Öljyntorjuntaharjoitteluun ja testaukseen valmistunut toiminta-alue. Kuva: Manu Kettunen.

Öljyntorjunta-altaalla tarjolla koulutusta ja tutkimuspalvelua

16.10.2023

Xamkin öljyntorjunta-altaalla on erinomaiset mahdollisuudet antaa käytännönläheistä koulutusta öljyntorjuntalaitteiden ja imeytystuotteiden käytettävyydestä erilaisissa öljyvahinkotilanteissa.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö on valmistunut kehittämishankkeiden  ja ammattikorkeakoulun omalla panostuksella. Alue mahdollistaa monentyyppiset koulutus- ja testaustilanteet, joita tarjotaan palvelumyyntinä asiakkaille.

Kenelle palvelut on tarkoitettu?

Ensisijaiset asiakkaat ovat öljyvahingon alkuvaiheessa öljyntorjuntaa suorittavat viranomaiset: pelastuslaitosten ja rajavartiolaitoksen henkilöstö. Tavoitteena on myös saada Pelastusopiston oppilaat hakemaan oppia käytännön öljyntorjunnasta.

WWF kouluttaa säännöllisesti omia vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkojaan altaalla. Mahdollistamme tutkimuksen ja laitteiden testauksen myös tuote- ja laitevalmistajille, ja mukaudumme yritysten tarpeisiin joustavasti.

Kuva 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökuntaa valmistautumassa koulutuspäivään. Kuva: Antero Myrén.

Harjoituspalvelun tavoitteet ja mahdollisuudet

Alkuvaiheessa harjoituspalvelun tavoitteena on antaa perustoimintamalleja rajatun öljyvahingon torjuntatoimista imeytystuotteiden ja keräyskaluston osalta. Erilaisia mekaanisia öljynkeräyslaitteita on viranomaisilla huomattavia määriä, mutta käytännön näkemystä ja osaamista kyseisten laitteiden toiminnasta on hyvin vähän, mikä johtuu testaus- ja harjoittelupaikan puuttumisesta. Seuraavassa vaiheessa harjoituksia voidaan laajentaa suurempaan mittakaavaan ja kasvattaa vahinkoaluetta ja öljymäärää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle valmistunut harjoittelu- ja tutkimusinfra mahdollistaa todenmukaisten öljyvahinkotilanteiden luomisen. Tällä hetkellä käytössä on erilaisia öljyjä harjoitus- ja tutkimuskäyttöön, kuten polttoöljy, raskaspolttoöljy, mäntyöljy, Neste MY Polttoöljy, bioverno diesel, raakaöljy, MDO laivojen polttoöljy ja hydrauliöljy.

Kuva 2. Polttoainevarastointia. Kuva: Antero Myrén.
Kuva 3. Harjoittelualtaassa on puomitettuja alueita, joista kerätään öljyä. Kuva: Antero Myrén.

Koulutuspäivän perusohjelma

– turvallisuusohjeistus
– suojavarusteisiin pukeutuminen
– imeytystuotteisiin tutustuminen ja niiden käyttöharjoitusta kuivalla pinnalla ja virtaavassa vedessä
– öljynkeräysskimmereiden ja voimakoneiden toimintakuntoon laittaminen
– öljyn kerääminen puomitetun alueen sisältä, harjakeräimillä ja diskettikeräimillä kolmella erilaisella öljyllä
– laitteiden huolto
– loppupalaute

Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla Minimax 12 skimmerin keräyslaitteen vaihto, oikealla harjoitusten jälkeinen kaluston pesu. Kuvat: Antero Myrén.
Kuva 6. Pieni palautehetki keräystoiminnan jälkeen. Kuva: Antero Myrén.

Toimintaa kehitetään palautteen avulla

Harjoitusten jälkeen osallistujilta pyydetään palautetta – suullisen loppupalautteen lisäksi toisinaan myös kirjallisesti. Viimeisimmäksi toteutuneeseen harjoitusviikkoon (4 päivää) osallistui 20 henkilöä Pirkanmaan pelastuslaitokselta. He antoivat harjoituspäivän yleisarvosanaksi 4,35/5.

Palautekyselyyn vastaajista (n=17) 53 % koki koulutuksessa käytyjen harjoitteiden tukevan työtehtäviään erinomaisesti ja 41 % mielestä ne tukivat hyvin.

Koulutuspäivät antoivat ymmärrystä imeytystuotteiden ja keräyslaitteiden käytettävyydestä erilaisissa öljyvahinko tilanteissa.

Tulemme jatkamaan henkilöstön kouluttamista pelastuslaitokselle hankittujen uusien öljynkeräyslaitteiden käyttöön liittyen.

– Pasi Saari, palomestari, Pirkanmaan pelastuslaitos

Muutamia nostoja palautteesta

1.    Mitä uutta opit?

– Kuinka tehokkaita käytössämme olevat tuotteet ovat, ja miten niitä voi käyttää optimaalisesti.

– Hyvää oppia “kovilla” aineilla riittävän laajasti. Oppi luottamaan latteisiin mitä ei käytännössä ollut vielä päässyt kokeilemaan/testailemaan.

– Näin ja pääsin käyttämään meidänkin pelastusalueellamme käytössä olevia öljynkerääjiä.

– Sain konkreettisen käsityksen öljyntorjunta puomien ja liinojen imukyvystä.

– Öljyntorjunta ja -kalusto vedessä, tipsejä myös maalla tapahtuvaan toimintaan.

– Oli erittäin silmiä avaavaa, nähdä skimmereiden toiminta ja imeytysmateriaalien imukyky.

2.  Kehitysehdotuksesi tuleviin koulutuksiin

– Maalla tapahtuva öljyntorjunta.

– Laitoksen omalla kalustolla koulutusta ja harjoituksia, mikäli mahdollista. Toivottavasti näitä pääsee jatkossa työpaikalla treenaamaan, ettei mene koulutus ihan “hukkaan”.

– Tämä oli hyvä aloitus. Jatkossa ehkä omilla laitteilla toimimista ja muita öljyjä voisi olla, esimerkiksi uusiutuvia/bioöljyjä tms.

Palautetta pyydetään jokaisesta harjoituskerrasta, ja harjoituspalvelua kehitetään sen mukaisesti.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö (A75152) -hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kymenlaakson liiton kautta. Muita rahoittajia olivat Kymenlaakson pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö. Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2019–28.02.2022.

Kirjoittanut Antero Myrén

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalalla.