Kuvassa näkyy työpöytä, jossa papereita ja toimistotarvikkeita. Niiden ympärillä näkyy työryhmän jäsenten käsiä. MikroX-hankkeessa on jalkautettu kokeilevan kehittämisen periaatteita eteläsavolaisiin ruokapalvelualan mikroyrityksiin. Kuva: Pexels.com.

Kokeillen kehittäen käyttäjälähtöisempiä palveluja

02.06.2021

Käyttäjälähtöiset palvelut antavat yritykselle mahdollisuuden erottautua kilpailijoista ja toimivat menestyvän ruokapalveluyrityksen liiketoiminnan kivijalkana. Suurin osa ruokapalveluja tuottavista yrityksistä on pieniä, alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Mikroyrityksissä palvelujen kehittämistä jarruttaa usein kehittämiseen tarvittavan osaamisen ja resurssien niukkuus. Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX) -hankkeessa koottiin yhteen ryhmä eteläsavolaisia ruokapalveluja tarjoavia mikroyrityksiä ja lähdettiin kehittämään yritysten palveluja kokeilujen kautta entistä käyttäjälähtöisemmiksi.

Kokeilu etenee iteratiivisesti vaiheittain kohti valmista palvelua.

Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämiseen soveltuu erinomaisesti kokeileva kehittäminen. Kokeilevalla kehittämisellä tarkoitetaan idean testaamista käytännössä todellisessa ympäristössä yhdessä palvelun käyttäjän tai asiakkaan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kokeilu etenee iteratiivisesti vaiheittain kohti valmista palvelua.

Keskeistä on pyrkiä kokeilemaan ideaa nopeasti sitomatta kokeiluun yhtään enempää resursseja kuin on välttämätöntä. Kokeilusta kertyneitä oppeja hyödyntäen kehittämistä jatketaan edelleen tavoitellen joko kokonaan uuden palvelun synnyttämistä tai jo olemassaolevan palvelun parantamista.

Käyttäjälähtöinen kokeileva kehittäminen auttaa näkemään palvelut asiakkaan silmin

Palvelujen käyttäjälähtöisen kehittämisen ydin on syvällisemmän asiakasymmärryksen saavuttaminen. Asiakasymmärryksen syventämisen kautta päästään kehittämään aidosti asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja, mikä puolestaan auttaa vahvistamaan ja kasvattamaan yrityksen liiketoimintaa.

Yrittäjältä vaaditaan rohkeutta, heittäytymistä  ja kykyä ennakkoluulottomuuteen.

Olemassa olevien ja uusien palvelujen käyttäjälähtöisen kehittämisen avulla yrittäjä oppii näkemään palvelut asiakkaan silmin. Aivan helppoa tämä ei kuitenkaan ole. Yrittäjältä vaaditaan rohkeutta, heittäytymistä  ja kykyä ennakkoluulottomuuteen, jotta palvelujen kokeileva kehittäminen saadaan vaihe vaiheelta toteutettua.

Kokeilevan kehittämisen kompastuskivet ja kuinka niistä selvitään

Mikroyrittäjien haasteena on kehittämisresurssien niukkuus ja pienistä yrityksistä usein puuttuva jatkuvan kehittämisen toimintakulttuuri. Miten yrittäjä sitten pääsee alkuun kokeilevan kehittämisen opettavaisella polulla?

Yksi vaihtoehto, etenkin yksinyrittäjälle, on etsiä kehittäjäkumppaneita oman yrityksen ja lähipiirin ulkopuolelta. MikroX-hankkeessa tehty hankkeen asiantuntijoiden ja yrittäjien välinen yhteistyö on auttanut yrittäjät alkuun kokeiluprosessin käynnistämisessä ja läpiviemisessä.

Vuoroin kokeillaan, kehitetään ja opitaan.

Yrittäjien välinen vertaistuki, etenkin omien kehitysideoiden peilaus ja sanoittaminen muille kehittämisen äärelle kokoontuneille on ollut yrittäjien kehittämisponnisteluja eteenpäin ajava voima. Vertaisilta saatu palaute palvelujen kehittämisideoista rohkaisee yrittäjiä etenemään iteratiivisessa prosessissa, jonka aikana vuoroin kokeillaan, kehitetään ja opitaan.

Jotta mikroyritysten kehittämistoiminnasta tulisi systemaattista ja jatkuvaa, tarvitaan yrityksissä sekä yrittäjää että henkilöstöä koskeva toimintakulttuurin muutos ja yhteinen tahtotila yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

MikroX-hankkeessa kertyneiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että kokeilevaa kehittämistä voi toteuttaa ketterästi niukemmillakin resursseilla. Tärkeintä on tehdä päätös aloittamisesta ja lähteä rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään.

MikroX-faktat

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX) -hanke vahvistaa mikroyritysten tukiverkostoa Etelä-Savossa.

Hankkeessa kootaan yhteen mikroyrityksiä Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian teemoihin – ruoka, vesi & metsä – liittyen ja edistetään käyttäjälähtöisyys- ja yhteiskehittämisosaamista alueen yrityksissä.

Kesto 1.1.2019-31.8.2021, kokonaisbudjetti 1 213 552 €. Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn yhteinen ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/mikrox

Kirjoittaneet tutkimuspäällikkö Helena Merikoski ja TKI-asiantuntija Niina Rantakari.

Merikoski ja Rantakari työskentelevät MikroX-hankkeessa eteläsavolaisten mikroyritysten tukiverkoston vahvistamiseksi.