Kuvassa näkyy kymmenen jalkaa. Nuorten jalat ovat ympyrässä siten, että eriväriset kengät muodostavat ympyrän tai tähtikuvion. Kuva: Pexels.

Koulunuorisotyön koulutuksilla kysyntää

16.03.2021

Nuorisoalan ammattilaisten ja oppilaitosten huolenaiheita ja koulutustarpeita kartoitettiin marraskuussa 2020. Nuorten mielenterveyden pulmat, yksinäisyys, käytöshäiriöt ja puutteelliset resurssit nuorten kohtaamiseen herättivät eniten huolta. Koulunuorisotyön koulutukset kiinnostivat kaikkia vastaajia.

Koulutustarvekartoitus nuorisotoimiin ja yhteisöllisiin opiskeluhuoltoryhmiin

Opiskeluhuoltoryhmille ja nuorisotyöntekijöille suunnattu verkkokysely toteutettiin kaksikielisenä. Kartoituksiin vastasi 159 nuorisotyöntekijää ja 198 yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tai oppilashuoltoryhmän edustajaa.

Koulutustarvekyselyiden tulosten pohjalta suunnitellaan Osaamiskeskus Nuoskan koulutuksia muun muassa mielenterveyden edistämisestä, yhteisökasvatuksesta, päihde- ja pelihaittojen ennalta ehkäisemisestä, opettajan ja nuorisotyöntekijän kasvatuskumppanuudesta sekä koulunuorisotyön perusteista.

Koronasyksyn huolenaiheet

Koronatilanne, etäopetus ja lähikontaktien välttäminen ovat yhteydessä nuorten hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin (2020) mukaan nuorten kokema kuormitus ja tuen tarve lisääntyivät poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.

Samanaikaisesti nuorten eriarvoinen asema korostui; kaikilla ei ole etäopetuksen edellyttämiä itseohjautuvuuden valmiuksia. Kodin merkitys nuorten koulunkäynnin tukemisessa korostui. Kaikissa kodeissa ei ole riittäviä resursseja tukea koulunkäyntiä, mikä lisäsi eriarvoisuutta nuorten keskuudessa. (Karvi 2021.)

Nuorisotyöntekijät kouluissa ovat arvokas lisäresurssi, jota voidaan kohdentaa mm. eniten tukea tarvitseville.  Osassa kuntia lisättiin opetus- ja nuorisotoimen yhteistyötä etäopetukseen siirryttäessä mm. siirtämällä nuorisotyötä verkkoon ja osaksi koulupäiviä. Opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön lisäksi tuen tarpeeseen vastasivat nuorisotyöntekijät.

Nuorisotyö kouluissa vahvistaa koulujen kasvattajayhteisöjä

Nuorisotyön pitäisi olla kiinteä osa koulujen kasvattajayhteisöjä myös koronakriisin jälkeen. On järkevää vahvistaa koulujen kasvattajayhteisöjä nuorisotyöllä. Vahva kasvattajayhteisö onnistuu tukemaan nuorten oppimista, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kuvassa näkyy joukko nuoria miehiä ja naisia. Osa seisoo, osa istuu lattiatyynyillä. Monella on kädessään kamera tai puhelin, jolla he kuvaavat etualalla näkyvää hahmoa, joka puhuu heille.
Kuva: Pexels.

Karvin (2020) selvityksen mukaan nuoret toivovat nykyistä kokonaisvaltaisempaa kohtaamista ja ohjausta nivelvaiheessa siirryttäessä perusasteelta toiselle asteelle. Oppimisen ja opiskelun lisäksi pitäisi voida puhua myös muista nuoren elämän ajankohtaisista asioista. Nuorisotyö vastaa koko elämäntilanteen huomioivan kohtaamisen tarpeisiin. Kouluissa tehtävä nuorisotyö ei leimaa. Koulunuorisotyö mahdollistaa oikea-aikaisen puuttumisen huolenaiheisiin. Ennalta ehkäisevä, vertaisryhmiä vahvistava nuorisotyö yhdistää koulumaailman ja nuorten vapaa-ajan.

Osaamiskeskus Nuoska edistää koulunuorisotyön perus- ja erityisosaamista

Osaamiskeskus Nuoska kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä. Nuoska mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja. Nuoska koordinoi kuuden OKM:n rahoittaman nuorisoalan osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa vuosina 2020–24. Lisätietoja Nuoskan verkkosivuilta: www.nuoskainfo.fi.

Lähteet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 2020. Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja. Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf, viitattu 8.1.2021.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 2021. Mitä poikkeusolot opettivat? Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Verkkomateriaali. Saatavilla: https://karvi.fi/app/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf, viitattu 8.1.2021.

Kirjoittaneet Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja Sanna-Mari Pöyry

Kirjoittajat työskentelevät Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa.