Xamkin asiantuntemukseen luotetaan: jo uuden hankkeen hakemusvaiheessa kumppaneiksi ilmoittautui kahdeksan varustamoa ja kaksi satamaa.

Xamk jatkaa vahvaa meriliikenteen tutkimusta

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk jatkaa vahvaa meriliikenteen tutkimustyötään selvittämällä meriliikenteen päästövähennystekniikoiden tehokkuutta, ominaisuuksia, elinkaarta ja kustannuksia suhteessa niiden tarjoamaan hyötyyn ja tehokkuuteen.

Tällä hetkellä Itämerellä liikennöivissä laivoissa käytetään monenlaisia ratkaisuja pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi pakokaasujen katalyyttinen jälkikäsittely, rikkipesurit, vesiruiskutus, imuilman höyrytys, maasähkön hyödyntäminen satamissa ja erilaiset polttoaineratkaisut. Myös LNG-laivat yleistyvät jatkuvasti, ja roottoripurjeratkaisutkin vaikuttavat potentiaalisilta menetelmiltä polttoaineen säästämiseksi.

Menetelmiä siis riittää, mutta kattavaa vertailututkimusta Itämeren olosuhteissa toteutettuna ei ole toistaiseksi tehty niiden tehokkuudesta. Monet tekniikoista ovat kuitenkin olleet käytössä jo jonkin aikaa, joten niiden elinkaarikustannuksista ja huoltotarpeesta on jo olemassa riittävän luotettavaa ja pidemmällä aikavälillä kertynyttä tietoa.

Esimerkiksi laadukkaammalla polttoaineella operointi ei vaadi merkittäviä alkuinvestointeja ja vähentää todennäköisesti myös muuta huoltotarvetta, mutta polttoaineen hankintakustannukset kasvavat. Toisaalta rikkipesurien asentaminen on kallis investointi, mutta ne mahdollistavat ajamisen halvemmalla polttoaineella. Kuitenkin elinkaaren aikaiset huoltotarpeet voivat olla laivayhtiölle merkittävä kustannuserä, ja erityisesti herkästi vikaantuvat järjestelmät aiheuttavat hankaluuksia laivayhtiölle ja haittaa ympäristölle.

Kumppanuus kiinnosti

Uusi EAKR-rahoitteinen MEPTEK-hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan sekä Metsä-, ympäristö- ja energia -vahvuusalan kanssa.

Hankkeen teema on hyvin ajankohtainen ja samalla myös sidosryhmiä kiinnostava: jo hakemusvaiheessa hankekumppaneiksi on ilmoittautunut kahdeksan varustamoa ja kaksi satamaa. Tätä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, sillä varustamojen saaminen TKI-hankekumppaneiksi ei ole lainkaan itsestään selvää.

Tietoa varustamoille ja viranomaisille

Hankkeen tuotosten avulla varustamot saavat uutta tietoa tulevia investointipäätöksiä harkitessa. Tavoitteena tietysti on, että tulevat päätökset olisivat luonteeltaan sellaisia, missä sijoitetulle rahalle saadaan mahdollisimman suuri vastine tavoitteita ajatellen. Tutkimuksesta on suoraa hyötyä myös viranomaistahoille uusia säädöksiä laadittaessa tai niiden tarvetta tutkittaessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on sertifioitu päästömittauslaboratorio KymiLabs, joka on vuodesta 1992 tehnyt muun muassa laivojen ja teollisuuden päästömittauksia. Sertifioinnin ansiosta muun muassa Ruotsin liikenteessä olevat alukset voivat saada väylämaksuista alennusta, mikäli ne pystyvät osoittamaan päästöjensä pysymisen raja-arvojen sisällä.

Sertifioidut päästömittauslaboratoriot eivät ole mitenkään tavallisia: esimerkiksi FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia meriliikenteen päästömittauslaboratorioita on ammattikorkeakoulumme lisäksi Suomessa ainoastaan Wärtsilällä.

Monipuoliset menetelmät käytössä

Laivoilla tehtävissä päästömittauksista ja kulkudatan tallennustiedoista saadaan käsitys eri menetelmien käytännön tehokkuudesta todellisissa olosuhteissa. Menetelmän elinkaaren osalta tutkitaan henkilöstön kokemuksia järjestelmien toimivuudesta ja huoltotarpeesta. Tulosten analysoinnissa hyödynnetään muun muassa Bayes-verkkoteknologiaa, mikä on tehokas ja luotettava lähestymistapa massadatan analysointiin. Samaa menetelmää on hyödynnetty muun muassa COMPLETE-hankkeessa menestyksekkäästi.

Hankkeen tuloksia julkaistaan sitä mukaa, kuin niitä valmistuu. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2020 – 31.12.2022.

Kirjoittanut Elias Altarriba

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.