Kuvassa on grafiikka, joka kuvaa älykästä kaupunkia. Kaupunki on kuvattu ääriviivana ja sen sisällä on erilaisia elementtejä, kuten drone, vesipisaroita kuvaamassa älykästä vettä, älykäs talo, nosturi, joka on yhteydessä internettiin, kännykkä, jonka näytöllä on sykekäyrä sekä kaupungin valoja, tuulivoimala ja sytytetty lamppuikoni kuvaamassa älykästä energiaa. FIWARE-teknologia sopii monelle eri sektorille vastaamaan datan hyödyntämisen haasteisiin. Kuva: FIWARE Foundation.

FIWARE: Datan voima liiketoiminnan tehostajana

04.12.2023

FIWARE-teknologia perustuu avoimeen lähdekoodiin sekä datan parempaan ja helpompaan hyödyntämiseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä FIWARE iHub -verkostossa.

Vaikka iso osa yrityksistä tiedostaakin alati kasvavan datan ja sen hyödyntämisen sekä dataan perustuvan päätöksenteon tärkeyden, on monilla yrityksillä vielä haasteita datan laajempimittaisessa hyödyntämisessä ja siitä johdetun lisäarvon luonnissa (Tilannekuva 2023).

Datan keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja hyödyntämisen tarve tulee vain kasvamaan entisestään tulevaisuudessa, joten yrityksen liiketoiminnan ja elinvoimaisuuden kannalta toimeen kannattaa tarttua heti. Datasta johdetun tiedon avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja tarjota parempia tuotteita ja palveluja asiakkailleen.

Vaikka yrityksellä olisikin kertynyt dataa suuria määriä, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että data olisi järkevästi hyödynnettävissä. Yrityksen datan hyödyntäminen tueksi kannattaisikin laatia datastrategia sekä mahdollinen tekoälystrategia (IBM s.a.). Datastrategiaa laadittaessa kannattaa huomioida yrityksen sisäisen datan lisäksi myös ulkoiset datalähteet ja avoin data sekä mahdolliset dataverkostot ja -ekosysteemit, joissa dataa jaetaan eri tahojen kesken (Heimala ym. 2023).

Myös avoimen lähdekoodin hyödyntäminen yritystoiminnassa ja ohjelmistokehityksessä on kasvanut ja sillä on merkittävä rooli tulevaisuudessa.


Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan sitä, että tietokoneohjelmistot kehitetään ja jaetaan niin, että käyttäjät voivat vapaasti käyttää, kopioida, muokata ja jakaa niitä.


Lähdekoodin avoimuus tarkoittaa, että avoimen lähdekoodin ohjelman käyttäjät voivat tarkastella, hyödyntää ja muokata sitä omiin tarpeisiinsa. Se onkin yksi suurimmista syistä avoimen lähdekoodin käytölle. Käytettävissä voi siis jo olla jokin avoimen lähdekoodin ratkaisu, joka täyttää yrityksen tarpeet tai se voidaan hyvin nopeastikin räätälöidä vastaamaan näitä tarpeita. Näin ollen kehitystyö voi olla nopeampaa ja siten myös edullisempaa. (COSS 2023.)

Olemme toteuttaneet yrityksille suunnattuja mikrokurssivideoita, joissa kerrotaan avoimesta lähdekoodista ja sen hyödyntämisestä lisää. Videot on julkaistu Edufication -alustalla.

Avoimen lähdekoodin FIWARE-teknologia ratkaisuna moniin liiketoiminnallisiin ongelmiin

FIWARE on avoimen lähdekoodin alusta, jota käytetään älykkäiden ratkaisujen, digitaalisten kaksosten ja data-avaruuksien kehittämiseen useilla toimialoilla (FIWARE 2023). FIWARE tarjoaa työkaluja muun muassa datan keräämiseen, hallintaan ja jakamiseen.

Yksi FIWAREn suurimmista eduista on sen kyky mahdollistaa datan jakaminen eri sidosryhmien välillä. Kun yritykset voivat jakaa tietoaan turvallisesti ja tehokkaasti, se avaa mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille, liiketoimintamalleille ja innovaatioille. Miksi sitä dataa siis ylipäätänsä jaettaisiin ja miten yrityksesi voisi hyötyä siitä? (Kuva 1.)

