Kuuleeko Kiina – täällä Saimaa?

06.10.2021

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, kun ihmiset elävät pidempään ja haluavat pysyä terveinä. Tämä suuntaus näkyy myös yhä enemmän matkailualalla, kun ihmiset etsivät keinoja parempaan henkiseen hyvinvointiin.

Luonnon itsessään tiedetään tutkitusti edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonnon fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat moninaiset. Luonnon tarjoamin keinoin voidaan hoitotyössä vaikuttaa muun muassa sydän- ja verisuoniperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä ehkäistä sairauksien pahenemista.  Mielenterveyden edistäminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen ovat myös keskeisiä.

Luonnon merkityksen ymmärtäminen hyvinvoinnin kannalta korostuu sekä matkailussa että hoitotyössä.  Tähän taustaan peilaten lähdettiin työstämään koulutusvientiin yhteistä matkailuun ja hoitotyöhön liittyvää oppituntia eteenpäin.

Lopputuloksena kehitettiin vahvasti hyvinvointiin ja luontoon liittyvä oppitunti, jonka erikoisuutena aiempiin opintojaksoihin oli tunnin toteutustapa. Pilottiluennot sekä toiminnalliset harjoitteet lähetettiin ulkoa, suoraan Saimaan rannalta Zoomin avulla Kiinaan, Xamkin partnerikoulun matkailu- ja terveysalan opiskelijoille.

Suoraan Saimaalta Kiinaan – kokeilevaa koulutusvientiä

Hoitotyön lehtori Tuulia Litmanen ja matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtori Marjut Kasper yhdistivät aluksi voimansa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Aluksi tiimin ajatuksena oli tuottaa useamman päivän kestäviä koulutusmatkailupaketteja hyvinvoinnin ympärillä olevin teemoin Savonlinnan seudulle. Kun tieto matkustusrajoitteista maailmanlaajuisesti tuli, oli mietittävä koulutuksen muoto uudestaan.

Kuvassa näkyy Saimaan rannalle pystytetty kamera, jonka edessä henkilö pitää esitystä. Taustalla näkyy järvimaisema.
Kuva 1. Tuulia Litmanen luennoi sosiaalisesta hyvinvoinnista

Perinteisen Teams-verkkoluennon ympärille kehkeytyi ajatus lähettää tunteja verkon välityksellä suoraan Suomen luonnosta. Kuningasajatuksena oli tarjota kansainvälisille opiskelijoille jotain uutta ja aitoa – vaikkakin verkon välityksellä. Melko pian kävi ilmi, että muiden tukea tarvitaan. Niinpä tiimiin saatiin mukaan myös toinen hoitotyön lehtori, kaksi tekniikan ja kuvauksen osaajaa. Lisäksi hyvinvoinnin opiskelija juonsi ja piti harjoituksia kiinalaisille opiskelijakollegoille, ja luontojoogan ohjaaja oli mukana paikallisena yritysyhteistyön edustajana.

Oppitunnin sisältö koostui lyhyistä asiantuntijaluennoista, harjoituksista, mittauskokemuksista etukäteen työstetyistä videoklipeistä sekä rentouttavasta luontojoogasta suomalaisessa rantamaisemassa. Oli tärkeää, että mukana oli näyttöön perustuvaa tietoa luentojen ja harjoitteiden muodossa. Kansainväliset opiskelijat voivat hyödyntää saamaansa tietoa esimerkiksi luontoon painottuvien matkailutuotteiden suunnittelussa, hoitotyössä sekä omaa hyvinvointia ajatellen.

Onnistumisia ja pohdittavaa pilotoinnin perusteella

Opiskelijat kokivat autenttisen ympäristön mielenkiintoisena vaihtoehtona perinteiseen luokkaopetukseen nähden. Sisältöön oltiin pääosin tyytyväisiä. Lyhyistä esityksistä sai kiinni keskeisimmät asiat, joskin asiaan syvempi perehtyminen tarvitsee enemmän opiskelua. Oli ilo nähdä kiinalaisten opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Kokeilun perusteella todettiin, että äänenlaatuun tulisi lähetystä tehtäessä kiinnittää vielä enemmän huomiota. Nettiyhteys ja etenkin sen toimivuus on vastaavanlaisissa oppimistilanteissa varmistettava etukäteen. Ja jos mahdollista, englannin kielen tekstitys olisi paikallaan. Tekniikalla oli yllättävän suuri merkitys oppituntien onnistumiseen.

Vaikkakin ulkona suorana lähetettävät oppitunnit alkavat muistuttaa jo pikkuhiljaa TV-lähetystä ja niiden valmistelut vievät enemmän aikaa ja resursseja, antavat ne kuitenkin lisäarvoa tavanomaiseen luokka tai Teams-opetukseen verrattuna.

Tuntien teemasta toki riippuu, mistä tunteja kannattaa lähettää. Valmista mallia toteutukselle ei ollut olemassa, joten pilottitunnit toimivat suunnannäyttäjinä. Tämän johdosta luotiin malli seuraavien toteutusten tueksi (kuva 2). Mallissa kartoitettiin perusrakenne, mitä suoran lähetyksen toteuttaminen vaatii.

Tekniikkataiturit, jotka huolehtivat lähetyksen teknisestä onnistumisesta, kuten yhteyksistä ja kameratyöskentelystä, ovat onnistuneen suoran lähetyksen avaintekijät. Sisällön asiantuntijat voivat näin keskittyä täysiä omaan osioon ja asian esittelyyn.

Kaaviossa on esitetty toimintamalli koulutustuotteen rungon suunnitelmasta palautteeseen asti.
Kuva 2. Ulkona tuotettavan suoran lähetyksen malli opettajan näkökulmasta.

Uudet avaukset koulutusvientiin ovat tervetulleita. Tämä pilottikokeilu osoitti sen, että erilaisia tapoja oppituntien toteuttamiseen on olemassa – myös kansainvälistä koulutusvientiä ajatellen. Hiomalla niistä voi syntyä todellisia timantteja.

Lähteet:

Business Finland. 2021. Why is wellness travel becoming a trend? Matkailun ennakointi – Business Finland

Kuuluvainen, V. & Sarén, H. 2016. Luonnon hyvinvointivaikutukset – hyödynnä tietoa matkailuliiketoiminnassa.  Luonnon hyvinvointivaikutukset – mahdollisuus matkailualalle (theseus.fi)

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja Samiedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019–2021.

Kirjoittaneet Marjut Kasper ja Tuulia Litmanen

Marjut Kasper työskentelee matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtorina ja Tuulia Litmanen hoitotyön lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.