Euroopan Komission Vihreän kehityksen ohjelmaa viedään eteenpäin myös TKI-toiminnan keinoin. Kuva: Pixabay.

Xamkin hankkeet tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa

15.03.2022

Euroopan Unionin myöntämän hankerahoituksen periaatteet perustuvat EU:n omiin strategioihin ja prioriteetteihin sekä niiden toteuttamiseen. Hankkeiden pitää tukea ennalta määriteltyjä ohjelmien tavoitteita, jotta ne voivat saada rahoitusta. Yhtenä prioriteettina EU:lla on tällä hetkellä Green Deal eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.

Euroopan Komissio on määritellyt kuusi painopistettä eli prioriteettia kaudelle 2019–2024. Nämä ovat:

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
2. Euroopan digitaalinen valmius
3. Ihmisten hyväksi toimiva talous
4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle (Euroopan Komissio, 2022a)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli tuttavallisemmin Green Dealin tarkoitus on tukea EU:n kunnianhimoista tavoitetta, jossa tehdään Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tavoite on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Haasteita on paljon ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi tehdään monella eri alalla.

Tutkimus ja innovointi tukevat Vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI-toiminta) on jo pitkään ollut keskeinen rooli EU:n strategioiden ja tavoitteiden toteuttamisessa. Myös Komission kuuden prioriteetin toteuttamisessa tutkimuksella ja innovoinnilla on tärkeä rooli tavoitellun muutoksen saavuttamiseksi.

TKI-toiminnassa voidaan tutkia ja pilotoida uusia innovaatioita, joka nopeuttaa niiden käyttöönottoa. Lisäksi TKI-toiminnan kautta on mahdollista tehdä vertailua erilaisten soveltuvien ratkaisujen välillä ja täten vähentää uusien ratkaisujen käyttöönoton riskejä.

TKI-toiminnassa voidaan tutkia ja pilotoida uusia innovaatioita, joka nopeuttaa niiden käyttöönottoa.

Erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelma linkittyy Vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen. Yli kolmasosa ohjelman rahoituksesta on allokoitu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämän lisäksi Horisontti Eurooppa -ohjelmaan on lisätty uusina monialaisina erityisvälineinä kumppanuudet ja missiot. Kumppanuuksista osa on vihreään kehitykseen liittyviä, ja ohjelman viidestä missiosta peräti neljä tukee myös Vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista.

Myös useat muut EU:n rahoitusohjelmat on liitetty Komission painopisteisiin, erityisesti Vihreän kehityksen ohjelmaan. Tämän lisäksi rahoitusohjelmissa voi olla myös muunlaisia sisäänrakennettuja ympäristöpainotuksia. Esimerkiksi EAKR-aluekehitysrahoituksessa, LIFE-rahoituksessa ja Luova Eurooppa-rahoituksessa on ennakolta määritelty osuus, joka pitää allokoida ympäristötoimiin. Vastaavasti Erasmus-ohjelman hakemuksissa kysytään, miten hanke liittyy Komission painopisteisiin. Erasmus-ohjelmassa yhtenä tavoitteena onkin tukea Komission Green Deal -prioriteettia.

Lisäksi Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Uusi Eurooppalainen Bauhaus sisällytetään monien EU-ohjelmien painopisteisiin ja lisäksi siihen liittyviin hankkeisiin osoitetaan n. 85 miljoonan euron rahoitus vuosina 2021–2022.

Myös Xamkin TKI-toiminta tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa

Xamkin vahvuusaloilla tehtävällä tutkimuksella voidaan laajasti edistää Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamista. Monet Xamkin TKI-toiminnan alueet liittyvät joko suoraan tai välillisesti kestävään ja vihreään kasvuun. Näin ollen Xamkilla on myös hyvät mahdollisuudet hakea ja saada hankerahoitusta, jonka tarkoituksena on tukea Vihreän kehityksen ohjelman toteutumista.

Monet Xamkin TKI-toiminnan alueet liittyvät joko suoraan tai välillisesti kestävään ja vihreään kasvuun.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitellut hyödyt liittyvät seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

– raikas ilma, puhdas vesi, terve maaperä ja biodiversiteetti
– energiatehokkaiksi kunnostetut rakennukset
– terveellinen ja kohtuuhintainen ruoka
– julkisen liikenteen lisääntyminen
– puhtaampi energia ja huipputason puhtaan teknologian innovaatiot
– pitkäikäisemmät tuotteet, joita voi korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen
– tulevaisuuden työpaikkojen luominen ja siirtymävaiheessa tarvittavan koulutuksen tarjoaminen
– maailmanlaajuisesti kilpailu- ja selviytymiskykyinen teollisuus (Euroopan Komissio, 2022b)

On helppo löytää yhtymäkohtia Xamkin vahvuusaloilla tehtävän tutkimuksen ja näiden Vihreän kehityksen ohjelman tavoiteltujen hyötyjen välillä. Esimerkiksi kiertotalouteen, liikenteeseen, energiatehokkuuteen ja ruokaan liittyvät Xamkin tutkimusteemat ovat lähellä ohjelman tavoitteita.

Näiden lisäksi erityisesti luovien alojen tutkimus tukee monin tavoin Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta.  Xamkin TKI-toiminnassa pyritään usein myös löytämään ratkaisuja, joilla voidaan kehittää eri alojen koulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Lähteet

Euroopan Komissio. 2022a. Komission toiminnan painopisteet. Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fi [viitattu 21.2.2022]

Euroopan Komissio. 2022b. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi [viitattu 21.2.2022]

Kirjoittanut Vappu Kunnaala-Hyrkki

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.