Kuvassa on infografiikka, joka kuvaa tyypillisimpiä syitä datan jakamiselle. Niitä ovat yhteinen innovaatio, kustannusten jakaminen, voimien yhdistäminen, yhteinen markkinapaikka sekä suurempi yhteinen hyvä.
Kuva 1. Tyypillisimpiä syitä datan jakamiselle. Kuva: Iina Hyytiäinen. Lähde: DSSC 2023. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Parhaita innovaatioita saattaa siis syntyä, kun dataekosysteemin jäsenet toimivat yhdessä ja esimerkiksi kehitystyössä jokainen taho säästää aikaa ja rahaa, kun kustannukset jaetaan. Pienemmät toimijat voivat myös lyöttäytyä yhteen koittaakseen estää suurempia toimijoita saavuttamasta dominoivaa asemaa markkinoilla. Dataa jakamalla voidaan myös tarjota pääsy kiinnostavaan tietoon yhteisen markkinapaikan avulla ja sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat voivat jakaa tietojaan jonkin suuremman yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (DSSC 2023.)

Kun puhumme datan jakamisesta, se ei tarkoita, että kaikkea yrityksen dataa tarvitsisi jakaa muille. FIWAREn avulla pystytään määrittelemään tarkasti, kenelle mitäkin dataa jaetaan ja millä ehdoilla. Dataa voidaan jakaa esimerkiksi täysin ilmaiseksi, johonkin datan vaihtoon perustuen, kertamaksua vastaan sekä esimerkiksi kuukausi tai muuta ajanjaksollista maksua vastaan.

Siten yrityksillä on FIWAREn avulla myös mahdollisuus kaupallistaa dataansa. Datan päätäntävalta ja omistusoikeus säilyy edelleen datan jakajalla. FIWARE mahdollistaa datan jakamisen turvallisesti eri sidosryhmien, laitteiden ja järjestelmien välillä. Se ei ole myöskään ”ota tai jätä”-ratkaisu, vaan tarvittavia komponentteja ja ominaisuuksia voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan (kuva 2).

Kuvassa on infografiikka, jossa on kuusi palapelin palaa ja tekstiä kuvaamassa FIWAREn erilaisia komponentteja. Komponentit ovat samat kuin mitä artikkelissa kuvataan seuraavaksi.
Kuva 2. FIWAREssa komponentteja voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Kuva: Iina Hyytiäinen. (Klikkaa kuva isommaksi.)

FIWARE sisältää komponentteja muun muassa datan vastaanottamiseen ja lähettämiseen eri laitteista, sovelluksista, järjestelmistä ja internetlähteistä sekä komponentteja identiteetin ja pääsynhallintaan, datan prosessointiin, analysointiin ja visualisointiin sekä datan julkaisemiseen ja kaupallistamiseen (kuva 2). Myös erilaiset integraatiot ovat mahdollisia.

FIWARE on lisäksi kehittänyt standardoituja datamalleja järjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi ja erilaisten integraatioiden helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa, että data kuvataan mahdollisimman samalla tavalla. FIWAREa voi hyödyntää esimerkiksi erilaisten prosessien automatisoinnissa ja optimoinnissa sekä tietojohtamisessa, vaikkapa ennustettavuuteen, kustannustehokkuuteen ja erilaisten toimenpiteiden seurantaan ja mittaamiseen liittyen.

FIWARE auttaa myös ratkaisemaan erilaisia tietojärjestelmiin liittyviä haasteita. Usein tieto ei liiku tarpeeksi eri toimijoiden välillä, erilaiset järjestelmät eivät keskustele keskenään tai tietojen saaminen eri laitteista on hankalaa ja aikaa vievää.

FIWAREa käytetään maailmanlaajuisesti monella eri sektorilla, kuten esimerkiksi maataloudessa, terveys- ja hyvinvointialalla, teollisuudessa, energia-alalla sekä logistiikassa. Seuraavassa olemme kuvanneet lyhyesti esimerkkejä siitä, miten FIWAREa voisi hyödyntää eri sektoreilla:

Ruokasektori

Erilaisia laitteita, sensoreita ja muita datalähteitä hyödyntämällä maatilalla pystytään seuraamaan muun muassa maaperän kosteutta, kasvien terveyttä ja sääolosuhteita automatisoidummin. Tämä auttaa optimoimaan viljelyä ja vähentämään resurssien käyttöä. Taustalla voi toimia esimerkiksi jokin tekoälyyn perustuva toimintamalli, joka arvioi kasvien kastelutarvetta automaattisesti.

Esimerkkinä voidaan ajatella tilannetta, jossa sensoreista saadun datan perusteella maaperä on niin kuiva, että kasvit vaatisivat kastelua. Koska FIWARE-alustalle on tuotu maaperän sensoritietojen lisäksi säähän liittyvää dataa, joka on yhdistetty tekoälymalliin, tekoäly pystyy päättelemään, että kastelutarvetta ei kuitenkaan ole, koska ennusteen mukaan runsas vesisade alkaa noin tunnin kuluttua. Näin voidaan siis säästyä turhalta vedenkulutukselta ja optimoida viljelyä.

