Missiona kilpailukyky

13.03.2023

Ekologinen jälleenrakennus. Vihreä siirtymä. Muutoskyvykkyys. Kestävä talous. Digitalisaatio. Uudet teknologiat. Käsitteet ovat tuttuja mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristössä, mutta mistä löytää riittävä aika ja tarvittavat välineet vastata vaatimuksiin kiireisen arjen keskellä?

Mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut runsaasti muutoksia, osin odottamattomien kehityskulkujen vuoksi. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet taloudelliseen toimintaympäristöön.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat ilmiöinä luoneet uusia mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti on hyvä tunnistaa ja tunnustaa, että uusien menetelmien ja välineiden käyttöönotto ei aina tapahdu kivuttomasti. Lisäksi yrityksiin kohdistuu odotuksia ja vaatimuksia ekologisesti kestävän talouden näkökulmasta.

Suuret muutokset vaativat yrityksiltä sekä kykyä uudistua että muutosta tukevia kumppaneita.

Kaiken kaikkiaan yrityskentällä on paineita toiminnan uudistamiseksi sekä vihreän siirtymän edistämiseksi, mutta kiireisen arjen keskellä resurssit pitää usein kohdentaa päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Suuret muutokset vaativat yrityksiltä kykyä ja halua uudistua, mutta usein myös kumppaneita tukemaan muutoksen edistämistä.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen yhteistyössä tarvelähtöisesti mikro- ja pk-yrityksille suunnattuja tukitoimia sekä jalkauttaa mikro-opintojen muodossa tietoa yritysten ja niiden henkilökunnan arjen työn tueksi. Hankkeen tuottamat mikro-opinnot voi suorittaa helposti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa.

Vihreä siirtymä

Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) määriteltiin tavoitteeksi, että Suomi on vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali sekä ensimmäinen fossiilivapaa yhteiskunta (Ympäristöministeriö A s.a.). Tavoite on kunnianhimoinen, ja sen eteen on tehtävä työtä kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Vihreä siirtymä kuvaa muutosta, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä talous ja kasvu ilman, että ne perustuvat esimerkiksi luonnonvarojen ylikulutukseen. Parhaimmillaan vihreä siirtymä vauhdittaa kasvua, mutta toimii myös kestävän talouden perustana. (Ympäristöministeriö B s.a.)

Vihreä siirtymän asettamat haasteet mikro- ja pk-yrityksille on tärkeää tunnistaa.

Vihreä siirtymä tunnistetaan mahdollisuutena, mutta vähintään yhtä tärkeää on tunnistaa sen asettamat haasteet mikro- ja pk-yrityksille. Muutos kentällä on hidas, ja sen edistämiseksi tarvitaan muun muassa uusia toimintamalleja sekä ajantasaista tietoa.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) työelämää kehittävä ote on hyvä väline paitsi uusien toimintamallien kehittämiseksi, myös ajantasaisen tiedon levittämiseksi.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön (2023) toteuttamassa Pk-yritysten barometrissa 01/23 nostettiin esille uudistumisen merkitys tärkeänä osana yritysten kilpailukykyä, jota tukee muun muassa uudet teknologiat sekä digitalisaatio. Barometrin mukaan kuitenkin vain viidennes vastaajista on ottanut käyttöönsä uutta teknologiaa ja hieman yli puolet on kouluttanut henkilöstöään. (Pk-yritysbarometri 1/2023.)

Työtä uudistumisen eteen on siis tehty, mutta osaamisen kasvattamiselle on yhä edelleen tilausta. REACT Etelä-Suomi -hanke edistää yritysten kumppanina osaamisen kasvattamista sekä edesauttaa muutosta muun muassa hankkeessa tuotetuilla räätälöidyillä opintokokonaisuuksilla sekä erilaisten yritysten osaamista kasvattavilla tapahtumilla.

Ainutlaatuinen yhteistyö muutoksen tukena

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtyä ja digitalisaatio -hanke on osa ainutlaatuista valtakunnallista kokonaisuutta, jossa 22 ammattikorkeakoulua edistää neljän suuralueen kautta mikro- ja pk-yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota.

Teemat eivät itsessään ole uusia osana ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, mutta uutta on valtakunnan tasolla tehtävä verkostomainen yhteistyö, joka tukee myös ammattikorkeakoulujen vahvaa alueellista kehitystyötä.

Maaliskuussa 2023 julkaistaan valtakunnallisen yhteistyön tuloksena nettisivut mikro- ja pk-yrityksille suunnatuille mikro-opinnoille.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT Etelä-Suomi) -hankkeen tavoitteena on tuoda nopeita toimia, tietoa ja työvälineitä lähelle yritysten arkea.

Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Yrkehögskolan Arcada, LAB-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK).

Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoitteisen Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen tavoitteena on tuoda nopeita toimia, tietoa ja työvälineitä lähelle yritysten arkea. REACT-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Pk-yritysbarometri 1/2023. 2023. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-1-2023/ (viitattu 21.02.2023)

Ympäristöministeriö A. s.a. Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035 (viitattu 20.02.2023)

Ympäristöministeriö B. s.a. Mitä on vihreä siirtymä? WWW-dokumentti. Saatavissa: https://ym.fi/mita-on-vihrea-siirtyma (viitattu 16.02.2023)

Kirjoittanut Riina Hämäläinen

Kirjoittaja työskentelee Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeessa TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.