Maisemakuvassa näkyy harjujen huippuja, joista kauimmaisten alaosa on peittynyt pilvien alle. Etualalla näkyy nurmea, ja harjun päällä kulkevalla polulla kaksi kaukaista hahmoa. Kuva: Karl Egger, Pixabay.

Jos omasta tulevaisuudesta ei voi haaveilla, voiko sitä rakentaa?

02.06.2021

Luoviin menetelmiin perustuva Unelmien performanssi -ryhmävalmennuksen malli pyrkii auttamaan osallistujia oman polun löytämisessä. Sisältöjen tarjoamien onnistumisen, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusten kautta on mahdollista vahvistaa uskoa omaan itseen sekä antaa toivoa tulevaisuuteen.

Unelmien performanssi -malli syntyi Työstämö-ryhmävalmennuksen kokemusten ja sisältöjen testauksen pohjalta Työnhaun performanssi -hankkeessa. Malli perustuu soveltavan teatterin ja kehollisiin menetelmiin höystettynä tulevaisuusohjauksella. Ryhmävalmennuksen aikana osallistujat etsivät jonkin oman unelman, joka toteutetaan teatterin keinoin.

Ajatuksena on, että luovasti toteutettu unelma tuo näkyväksi oman haaveen ja valaa uskoa omaan toimijuuteen. Se auttaa hahmottamaan, mitä unelman toteutuminen tarkoittaisi ja mitä toteuttaminen vaatisi reaalimaailmassa. Unelmat auttavat suuntaamaan omaa elämää ja tunnistamaan mikä on itselle tärkeää. Pelkkien pilvilinnojen rakentamisen sijaan olisi tartuttava toimeen ja yritettävä rakentaa tulevaisuudesta omannäköinen. Tähän jokainen tarvitsee tukea ja kannustusta.

Työnhaun performanssi -hanke oli suunnattu miespuolisille työnhakijoille, mutta mallinnus sopii monille muillekin kohderyhmille. Se soveltuu esimerkiksi nuorille tai työssäkäyville aikuisille, jotka kaipaavat uusia näkökulmia omaan tilanteeseensa.

Valmennuksen 12 tapaamiskerran perusrunkoon voi lisätä erilaisia moduuleja resursseista ja tarpeista riippuen, esimerkiksi taidetyöpajan tai työelämään tutustumista. Valmennuksen jatkoksi voi toteuttaa esityksen, mikäli ryhmä on siihen valmis.  Esityksen koostamiseen ja harjoitteluun kannattaa varata oma aikansa. Toteutustapa on vapaa, mutta tarkoitus on, että osallistujat koostavat sisällön itse ohjaajan avulla. Valmennusmallista on mahdollista kehittää pysyvä osa työllisyys- tai sosiaalipalveluihin. Hankkeen valmennusryhmän osallistujilla oli kiinnostusta jatkaa vastaavaa toimintaa.

Kuvassa näkyy lähes musta teatterinäyttämö, jossa näkyy osin valaistuna kaksi henkilöä.
Kuvatuokio Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan -esityksestä. Kuva: Same-eYes.

Työstämö-valmennusryhmän esitys Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan oli episodimainen performanssi, joka koostui sekä yksilöiden osioista että yhteisistä kohtauksista. Erään osallistujan unelma toteutui tilannekomiikkana työnhakutilanteesta. Toisen unelma luonnossa järjestettävien tapahtumien järjestämisestä toteutui metsään sijoittuvana mielikuva- ja rentoutusharjoitteena.

Esitykseen sisällytettiin myös ryhmävalmennuksessa tehtyjä harjoitteita kuten liikkeellinen mielikuvaharjoite, jossa dramaattisen musiikin vietävänä kasvettiin siemenestä puuksi ja kelotuttiin. Itse esitys oli motivoiva päämäärä ja valmennuksen voimauttava huipennus. Koko valmennus oli osallistujille pääosin mielekäs, se toi heille uutta ajateltavaa, esiin uusia puolia itsestä sekä erilaista tekemistä arkeen.

Harjoitteiden antia

Luovat harjoitteet auttavat lisäämään itsetuntemusta ja kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Hankeasiantuntija, teatteripedagogi Elina Ylisuvannon ohjaamat teatteriharjoitteet kehittävät kykyä improvisoida, reagoida yllättäviin tilanteisiin, sietää epävarmuutta ja epätäydellisyyttä – kaikki tärkeitä taitoja elämässä. Ne tarjoavat tilan myös epäonnistumiseen sallivassa ilmapiirissä ja kehittävät vuorovaikutustaitoja. Soveltavan teatterin menetelmät tarjoavat toisaalta sekä hauskaa tekemistä että mahdollisuuden syvempään tunteiden tutkiskeluun ja itsereflektioon.

Työstämö-ryhmän kanssa kirjoitettiin tajunnanvirtaa, harjoiteltiin hyväksyvää katsetta, improvisoitiin dialogia ja rakennettiin lavalle ”valokuvia” erilaisista tilanteista. Eräässä pariharjoitteessa taas oma elämäntarina – tai siinä määrin kuin sitä halusi jakaa – kerrottiin parille, joka puolestaan kuvitti tarinan kertojan kehosta piirrettyjen ääriviivojen sisälle.

