Profilointityökalun avulla yritykselle piirtyy visuaalinen kuvaus nykytilasta ja kehityskohteista. Vähähiilisyyden profilointityökalun avulla yritykselle piirtyy visuaalinen kuvaus nykytilasta ja kehityskohteista.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

15.03.2022

Millaista käytännön apua ja tukea yritykset tarvitsisivat siirtyessä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta ja miten tuon tarvittavan tuen voisi selvittää? Voisiko yritystä tukea ymmärtämään tärkeimpiä kehityskohteita, niiden välisiä suhteita ja myös kehitettävien asioiden painoarvoa? Mitä muita asioita kehittämistyöhön liittyy, onko kyse kokonaisista strategioista?

Näitä asioita pohdimme keväällä 2021, kun aloitimme kehittämään kymenlaaksolaisille yrityksille vähähiilisyyden profilointityökalua.

Yritykset kohtaavat tänä päivänä suuren kirjon sertifikaatteja ja todistuksia, joilla pyritään osoittamaan tuotteen tai palvelun kestävä tuotanto ja alkuperä. Vihreydestä ja vastuullisuudesta on tullut koko ajan kiinnostavampaa, ja kuluttajat osaavat sitä jo vaatia. Yritysten tuleekin tunnistaa omat kehityskohteensa pärjätäkseen kilpailussa, pelkkä niin kutsuttu viherpesu eli päällisin puolin ympäristöystävällinen yritys ei yksinkertaisesti pärjää.

Vihreydestä ja vastuullisuudesta on tullut koko ajan kiinnostavampaa.

Alueen yrittäjille luotiin Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hankkeessa räätälöity, helppokäyttöinen, ymmärrettävä ja informatiivinen työkalu, jonka avulla herätetään ajatuksia ja avataan uusia näkökulmia vähähiilisyydestä ja strategisesta muotoilusta sekä osoitetaan yrityskohtaiset kehittämiskohteet.

Vähähiilisyyden lähtötason lisäksi työkalun avulla haluttiin auttaa yrityksiä vähähiilisyyttä tavoittelevien toimenpiteiden määrittelyssä ja priorisoinnissa sekä muutoksen kokonaiskuvan ymmärtämisessä. Liiketoiminnan kehityksen mahdollisuuksien hahmottaminen voi olla pk-yritykselle haastavaa, ja kehitetyn työkalun avulla pyrittiin auttamaan näiden esiin nousevin seikkojen hahmottamisessa tuomalla ne mitattavaan muotoon.

Profilointityökalu luotiin hankkeeseen osallistuvia yrityksiä varten hyödyntämällä tietoa ja kokemuksia aiemmista vastaavista projekteista, joiden tavoitteena on tukea vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä niin Suomessa kuin globaalisti.

Työkalun suunnittelun yhteydessä benchmarkattiin jo olemassa olevia vastaavia työkaluja muun muassa ekologisten tuotteiden suunnittelussa, innovaatiojohtamisessa ja strategisessa muotoilussa. Nämä toimivat hyvänä pohjamateriaalina työlle. Taustatutkimusta tehdessä esiin nousi myös se, että edeltävät sisällöt on kehitetty pääosin suuriin yrityksiin ja start-upeihin – pk-yritykset eivät ole aiemmin olleet profiloinnin ytimessä.

Muutoksen mahdollistajana

Profilointityökalu muodostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen käsittelee kestävää kehitystä erityisesti tuotteiden ja niiden suunnittelun näkökulmasta. Moduulin tavoitteena on tuoda esiin ajattelutapa, jossa tuotteet ovat osana ekosysteemiä.

Toisessa moduulissa keskitytään strategiseen muotoiluun ja liiketoiminnan hallintaan. Se edustaa muotoiluajattelun hyödyntämistä liiketoiminnan strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa. Moduuli tavoittelee vähähiilisen muutoksen ymmärtämistä, valmiutta muutokselle yrityksen eri tasoilla sekä vähähiilisen brändin rakentamista.

Miten ympäristölähtöinen lähestymistapa ja vastuullisuus on integroitu tuotantotoiminnan eri vaiheisiin?

Yrittäjät vastaavat väittämiin sen perusteella, miten hyvin he arvioivat esitettyjen väittämien toteutuvan yritystoiminnassaan. Yrittäjä joutuu myös pohtimaan, toteutuuko esitetyt asiat yrityksessä vielä lainkaan, vai onko ne jo integroitu toimivaksi osaksi yrityksen toimintaa ja strategiaa – tai jotain siltä väliltä.

Työkalu kannustaa vastaajaa pohtimaan, miten ympäristölähtöinen lähestymistapa ja vastuullisuus on integroitu tuotantotoiminnan eri vaiheisiin: ajankohtaisten ja laadukkaiden tuotteiden suunnittelu, tuotteiden elinkaaren pidentäminen, vastuullisen resurssien käyttö, valmistusprosessien ja logistiikan ekologisuuden parantaminen.

Uskallammeko kohdata kestävää kehitystä käsittelevät teemat ja omat mahdolliset kehityskohteemme? Hyödynnämmekö riittävästi uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja? Kuinka hyvin kiinnitämme huomiota energian kulutukseen ja uusiutuvan energian käyttöön?

Onko ympäristötavoitteillamme selkeä suunnitelma ja mittaristo? Onko yrityksessämme suotuisat olosuhteet kehitys- ja innovaatiotyölle? Minkälaisena hahmotamme tulevaisuuden? Millaista tulevaisuutta luomme?

Yrittäjät pohtivat siis vastatessaan omaa tuotantoaan ja strategiatyötään monelta eri kannalta. Avainasemassa onkin yrittäjän rehellisyys itseään kohtaan.

Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hankkeen (1.1.2021–30.4.2022) tavoitteena on tuoda vähähiilisyys osaksi yritysten strategista kehittämistyötä ja arvioida vähähiilisyyttä edistävien innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksia.

Hankkeeseen osallistuu useita kymenlaaksolaisia pk-yrityksiä, joiden toimialat vaihtelevat muun muassa elintarvikkeista liikuntapalveluihin ja rakennusliikkeistä it-palveluihin. Hankkeessa hyödynnetään profilointityökalua, jonka avulla on saatu tietoa yritysten tilasta ennen hankkeen toimenpiteitä ja seurataan yritysten kehitystä hankkeen aikana.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kirjoittaneet Jenni Närvä, Meri Valta ja Anastasia Ivanova

Närvä työskentelee TKI-asiantuntijana ja Valta projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, ja Ivanova asiantuntijana VTT:llä.