Kuvituskuva: erilaisia kierrätettäviä tekstiilejä.. Kuva: Manu Eloaho, Darcmedia.

Uudet innovaatiot tarjoavat ratkaisuja tekstiilikiertotalouteen

14.12.2021

Kiertotalouden kannalta on tärkeää lisätä tekstiilien uudelleenkäyttöä sekä ratkaista kierrätykseen liittyviä haasteita. Suomessa on käynnissä aiheen tiimoilta selvitystyötä monella rintamalla ja uudenlaisia liiketoimintamalleja kehitetään aktiivisesti.

Mekstiili-suunnitteluhankkeessa kootaan laaja yhteistyöverkosto ja luodaan Etelä-Savoon tekstiilikierrätyksen alueellinen kehittämissuunnitelma. Kehityssuunnitelman pohjaksi tehdään laajaa selvitystyötä, jossa kartoitetaan olemassa olevia ratkaisuja ja ideoidaan uusia tapoja resurssiviisaaseen tekstiilien hyödyntämiseen.

Suomi edelläkävijänä kohti tekstiilien kiertotaloutta

Marraskuussa 2021 avautui Paimioon poistotekstiilin jalostuslaitos, joka on suurin Pohjois-Euroopan mittakaavassa. Laitoksessa toimii kaksi linjastoa. Rester Oy ottaa vastaan yrityksiltä tulevaa poistotekstiiliä, kun taas Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) huolehtii kotitalouksilta tulevan poistotekstiilin käsittelystä. (Lähteenmäki 2021.)

Jatkojalostuksen lopputuotteena syntyy kierrätyskuitua teollisuuden raaka-aineeksi.  Pilottilaitoksen kokemusten perusteella on tarkoitus suunnitella Suomeen vielä suuremman mittakaavan jalostuslaitos, joka pystyisi hoitamaan kokonaisuudessaan kotitalouksien poistotekstiilin käsittelyn.  (Lähteenmäki 2021.)

Infinited Fiber Company Oy (IFC) on suomalainen kuituteknologiayhtiö, joka on kehittänyt kierrätystekstiilistä valmistettavan Infinna™-uusiokuidun. Kuidulle on jo nyt löytynyt kysyntää kansainvälisestikin. Esimerkiksi vaatemerkki Patagonia on sopinut yhteistyöstä heidän kanssaan. Tällä hetkellä IFC suunnittelee lippulaivatehtaan rakentamista Suomeen. Tehtaan tuotantokapasiteetti olisi noin 30 000 tonnia vuodessa, ja jopa kolmasosa raaka-aineesta tulisi Suomesta. (Infinited Fiber Company hyödyntää LSJH:n jalostamaa kierrätyskuitua tulevassa lippulaivatehtaassaan s.a.)

IFC tekee tiivistä yhteistyötä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa. Tekstiilikuitujen lajittelussa hyödynnetään yrityksen kehittämää materiaalikirjastoa ja heidän keräämää kuluttajapoistotekstiiliä käytetään Infinna-kuidun raaka-aineena. Kierrätyskuitujen suosio on kasvussa, sillä useat yritykset ovat tietoisia kuluttajien valveutuneisuudesta. (Infinited Fiber Company hyödyntää LSJH:n jalostamaa kierrätyskuitua tulevassa lippulaivatehtaassaan s.a.)

Mekstiilissä selvitetään keräyksen ja lajittelun haasteita

Poistotekstiilien keräys ei ole jätejakeista helpoimmasta päästä, sillä siihen liittyy sen pilaantumisherkkyyden vuoksi monenlaisia haasteita. Mekstiili-suunnitteluhankkeessa selvitetään vaihtoehtoja toimivaan poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun.

Metsäsairila Oy:n kanssa tehdään selvitystyötä muun muassa erilaisten keräysvälineiden soveltuvuudesta. Suomen pitkät välimatkat ja poistotekstiilivirtojen epätasaisuus tuovat vielä omat lisähaasteensa kokonaisuuteen. Toimiva yhteistyö lähialueiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta uuden jätelain velvoitteisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman ympäristö- ja kustannustehokkaasti.

Poistotekstiilin keräyksessä ja lajittelussa tehdyt kokeilut tuovat arvokasta tietoa ja kokemusta tekstiilikiertotalouden murrosvaiheessa. Etelä-Karjalassa toteutettiin syksyllä 2021 noin kahden kuukauden poistotekstiilien keräys- ja lajittelukokeilu. (Pesu 2021.)