Myös jakamalla tietoa eri tahojen kesken esimerkiksi ruokatuotteiden valmistajat ja ravintolat pystyvät ennakoimaan raaka-aineiden saatavuutta ja tuotteiden menekkiä paremmin sekä tarvittava logistiikka voidaan optimoida reaaliaikaisesti.

FIWAREa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi elintarvikkeiden jäljitettävyyden seuraamiseen, aina maatilalta kauppaan asti.

Rakennusala

FIWAREa voitaisiin käyttää esimerkiksi älykkäämpien rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen erilaisia laitteita ja sensoreita hyödyntäen. Sen avulla pystyttäisiin myös seuraamaan rakennusjätteiden virtausta ja optimoimaan kierrätysprosesseja, mikä vähentäisi ympäristövaikutuksia ja lisäisi kierrätysastetta.

Hyvinvointi- ja terveysala

Asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan parempia, personoidumpia ja vaikuttavampia palveluita hyödyntämällä FIWAREa datan keräämiseen ja jakamiseen eri tahojen kesken. Dataa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kuluttajien omista laitteista, kuten aktiivisuusrannekkeista ja keräämällä dataa älysaleilta.

Kuntouttava toiminta voisi olla vaikuttavampaa, kun palveluita pystyttäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan yksilöllisemmin ja vanhuksille voitaisiin suunnitella parempia palveluita kotona asumisen tueksi.

Jo ylläkuvatut esimerkit osoittavat mielestämme FIWARE-teknologian monipuolisuuden ja sen potentiaalin parantaa yritysten liiketoimintaa monilla eri toimialoilla. Ehkäpä tätä artikkelia lukiessa sinullakin heräsi uusia ideoita siitä, miten dataa voisi hyödyntää entistä paremmin yritystoiminnassasi, ja voisiko datan jakaminen eri tahojen kesken parantaa liiketoimintaasi ja sen mahdollisuuksia.

Kesällä 2023 saimme Xamkille myös Suomen ensimmäisen FIWARE iHub -statuksen, joten tulemme tarjoamaan jatkossa muun muassa koulutusta, tukea ja testiympäristöjä FIWARE-teknologiaan liittyen. Autamme mielellämme myös yrityksiä datan tehokkaamman hyödyntämisen suunnittelussa, tekoälykehityksessä ja sopivien teknologiaratkaisujen etsimisessä.

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Hanke on saanut rahoituksen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämänä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) REACT-EU. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajana toimii Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry.

Lue lisää Open MemoryLab -hankkeesta Xamkin sivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/

Lähteet

COSS. 2023. Avoin lähdekoodi. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry. WWW-dokumentti. Päivitetty 29.5.2023. Saatavissa: https://coss.fi/palvelut/avoimuus/avoin-lahdekoodi/ [viitattu 28.11.2023].

DSSC. 2023. Starter Kit for Data Space Designers. Data Spaces Support Centre. WWW-dokumentti. Päivitetty 31.7.2023. Saatavissa: https://dssc.eu/space/SK/29523973/Starter+Kit+for+Data+Space+Designers+%7C+Version+1.0+%7C+March+2023 [viitattu 27.11.2023].

FIWARE. 2023. FIWARE – Open APIs for Open Minds. WWW-dokumentti. Päivitetty 19.10.2023. Saatavissa: https://fiware.org/ [viitattu 27.11.2023].

Heimala, P., Korhonen, K. & Malkamäki, S. 2023. Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä. SITRA. WWW-dokumentti. Päivitetty 26.9.2023. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/parempia-tuotteita-ja-palveluja-seka-uutta-osaamista-nain-dataa-jakavat-verkostot-ovat-saaneet-hyotyja-yhteistyosta/ [viitattu 29.11.2023].

IBM s.a. Design your data strategy in six steps. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.ibm.com/resources/the-data-differentiator/data-strategy [viitattu 28.11.2023].

Tilannekuva. 2023. SITRA. WWW-dokumentti. Päivitetty 13.10.2023. Saatavissa: https://datataloudentiekartta.fi/tilannekuva/ [viitattu 30.11.2023].

Kirjoittaneet Iina Hyytiäinen ja Alexander Kerr

Hyytiäinen työskentelee ohjelmistosuunnittelijana Open MemoryLab -hankkeessa ja Kerr ohjelmistosuunnittelijana Digitaalisen talouden vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.