Kuvassa valkotakkinen henkilö, jolla siniset hanskat. Hän pitää kädessään osaa, ja pöydällä on lisää osia. UTK-hankkeessa edistetään kiertotalousperiaatteiden jalkautumista Etelä-Savoon. Kuva: Manu Eloaho.

Kiertotalous avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

02.06.2021

Kiertotalous ja vastuullisuus liiketoiminnassa on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota ja teeman merkitys eri toimialojen yritysten liiketoiminnassa tulee lähivuosina kasvamaan entisestään. Kiertotalousajattelun edistämisessä tarvitaan eri alojen ammattilaisia ja yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) -hanke edistää kiertotalousperiaatteiden jalkauttamista Etelä-Savoon.

Kiertotalous talousmallina tarkoittaa, että jätettä ei enää synny. Uudet tuotteet suunnitellaan ja tuotetaan siten, että ne voidaan hyödyntää uudelleen sellaisenaan tai uusien tuotteiden raaka-aineina. Kiertotalouteen siirtymisen taustalla on tavoite kestävästä kasvusta luonnonvarojen ylikulutusta hillitsemällä. Kiertotalouteen siirryttäessä keskeistä on paitsi materiaalitehokkuus, myös uusien, aiempaa älykkäämpien digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen.

Uusien ratkaisujen kehittämisen kautta kiertotalous muuttaa yritysten liiketoimintaa tarjoten samalla uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri toimialoille. Kiertotaloutta noudattavilla tai kohti kiertotaloutta kulkevilla yrityksillä on laaja kirjo erilaisia strategioita seurattavaksi ja liiketoimintamalleja valittavaksi. Yritykset voivat esimerkiksi myymisen sijaan tarjota tuotetta palveluna tai panostaa myymiensä tuotteiden elinkaaren pidentämiseen tarjoamalla tuotteilleen huolto-, korjaus- ja päivityspalveluja.

Kohti kiertotaloutta ja vastuullisempaa liiketoimintaa

Valitseepa yritys millaisen kiertotaloutta noudattavan liiketoimintamallin tahansa, on huomioitava, että muutosvauhti kohti kiertotaloutta noudattavaa vastuullisempaa liiketoimintaa on kiihtymässä. Kiertotalouteen siirtymistä vauhdittaa myös se, että kuluttajien tietoisuus vastuullisesta kuluttamisesta lisääntyy. Siten vaatimus vastuullisesta liiketoiminnasta yrityksissä kasvaa. Käsillä oleva murros ohjaakin yritysten liiketoimintaa kohti kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja.

Kiertotaloutta noudattavaan, vastuulliseen liiketoimintaan siirtyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se etenee askel askeleelta kohti tavoitetta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia kiertotalouden mahdollistavia innovaatioita, innovaatioita kaupallistavia yrityksiä ja asiakkaita yritysten myyntiin tuomille vastuullisemmille tuotteille ja palveluille.

Kiertotalous kasvun vauhdittajana – esimerkkinä elintarvikeala

Elintarvikeala on tunnistettu yhdeksi keskeisimmäksi toimialaksi, joka voi toimillaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja toimia kestävän kasvun edelläkävijänä. Siten elintarvikeala toimii hyvänä esimerkkinä toimialasta, jolla tehdään laaja-alaisesti töitä koko elintarvikeketjun kestävyyden ja vastuullisuuden kasvattamiseksi.

Elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannon lisäksi elintarvikeketjussa on monta osaa, joita kehitetään kohti kiertotaloutta ja vastuullisuuta. Esimerkkinä kiertotaloutta ja vastuullisuutta edistävistä toimista on pyrkimys ruokahävikin vähentämiseen ja elintarvikepakkausten kehittäminen nykyistä ekologisemmiksi.

Elintarvikealan liiketoiminnan kestävää kasvua edistävistä pyrkimyksistä voivat oppia kaikki, niin muiden alojen yritykset kuin kuluttajatkin.

UTK-faktat

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) -hanke edistää kiertotalousperiaatteiden jalkauttamista Etelä-Savoon. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yleisen kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen.

Kesto 01.02.2019 – 30.09.2021, kokonaisbudjetti  607 468 euroa. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy ja osatoteuttajina toimivat Mikkelin Toimintakeskus ry sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/utk

Kirjoittaneet Helena Merikoski ja Salla Pulliainen

Merikoski työskentelee tutkimuspäällikkönä Xamkin digitaalisen talouden TKI-yksikössä ja Pulliainen työskentelee ympäristöturvallisuuden asiantuntijana UTK-hankkeessa.