Myös tarinateatterin keinoja hyödynnettiin oman tarinan kertomisessa. Ne auttoivat hahmottamaan omaa siihenastista kulkua elämässä. Soveltavan teatterin harjoitteisiin liitetyt, TKI-asiantuntija Anni Sepän ohjaamat tulevaisuusohjauksen sisällöt auttoivat konkretisoimaan askeleita tarvittavaan muutokseen.

Keholliset harjoitteet puolestaan auttavat vahvistamaan kehotietoisuutta, esimerkiksi tunnistamaan läsnäoloa ja kehon jännityksiä. Keho kantaa kokemuksia, muistoja ja tunteita, se reagoi tilanteisiin usein tiedostamattomalla tasolla. Ryhmävalmennuksessa kehoa kuulosteltiin erilaisissa Ylisuvannon ohjaamissa rentoutus- ja mielikuvaharjoituksissa, liikuttiin jonkin ruumiinosan tai tunteen ohjaamana ja tunnistettiin oman kehon ääriviivat. Lisäksi tehtiin harjoitteita, jossa parille annettiin impulsseja liikkumiseen tai peilattiin toisen liikkeitä.

Ryhmävalmennus antaa tilaa myös yksilölliselle kehitykselle ja reflektoinnille. Yksilö on peilaavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, reagoivana, tuntevana ja reflektoivana itsenään ja ryhmän osallistujana.Valmennusmallista on mahdollista kehittää pysyvä osa työllisyys- tai sosiaalipalveluihin. Hankkeen valmennusryhmän osallistujilla oli kiinnostusta jatkaa vastaavaa toimintaa.

Luovat menetelmät osaksi hyvinvointia

Keltavihreällä kedolla on henkilö, joka pitää päänsä edessään ympyränmuotoista esinettä. Esineestä kuvastuu taustalla näkyvä pilvitaivas.
Kuva: Noah Buxcher, Unsplash.

Ammattitaitoiset ohjaajat ovat valmennuksessa avainasemassa. Heiltä vaaditaan sekä substanssiosaamista että kompetenssia – arvostava kohtaaminen, toisten kuuntelu, luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin luominen auttavat ryhmäytymisessä sekä tavoitteiden saavuttamisessa niin ryhmän kuin yksilön tasolla.

Valmennuksessa parasta olisi kahden eri alan, luovien menetelmien ja tulevaisuusohjauksen asiantuntijan, työparimalli. Yksilöohjaus ja henkilökohtaisen suunnitelman tekeminen ovat myös suositeltavia. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ja osallistujien kuuleminen tärkeää. On voitava kieltäytyä, jos jokin harjoite ei tunnu mielekkäältä ja toiveita tekemiselle saa esittää.

Työstämön osallistujat sitoutuivat tekemiseen ja luottamus syntyi pienessä ryhmässä nopeasti. He lähtivät mukaan itselle tuntemattomiin harjoitteisiin avoimin mielin. Soveltava teatteri lukuisine erilaisine sisältöineen ovat hyvä työkalu, sillä osallistumaan pystyy jokainen ilman aiempaa kokemusta tai minkäänlaista teatteritaustaa. Tarvitaan vain hieman viitseliäisyyttä sekä kiinnostusta tämänkaltaiseen hauskanpitoon ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Vaikka työnhakuvalmennuksen osallistujamäärä oli pieni, se todisti taidelähtöisten menetelmien kyvystä edistää voimautumista, tuoda osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, merkityksellistä tekemistä ja kohtaamisia. Menetelmät tarjoavat mahdollisuuden itseilmaisuun, omien kykyjen ja vahvuuksien paljastumiseen sekä maailman näkemiseen hieman toisin.

Mahdollisuuden olla oma arvokas itsensä, vapaa ennakkoluuloista ja rooleista – ja hetken oman elämänsä ohjaaja.

Kouvolan kansalaisopistolla syksyllä 2021 järjestettävä, malliin perustuva ja kaikille avoin kurssi juurruttaa Työnhaun performanssi -hankkeessa tehtyä työtä. Kurssi on suunnattu aikuisväestölle, ja sitä tarjotaan myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, joiden osallistumista kaupungin työllisyyspalvelut tukee. Ohjaajana toimii Työnhaun performanssissa asiantuntijana työskennellyt teatteripedagogi Elina Ylisuvanto.

Kurssi on tärkeä askel kohti luovia ja kehollisia menetelmiä osana aikuisten itsetutkiskelua. Kurssi järjestetään yhteistyössä Kouvolan Teatterin ja Kouvolan työllisyyspalveluiden kanssa, mikä jatkaa ja vahvistaa monialaista yhteistyötä. Malli ja kurssi vievät eteenpäin viestiä taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Työnhaun performanssi hankkeen toteutti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdessä Kouvolan Teatterin kanssa 1.4.2019 – 30.4.2021 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ely-keskus.

Työnhaun performanssin loppujulkaisussa Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla kerrotaan lisää hankkeen teemoista ja valmennuksen sisällöistä. Loppujulkaisun voit lukea tästä linkistä.

Kirjoittanut Laura Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.