eloaho

Osaamisloikkia matkailuyrityksissä, verkostoissa ja verkossa

01.06.2020

Matkailualalla on tarpeen kuunnella yritysten tarpeita herkemmällä korvalla sekä tiivistää koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja viestimisessä.

Etelä-Savossa on laajasti tunnistettu tarve löytää uusia keinoja matkailuosaamisen kehittämiseksi. Matkailualan koulutustarjontaa ja muita foorumeita osaamisen kehittämiseen on paljon, mutta täydennyskoulutuksen tarjonta ja kysyntä eivät aina kohtaa, ja osin tehdään myös päällekkäistä työtä.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa (2019-2020) kehitetään alueen matkailun osaamisverkostoa yhdessä sidosryhmien kanssa, samalla hankeyrityksiä palvellen. Tärkeimmiksi osaamisen kehittämisen kohteiksi yrityksissä ovat nousseet digi-, tuotekehitys- ja kansainvälistymisosaaminen ja jossain määrin myös vastuullisuus. Monessa yrityksessä vahvimpana tarpeena oli verkostoituminen.

Etäyhteyksien käytön yleistyminen koronan myötä tasoittaa tietä osaamisen kehittämiseksi erilaisten sähköisten oppimisalustojen ja muiden verkkototeutusten avulla, mutta verkostoitumisen tarve säilyy yhteydenpitotavasta riippumatta.

Halutaan täsmäkoulutusta ja verkostoitumista

Saimaan matkailufoorumissa syksyllä 2019 pyydettiin yleisöltä näkemyksiä mm. osaamisen kehittämisen tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Kuva: Jenni Mikkonen.

Osaamisloikan hankeyrityksissä halutaan ajankohtaisiin tarpeisiin täsmäkoulutusta. Se tulee olla tiiviinä pakettina, eikä liian isoina annoksina. Yrityskohtaista sparrausta koulutuksen aikana tai sen jälkeen pidetään tehokkaana tapana ottaa haltuun uusia asioita. Myös vertaisoppiminen koetaan hyvänä keinona oppia ja saada samalla tukea kollegalta. Vertaisoppimiseen liittyvä verkostoituminen voi joskus jopa olla perimmäinen syy osallistua koulutuksiin.

Hankkeen myötä on käynyt ilmi, että vain harvassa yrityksessä ollaan tietoisia alueen oppilaitosten matkailu- ja ravitsemisalan koulutustarjonnasta. Lisäksi monilla yritysten edustajilla näyttää olevan käsitys, ettei koulutusorganisaatioiden tarjonta sovellu niiden tarpeisiin.

Hankkeiden koulutuksia pidetään yleensä hyvinä, mutta tarjonta näyttäytyy yrityksille sekavana viidakkona, jota mikään taho ei koordinoi.

Tavoitteena innostaminen

Osaamisloikka-hankkeessa osaamisen kehittämisen lähtökohdaksi nähdään osallistujien oma pohdinta nykyisestä ja tavoiteltavasta osaamistasosta sekä siitä, miten tavoitetasolle päästään. Tätä työtä on tehty kaikkien osallistujien kanssa ja samalla keskusteltu siitä, miksi kukin osaamistaan kehittää – ja tarvitaanko juuri osaamisen kehittämiseen lisää osaamista.

Näiden keskustelujen pohjalta on toteutettu osaamistarpeisiin koulutuksia ja työpajoja, joissa on myös ollut tilaisuus verkostoitua, ja kehittää verkostoitumisosaamistakin.

Parhaillaan meneillään on kiinnostava kokeilu siitä, miten osallistujat saadaan innostumaan uusien tietolähteiden ja matkailun teorioihin perustuvien mallien hyödyntämiseen käytännön kehittämistyössä. Meneillään on myös työn merkityksellisyyttä koskeva kysely, jolla haetaan vastauksia mm. oman ja yrityksen osaamisen kehittämisen motivaatiotekijöihin.

Kuinka yritysten tarpeisiin vastataan yhdessä?

Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Esedu ja Itä-Suomen yliopisto) tarjoavat digi-, tuotekehitys- ja kansainvälistymisteemoihin jatkuvasti monenlaista ja -tasoista koulutusta. Koulutus on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla edullisesti tai jopa veloituksetta, ja sitä voi suurelta osalta suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutuksia on kuitenkin vaikea löytää oppilaitosten verkkosivuilta, eivätkä ne eivät aina vastaa yritysten akuutteihin tarpeisiin. Myös yhteistyössä oppilaitosten kesken on kehitettävää.

Erilaisilla hankkeilla on myös runsaasti koulutusta, osin vain hankeyrityksille suunnattua ja osin kaikille avointa. Tietoa hankkeiden koulutuksista ei kuitenkaan löydy keskitetysti mistään, eikä hankkeita suunniteltaessa käydä riittävän tiiviitä keskusteluja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Onneksi on esimerkkejä hankkeiden koulutusyhteistyöstä, kuten Kymenlaakson matkailun digiloikan, Digiportaat- ja Osaamisloikka -hankkeiden kesken sekä Osaamisloikan ja Visit Saimaa 2 -hankkeen kesken.

Tiiviimpää kaikkien sidosryhmien välistä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä kuitenkin tarvitaan. Keskustelua siitä on pohjustettu mm. Osaamisloikan puheenvuorolla Saimaan matkailufoorumissa syksyllä 2019.

Xamkin ja muiden koulutusorganisaatioiden asiantuntijat tuovat osaamisen kehittämisen näkökulmaa myös meneillään olevaan maakunnan matkailustrategian päivitykseen.

Korona opettaa

Perinteisillä koulutustilaisuuksilla voi olla paikkansa, mutta ehdottomasti tarvitaan myös uusia tapoja osaamisen kehittämiseen. Kuva: Teija Skyttä

Koronapandemian rantauduttua Suomeen osaamisloikkia tehdään nyt tapaamisten asemesta verkossa.

Niin ikävä kuin tilanne erityisesti yritysten kannalta on, on siinä jotakin hyvääkin: verkkotapaamisiin ovat tulleet mukaan nekin yrittäjät, jotka eivät ole koskaan aiemmin käyttäneet mitään etäneuvottelusovelluksia. Samalla on omaksuttu muitakin uusia digitaitoja ja kynnys muiden digitaalisten ratkaisujen käyttöön on ehkä madaltunut.

Tapaamiset ja webinaarit ovat onnistuneet hyvin ja itse asiassa moni on kiitellyt, että osallistuminen ilman aikaa vievää matkustamista on todella vaivatonta.

Oikeita tapaamisia ja verkostoitumista kasvotusten kaivataan, mutta hyväksi koetut verkkokäytännöt jääkööt elämään koronan jälkeenkin.

Kirjoittanut Eeva Koivula

Kirjoittaja työskentelee Matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtorina ja Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.