Keräys sai niin valtavan suosion, että kokeilu tuli lopettaa viikko suunniteltua aikaisemmin. Etelä-Karjalan Jätehuolto keräsi 13 000 kiloa poistotekstiiliä, jonka lajittelusta huolehti Saimaanvirran toimintakeskus. Kerätyistä poistotekstiileistä osa jää Etelä-Karjalaan ja osa lähtee Paimioon Lounais-Suomen Jätehuollolle. (Pesu 2021.)

Viestinnällä keskeinen rooli poistotekstiilikeräyksen onnistumisessa

Kiinnostus tekstiilien kiertotaloutta kohtaan on kasvussa, ja aihe näkyy laajasti myös mediassa. Poistotekstiilien keräyksen suunnitteluvaiheessa on tärkeää muistaa, että aihe on kotitalouksille uusi. Jotta saadaan kerättyä riittäviä volyymeja sekä laadullisesti hyvää tekstiilimateriaalia, on ohjeistuksen ja viestinnän kotitalouksille oltava motivoivaa, selkeää sekä mahdollisimman yhdenmukaista. (Viestintä ja neuvonta s.a.)

Kuluttajat pohtivat esimerkiksi tekstiilijakeen kotona tehtävää esilajittelua: onko tekstiili uudelleenkäyttöön kelpaavaa eli laittaisiko sen myyntiin tai lahjoitukseen, sopiiko se poistotekstiilikeräykseen vai kuuluuko se sekajätteeseen. Viestinnässä tulisi hyödyntää monipuolisesti eri kanavia, kuten verkkosivuja, sosiaalista mediaa, sanomalehtiä ja postin kautta lähetettäviä infokirjeitä. (Hynynen & Kouhi 2021, 9, 40, 44–45.)

Edeltänyt poikkeusaika on kasvattanut webinaarien merkityksellisyyttä ja tarpeellisuutta yhtenä viestinnän välineenä. Webinaarien kautta voidaan tarjota mahdollisuus kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista ja päästä mukaan keskusteluun paikkakunnasta riippumatta. Webinaari tavoittaa kiinnostuneita ympäri Suomen, eikä fyysinen sijainti hankaloita osallistumista.

Mekstiili-suunnitteluhankkeessakin webinaari nähdään tärkeänä työvälineenä, ja hankkeen aikana järjestetään kaksi webinaaria. Parhaimmillaan webinaarien kautta voidaan lisätä kiinnostusta aiheeseen sekä edistää ideointia tekstiilien kiertotalousratkaisuiden kehittämiseen.

Mekstiili-suunnitteluhanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Metsäsairila Oy, ViaDia Mikkeli ry, Mikkelin Toimintakeskus ry ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta, ja sitä toteutetaan 1.6.2021–28.2.2022.

Lisätietoa hankkeesta ja hankkeen webinaarista: https://www.xamk.fi/mekstiili

Lähteet

Hynynen, T. & Kouhi, S. 2021. Tekstiilien lajittelu kotitalouksissa. Raportti kesällä 2020 toteutetun kyselyn tuloksista. KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt – hanke. Ekokumppanit Oy. PDF-dokumentti. Saatavissa:  https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/wp-content/uploads/KIERTO_tekstiilien_lajittelu_kotitalouksissa_kyselyraportti_280421.pdf [viitattu 17.11.2021].

Infinited Fiber Company hyödyntää LSJH:n jalostamaa kierrätyskuitua tulevassa lippulaivatehtaassaan. s.a. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Poistotekstiilin jalostuslaitos. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/2021/11/22/infinited-fiber-company-hyodyntaa-lsjhn-jalostamaa-kierratyskuitua-tulevassa-lippulaivatehtaassaan/ [viitattu 22.11.2021].

Lähteenmäki, L. 2021. Virttynyt t-paitasi saa pian uuden elämän tekstiilikuituna – Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilin jalostuslaitos. Yle. Uutiset. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-12170322 [viitattu 17.11.2021].

Pesu, I. 2021. Tekstiilikeräys oli jättimenestys: ihmiset kantoivat kierrätykseen 13 000 kiloa tekstiilejä, ja kokeilu piti lopettaa etuajassa. Yle. Uutiset. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-12168779 [viitattu 17.11.2021].

Viestintä ja neuvonta. s.a. Lounais-Suomen Jätehuolto. Poistotekstiilin jalostuslaitos. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/viestinta-ja-neuvonta/ [viitattu 17.11.2021].

Kirjoittaneet Kati Jordan ja Miia Sourander

Jordan työskentelee projektipäällikkönä ja Sourander tutkimusinsinöörinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.