Hankkeiden mahdollistama syvällisempi, jo opintojen aikana tapahtuva yhteistyö alueen yritysten kanssa mahdollistaa myös ammatillisten verkostojen kasvattamisen joustavasti jopa yli toimialojen.

Hanke on oiva keino opetuksen kehittämiseen

07.12.2020

Moni päätoimisesti opetus- ja ohjaustehtävissä toimiva opettaja on ollut mukana erilaisissa hankkeissa asiantuntijana ja nähnyt hankkeiden aikaansaaman alkusysäyksen muutokselle tai uudistukselle. Hankkeet toimivat oivana ponnahduslautana myös opetuksen kehittämisessä ja erilaisten kokeilujen pilotoinnissa. Kaiken ytimessä on hyvä hankeidea eli mihin tarpeeseen hankkeessa toteutettavat toimenpiteet vastaavat. Mistä hyvät hankeideat kumpuavat?

Hankkeet tarjoavat oivan keinon opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen, sekä erilaisten kokeilujen käytäntöön viemisen. Opetuksen kehittämisen ideat lähtevät usein opettajien omista arkipäivän kokemuksista ja haastavista tilanteista. Voi olla, että oma olemassa oleva ”työkalupakki” ei sisällä sopivaa ratkaisua esimerkiksi opetuksen pedagogiseen toteuttamiseen, vaan tarve uudenlaiselle toteutukselle nousee esille.

Opetuksen kehittämisen tarpeet voivat nousta esille myös opiskelijoilta tulleista kysymyksistä tai opintojaksopalautteista. Näiden tarpeiden kirjaaminen ylös ja niistä keskustelu esimerkiksi kollegan kanssa voi antaa tarvittavan sysäyksen suuremmalle uudistukselle, sillä usein noita samoja tarpeita on useammalla opettajakollegalla.

Opetuksen uudistaminen voi niin ikään liittyä uusien toimintatapojen ja työvälineiden pilotoimiseen, yhteistoiminnallisuuteen tai yli perinteiset ainerajat rikkovaan yhteisopettajuuteen. Hyvällä hankkeella on aina selkeät, konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, joiden perusteella voidaan arvioida hankkeen hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta. Kun hankeidea perustuu käytännöstä lähtevään tarpeeseen, on tavoite helpompi määritellä.

Tulevaisuuden työelämätaidot hankeidean ytimessä

Tulevaisuuden työelämätaitojen huomioinen ja ennakointi opetuksessa on niin ikään yksi hedelmällinen aihe, josta helposti kumpuaa alalle kuin alalle varmasti uusia hankeideoita. Minkälaisia taitoja valmistuvilla opiskelijoilla tulisi olla, ja miten nämä uudet tarpeet tulisi huomioida opetuksessa mahdollisesti uusin keinoin, uusin toimintatavoin, jne. Voisiko hanke olla apuna esimerkiksi verkostoitumiskykyjen, itsensä johtamisen, muutosjoustavuuden sekä vuorovaikutus- ja digitaitojen kehittämisessä?

Työelämä on suuressa murroksessa, ja olennaisen tiedon havaitseminen ja hyödyntäminen omassa toiminnassa ja oman toiminnan jatkuvassa kehittämisessä on tärkeää. Virtuaalinen verkostoyhteistyö, lisäarvon luominen ja innovaatio-osaaminen haastavat valmistuvat opiskelijat, eikä yksittäisillä opintojaksoilla tapahtuvalla substanssiosaamisella pystytä tähän haasteeseen vastaamaan, vaan haaste on yhtä opintojaksoa suurempi – elämänmittainen kehittyminen.

Työelämämurroksen lisäksi yrittäjyys on suuressa muutoksessa. Yrittäjyyden uudet, joustavammat muodot ovat jo nyt nykypäivää, ja muutos tulee varmasti kiihtymään. Yrittäjyyteen ammattikorkeakoulu pystyy antamaan hyvät perustiedot, joskin taitojen kehittämisessä hanke voi parhaimmillaan tarjota paljon konkreettista osaamista ja ammatillista kehittymistä.

Yhteistyö yritysten kanssa ja aluevaikuttavuuden kasvattaminen

Yritysten – ja erityisesti pk-yritysten kanssa – tehtävä yhteistyö on tärkeässä asemassa opiskelijoiden työllistymisen, yrittäjyyden polulla ensiaskeleiden ottamisessa, alueen yrityksille lisäarvon ja -hyödyn mahdollistamisessa sekä aluevaikuttavuuden kasvattamisessa. Hyöty on siis molemminpuolinen, sillä opetussuunnitelman mukaisilla opintojaksoilla tehtävä yhteistyö jää usein hyvin pinnalliseksi ja yksittäisten toimeksiantojen varaan.

Työelämämuutoksen huomioiminen opetuksessa mahdollistuu hyvin syventämällä yhteistyötä alueen yritysten, erityisesti pk-yritysten kanssa. Opiskelijoilla on paljon annettavaa alueen yrityksille muun muassa viimeisimmän teoriatiedon muodossa. Opiskelijat tarjoavat usein myös uusia näkemyksiä, haastavat vanhat toimintatavat ja ideoivat uusia toimintatapoja. Samaan aikaan alueen yritykset, joihin valmistuvat opiskelijat todennäköisesti työllistyvät, pystyvät tarjoamaan syvällisempiä käytännön esimerkkejä arkielämästä jo opintojen aikana.

Hankkeiden mahdollistama syvällisempi, jo opintojen aikana tapahtuva yhteistyö alueen yritysten kanssa mahdollistaa myös ammatillisten verkostojen kasvattamisen joustavasti jopa yli toimialojen. Työllistyminen näihin yrityksiin on yksi vaihtoehto opintojen jälkeen, tosin yrittäjäksi aikovatkin opiskelijat rakentavat tärkeitä yhteistyöverkostoja alueen yrityksiin.

Hankkeet voivat toimia oivana muutoksen alkuun panevana voimana opetuksessa hyvin monipuolisesti. Arkipäivän opetuksen haasteiden ja tarpeiden kirjaaminen ylös, avoin keskustelu kollegoiden ja ennen kaikkea ideasparraus TKI-asiantuntijoiden kanssa voi muuttaa tarpeen hankeideaksi ja hankkeeksi, joka hyödyttää useita eri osapuolia.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikössä.