Kuva: Flickr.com.

Miten ohjelmisto- ja ICT-alan koulutusta tulisi kehittää?

04.10.2022

ICT- ja ohjelmistoala tarvitsee kasvavassa määrin osaavaa työvoimaa. Suomalaiset korkeakoulut yrittävät vastata huutoon ja kehittää koulutuksiaan vastaamaan työelämän tarpeita.

Mitä asioita ICT-alan tutkinnoissa tulisi kehittää, kun kysytään hiljattain valmistuneilta, työelämään siirtyneiltä nuorilta ammattilaisilta? Tässä kirjoituksessa avataan tuloksia ICT-alan uraseurantakyselyyn perustuvasta tutkimuksesta.

ICT- ja ohjelmistoalalla on viime vuodet ollut kova kysyntä työvoimasta. Työvoimapulaa selittää osittain digitalisaatio ja osittain eläköityminen. Kasvava osaavan työvoiman kysyntä luo haasteita myös korkeakoulusektorille.

Korkeakoulututkintojen laatua mitataan muutamalla erilaisella valmistumis- ja uraseurantakyselyllä. Uraseurantakyselyjä lähetetään sekä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille että jatkotutkintoja suorittaneille entisille opiskelijoille viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Kirjoittaja oli mukana analysoimassa tuloksia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä sekä saatuun koulutukseen että omaan uraansa. Lisäksi lomakkeessa oli avoimia kysymyksiä, joista yhdessä pyydettiin luettelemaan ”osaamista tai taitoja, joita koulutuksen tulisi kehittää työelämää ajatellen.”

Useimmiten vastaajat ehdottivat kehitettäväksi geneerisiä tai niin kutsuttuja pehmeitä taitoja.  Vastauksissa mainittiin useimmiten ryhmätyöskentelyn taidot (36 % vastaajista), viestintä (31 %), oppimiskyky (23 %), kriittinen ajattelu (20 %), itsensä johtaminen (20 %), liiketoimintataidot (17 %) sekä yleinen sopeutumiskyky (6 %).

Teknisistä taidoista vastaajat korostivat ohjelmointia (16 % vastaajista), tietotekniikan sovelluskohteita (4 %), web-teknologioita (3 %), ohjelmistokehityksen työkaluja (2 %), sekä matematiikan ja tilastotieteen osaamista (2 %). Muista taidoista mainittiin käytännön kokemuksen hankkiminen (24 %), sekä poikkitieteelliset taidot (8 %).

Valmistuneiden uraseurantakyselyä voidaan käyttää yhtenä mittarina korkeakoulututkintojen laadun ja ajanmukaisuuden arvioinnille. Havainnot ovat kuitenkin tässä tutkimuksessa tehty valtakunnan tasolla, ja ne ovat siksi ennemmin suuntaa antavia. Yleisesti voidaan sanoa valmistuneiden olevan melko tyytyväisiä suomalaiseen ICT- ja ohjelmistoalan tutkintokoulutukseen.

Kirjoitus perustuu Timo Hynnisen äskettäin julkaisemaan tutkimusartikkeliin. Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu syyskuun alussa.

Lähde

Hynninen, T., Knutas, A., & Hujala, M. (2022). What can we learn from recommendations of early-career engineers? Assessing computing and software engineering education using a career monitoring survey. In The Proceedings of the 2022 United Kingdom and Ireland Computing Education Research (UKICER) Conference (pp. 1–7).

Kirjoittanut Timo Hynninen

Kirjoittaja on ohjelmistoalan koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.