Toimialan kasvun mahdollisuuksina nähdään teollisen puurakentamisen kehittäminen betoniteollisuuden rinnalle sekä näiden yhteistyö kohti materiaalitehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja vähähiilistä rakentamista. Kuva: Pixabay

Etelä-Savon rakennusalalla on kasvumahdollisuuksia

06.10.2020

Etelä-Savon alueen rakennusalalle on sidosryhmien kesken luotu osaamisen ja kehittämisen tiekartta, jota toteutetaan seuraavat viisi vuotta. Painopisteinä ovat materiaaliosaaminen, yhteistyö ja yrityslähtöinen koulutus, ja tavoitteena on lisätä rakennusalan elinvoimaisuutta ja kasvua.

Kesällä 2020 valmistuneen tiekartan luomiseen osallistui edustajia yli 30 eri rakennusalan, koulutuksen ja julkisen puolen organisaatiosta. Tiekartan tekemiseen osallistuneilla oli hyvin yhtenevät näkemykset siitä, mitä asioita on tehtävä, jotta Etelä-Savossa on jatkossakin elinvoimainen rakennusala. Tiekarttaa varten järjestettiin sekä työpajoja että haastateltiin yritysten edustajia.

Haastatelluilla yrityksillä korostui näkemys toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisesta sekä digitalisaatiossa mukana pysymiseen. Yritysten ja oppilaitosten halutaan helpommin löytävän toisensa, jotta koulutusta voidaan kehittää yrityslähtöisemmäksi.

Toimialan kasvun mahdollisuuksina nähdään teollisen puurakentamisen kehittäminen betoniteollisuuden rinnalle sekä näiden yhteistyö kohti materiaalitehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja vähähiilistä rakentamista.

Yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö

Tiekarttaan hahmoteltiin viisitoista eri toimenpidettä, joiden avulla Etelä-Savon rakennusklusteria viedään eteenpäin. Toimenpiteissä on paljon erilaista alan kehittämistä koulutuksista tutkimukseen ja laajempiin yhteistyöhankkeisiin.

Tiekarttaan hahmoteltiin viisitoista eri toimenpidettä, joiden avulla Etelä-Savon rakennusklusteria viedään eteenpäin. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Omassa työpaketissaan Yrityslähtöinen koulutus vastataan yritysten toiveeseen osaavasta työvoimasta. Koulutuksia on toivottu sekä lyhyitä tietoiskuja, mutta myös pätevyyksiin tai jopa kokonaisiin tutkintoihin tähtääviä koulutuksia.

Työharjoittelua lisätään, ja oppilaiden ja yritysten yhteistyötä aktivoidaan esimerkiksi vierailijaluentojen kautta. Toteutetaan korjausrakentamisen suunnittelun erikoistumiskoulutus suunnittelijoille, lisätään korjausrakentamisen ammattikoulutusta sekä tarjotaan muuta suunnittelijaosaamisen täydentämistä.

Yhteistyölle ja sen lisäämiselle on oma kokonaisuutensa Yhteistyöllä vahvempi Etelä-Savo. Pienten yritysten voi olla vaikea hakeutua suuremmille markkinoille ja vientiin, mutta yhdessä saavutetaan suurempia etuja.

Työpaketissa haetaan keinoja toimia yhdessä luoden yhteistyömalleja yritysten, oppilaitosten, viranomaisten ja tuoteteollisuuden alojen välille. Yhteistyötä halutaan tehdä myös maakuntarajojen yli, jotta esimerkiksi saadaan tuotua uutta osaamista. Lisäksi halutaan materiaaliosaamista yhdistäviä yhteistyöhankkeita tuotekehitykseen, tutkimukseen ja innovointiin.

Puurakentemista eteenpäin

Puu- ja betonirakentamisen osaamiselle on myös omat työpakettinsa Maailmanluokan puurakentajat ja Materiaalitehokas betonirakentaminen. Halutaan viedä eteenpäin maakunnassa jo valmiiksi olevaa osaamista puurakentamisessa, teollisessa puurakentamisessa sekä betonituoteteollisuudessa.

Puurakentamisessa toivotaan erityisesti koulutusta viranomaisten suuntaan, jotta vaativaksi koettu puurakentaminen tulee tutummaksi. Betonituoteteollisuuden ja betonirakentamisen osaajille tarjotaan erilaisia päivitys- ja pätevyyskoulutuksia, jotta rakentaminen on materiaalitehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

Toimeenpano ja seuranta haltuun

Tiekartan ei haluta jäävän vain teoreettiseksi harjoitukseksi, vaan se halutaan ottaa käyttöön ja varmistaa, että toimenpiteet toteutetaan. Tiekartan vieminen käytäntöön vaatii aktiivisen ja osaavan toimeenpanoryhmän, joka kerää yhteen alueen toimijat ja luo näiden välille vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on myös seurata tiekarttaan hahmoteltujen toimenpiteiden toteutumista. Seuraamisen tueksi on tiekarttaan kerätty tietomalli, mistä löytyy olennainen tieto alueen alan toimijoista, koulutustarpeista jne. sekä erilaisia mittareita, joilla seurata toimenpiteitten vaikutusta.

Toimeenpanoryhmän tueksi on ehdotettu erillistä osaajaa auttamaan yhteistyön rakentamiseen. Sidosryhmiltä on tullut myös ehdotus ottaa mallia yhteistyön kehittämiseen matkailualalta, jossa on onnistuneita kokemuksia. Toimeenpanoryhmästä ja sen toiminnasta halutaan riippumatonta sekä kaikille avointa, jotta tärkein tavoite eli toiminnan kehitys yhteistyössä toteutuu.

Etelä-Savon rakennustoimialan alueellisen osaamisen ja kehittämisen tiekartta 2025 toteutettiin yhteistyössä Korkia Consulting Oy:n kanssa ja mukana oli myös asiantuntijoita Sweco Oy:sta.

Tiekartta laadittiin osana Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020 –hanketta, missä tavoitteena on lisätä Etelä-Savossa toimivien rakennusalan yritysten osaamista ja kilpailukykyä kehittämällä ja toteuttamalla koulutuksia.

Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta alueellisesta ESR-hankerahoituksesta, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus.

Kirjoittanut Milla Sairanen

Kirjoittaja työskentelee Rakes 2020 -hankkeen kehitysinsinöörinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.