Kuvituskuva: taustalla taivas, alaosassa kuvaa näkyy käsi, joka pitelee hehkulamppua. Kuva: fotografiende / Pexels.

Yhteisellä asialla: TKI-taitoja ensihoitoon!

02.06.2021

Ensihoidon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) vahvistuu vähitellen valtakunnallisesti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa on tehty useita avauksia ensihoidon tutkimukselliseen kehittämiseen, ja lisää ajankohtaisia kehittämistarpeita on tunnistettu yhteistyössä ensihoitoammattilaisten kanssa. Sujuva ja kasvava hanketoiminta edellyttää kaikilta osapuolilta ketterää TKI-ymmärrystä.

Ensihoitajat ovat avainasemassa oman työnsä ja ensihoitojärjestelmän kehittämisessä. Hankkeita voidaan toki koordinoida kumppanin taholta, mutta alan työntekijöiden vahva osallisuus on se, joka mahdollistaa oikeasti arjessa tapahtuvan työn kehittämisen. Ensihoitajien koulutus ja ammatillinen erityisosaaminen on muotoutunut Suomessa melko lyhyen ajan sisällä, ja alalla on paljon järjestelmätason eroja eri sairaanhoitopiirien kesken.

Ensihoidon projektitoiminnassa on paljon vahvistamisen mahdollisuuksia. Nykyisin ensihoitajille saatetaan osoittaa vastuita työpaikan kehittämisprojekteissa, mutta he heillä voi olla haasteita peruskäsitteiden tuntemisessa, tutkitun tiedon löytämisessä ja soveltamisessa sekä projektihallinnan kokonaisuuden hahmottamisessa.  Samalla projektityön ohjauksessa, valvonnassa ja arvioinnissa on omat kehittämistarpeensa.

Tilanne on kuitenkin luonnollinen, koska ensihoitoalan peruskoulutukset eivät varsinaisesti valmenna projektinhallintaan tai laajemmin TKI-työhön. Lisäksi opiskeluajoista voi olla jo jonkin aikaa, ja esimerkiksi kirjallisten tuotoksien tekemisessä tai lähdeaineiston käsittelyssä on ollut pidempi tauko. Siksi onkin tärkeää, että TKI-taitoja voi halutessaan opiskella ja harjoitella esimerkiksi ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen ohessa.

Alan työntekijöiden vahva osallisuus mahdollistaa oikeasti arjessa tapahtuvan työn kehittämisen.

Tammikuussa 2022 opintonsa aloittavan Xamkin ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-ryhmän uudistetussa opetussuunnitelmassa huomioidaan yhä vahvemmin projektinhallinnan erilaiset elementit. Koulutuksen aikana on jo nyt mahdollista osallistua Xamkin TKI-hanketoimintaan esimerkiksi suorittamalla täydentäviä opintoja erilaisina projektitöinä tai tekemällä opinnäytetyö osana käynnissä olevaa TKI-hanketta.

Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota syvennetään jatkuvasti kokemusten ja palautteiden sekä opiskelijoiden kiinnostusten kohteiden mukaisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa vahvan TKI-osaamisen kerryttäminen YAMK-opintojen aikana.

Johtamisen on tuettava TKI-työtä ensihoidossakin

TKI-taitojen opiskelu ei kuitenkaan riitä, vaan opittua on päästävä soveltamaan myös käytäntöön.  Ensihoidon ammattilaisten keskuudessa on yleisesti tunnistettu erilaisten urapolkujen tarve. Ensihoito-organisaation omana TKI-asiantuntijana toimiminen, vaikka osa-aikaisesti, olisi luonteva ja tarpeellinen urapolkuvaihtoehto.

Tämän mahdollistuminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös ensihoito-organisaatioiden taholta. TKI-työhön olisi esimerkiksi annettava ensihoitotyöstä vapaata työaikaa. Tutkiva kehittäminen on vaativaa asiantuntijatyötä, jota ei voi suorittaa menestyksekkäästi välittömän lähtövalmiuden paineen alla tai luontaisesti väsyneenä hiljaisempien yövuorojen aikana.

Ensihoito-organisaatioiden omien TKI-asiantuntijoiden onnistumisen mahdollisuudet kohenevat, mikäli johtamisella huomioidaan asiantuntijuuden ruokkiminen ja hyödyntäminen. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa on toimiva fraasi tähänkin, eli tekijän sisäinen kiinnostus TKI-työtä kohtaan on olennaista.

Tutkiva kehittäminen on vaativaa asiantuntijatyötä, joka tarvitsee ohjausta ja työyhteisön tukea.

Tutkivaa kehittämistä tekevä kaipaa kuitenkin onnistuakseen myös ohjausta, ajatusten haastamista ja työyhteisön tukea. Esihenkilön ja kokeneiden ammattilaisten ajan anto sparrailulle on tärkeää muutoinkin kuin muodollisissa ohjausryhmätapaamisissa. Lisäksi koko työyhteisön sitouttaminen kulloinkin työn alla olevaan projektiin ja sen tavoitteisiin on olennaista, mutta usein haasteellista. Johtajalla on tässä avainasema TKI-työtä tekevän tukena.

Organisaation kannalta ajateltuna TKI-työn mahdollistaminen ja jatkuvuus vaatii vastapainoksi myös työlle asetetut aikataulusidonnaiset laatu- ja tulosvaateet, jotta resurssien kohdistaminen on perusteltua. Tämä vaatii organisaation johtajalta hyvää TKI-ymmärrystä, jotta hän voi sekä valvoa että arvioida toteutumista. Työn aktiivinen arviointi toimii myös motivaattorina. Tämä kokonaisuus linkittyy osaamisen johtamiseen, joka on tällä hetkellä nouseva teema ensihoitokentällä.

On myös olennaista osata viestiä TKI-työn tavoitteista ja tuloksista laajemmalle yleisölle, jotta toisessa sairaanhoitopiirissä ei tarvitse aloittaa samanlaisen aiheen parissa tyhjältä paperilta. Xamkin ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintojen aikana harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös julkaisemista, jotta tulevaisuuden työtehtävissä kynnys viestiä tekemisistään olisi jo madaltunut.

Osaavat TKI-asiantuntijat olisivat erittäin tarpeellinen lisä ensihoidon ammattilaisten joukkoon sekä ensihoito-organisaatioiden sisäisten kehittämisprojektien että laajempien valtakunnallisten kehittämistarpeiden tai hankekonsortioiden näkökulmasta. Koulutuksella voidaan vahvistaa osaamista, mutta organisaatioiden tulee mahdollistaa osaamisen hyödyntäminen. Toive on, että yhdessä tekemällä edetään kohti kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia ensihoidon TKI-avauksia.

Kirjoittaneet Tuomo Rinkinen ja Hilla Nordquist

Rinkinen työskentelee hoitotason ensihoitajana TYKS Akuutin Salon toimipisteessä ja opiskelee ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Hilla Nordquist työskentelee ensihoidon yliopettajana ja TKI-tiimin vetäjänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sekä terveyspolitiikan dosenttina Helsingin yliopistossa.