Kuva: Asuntomessut 2023.

Osallistuisinko itse?

16.10.2023

Mitä mikro- ja pk-yritysten tulisi tietää vihreästä siirtymästä? Miten vihreää siirtymää voidaan edistää vaikuttavasti ja kiinnostavasti TKI-toiminnan kautta? Muun muassa näitä kysymyksiä on pohdittu kuluneen vuoden aikana, kun 22 ammattikorkeakoulua ovat valtakunnallisessa yhteistyössä ratkoneet mikro- ja pk-yritysten vihreän siirtymän haasteita.

Vihreä siirtymä on käsitteenä tuttu mikro- ja pk-yrityksille, mutta viime kädessä se haastaa yhä edelleen monia yrityksiä oman liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Koska vihreä siirtymä vaatii liiketoimintamallien uudelleenarviointia ja sopeuttamista kestävimpiin käytäntöihin, yritykset kaipaavat luotettavan tiedon ohella muun muassa käytännönläheistä koulutusta ja sparrausta arjen työn tueksi.

Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa juuri minun liiketoimintani näkökulmasta -kysymys kaipaa edelleen vastauksia. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on keskeinen väline yritysten arjen haasteiden taltuttamiseksi. TKI-toiminta tarjoaa paitsi asiantuntemusta, myös mahdollistaa kiinnostavia kulmia tietotulvaan, josta voi poimia itselle tärkeät vinkit.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeessa vihreän siirtymän -teemaa on lähestytty kuluneen vuoden aikana muun muassa erilaisten tapahtumien ja tuotettujen mikro-opintojen kautta. Tässä artikkelissa esittelemme lyhyesti kaksi Xamkin järjestämää tapahtumaa, joiden tavoitteena oli edistää vihreää siirtymää. Tapahtumista saatiin osallistujilta hyvää palautetta kiinnostavasta sisällöstä.

Vihreä siirtymä tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa mittavia taloudellisia investointeja. Esimerkiksi Valtioneuvoston (2022) julkaiseman arvion mukaan yritysten, kotitalouksien ja julkisen sektorin vaatimat lisäinvestoinnit tulevat olemaan vähintään 100 miljardia euroa vuosina 2020–2050. Vihreään siirtymään on kuitenkin hyödynnettävissä useita erilaisia rahoitusinstrumentteja niin rahoitusmarkkinoilta kuin julkisilta rahoittajilta.

Yksi näistä on Euroopan Unionin koheesiopolitiikan välineenäkin tunnettu oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), mikä pyrkii vaikuttamaan ilmastoneutraaliuteen liittyviin haasteisiin, mutta myös tasoittamaan ja ehkäisemään alueellisia eroja (Kymenlaakson liitto 2023). Xamkin Apua avustuksiin -työpaja toi toukokuussa 2023 yhteen Kymenlaakson yrityksiä, sidosryhmiä sekä rahoittajan edustajat Kymenlaakson liitosta sekä ELY-keskuksesta sparraamaan JTF-rahoitusmahdollisuuksista.

Työpajassa sparrattiin uusia hankeideoita, mutta tapahtuma oli myös oiva mahdollisuus verkostoitua sekä paneutua hyvän rahoitushakemuksen laatimiseen yhteiskehittämisen ja jaetun asiantuntemuksen kautta. Xamkin DIKIEKO – Digitalisaation avulla tehoa kiertotaloussysteemiin -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty tapahtuma sai hyvää palautetta erityisesti yhteiskehittämisestä.

Xamkin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä elokuussa 2023 mikro- ja pk-yrityksille järjestetty oppimistapahtuma Loviisan Asuntomessuilla tarjosi puolestaan näköaloja vastuullisuuteen ja kestävään rakentamiseen. Meren äärelle rakennetulla asuntomessualueella on suunnittelussa otettu huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ekologinen rakentamistapa (Asuntomessut 2023).

Tapahtuma keräsi mukaan kolmisen kymmentä yritysten edustajaa Kymenlaaksosta ja pääkaupunkiseudulta. Tapahtuman aikana osallistujilla oli mahdollisuus syventää osaamistaan kestävästä rakentamista, mutta samalla se oli väylä tutustua toisiin yrityksiin ja toimialoihin sekä jakaa näkemyksiä kestävistä rakentamisratkaisuista yli maakuntarajojen. Tapahtuma sai kiitosta tuoreesta ja käytännönläheisestä tapahtumanäkökulmasta vihreään siirtymään.

Vihreän siirtymän tapahtumia on yhdistänyt ennen kaikkea käytännönläheinen ote, mutta myös mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden toimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämiskentän olisikin hyvä järjestää aluekehitystä ja vihreää siirtymää edistäviä tapahtumia ajankohtaisten, mutta samalla freesien ratkaisujen pohjalle, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehitystyöhön kiinnostavasta näkökulmasta. Uudet ratkaisut ja hyötynäkökulma tekevät tapahtumista houkuttelevia, mikä kiteytyy myös kerättyyn tapahtumapalautteeseen.

Keskeinen kysymys jo suunnitteluvaiheessa tulisikin olla: osallistuisinko itse?

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke on osa valtakunnallista 22 ammattikorkeakoulun muodostamaan hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk-yritysten osaamista nimensä mukaisesti vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Hanketta toteutetaan 1.12.2022–30.11.2023 ja sitä rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Asuntomessut (2023) Teemat. Verkkosivu. Viitattu 27.09.2023. Saatavilla: https://www.asuntomessut.fi/loviisa-2023/teemat/

Kymenlaakson liitto (2023) Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF. Verkkosivu. Viitattu 19.09.2023. Saatavilla: https://www.kymenlaakso.fi/rahoitus/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027/oikeudenmukaisen-siirtymaen-rahasto

Valtioneuvosto (2022) Vihreä siirtymä vaatii mittavaa rahoitusta – ja luo merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Työryhmän loppuraportti. Viitattu 27.09.2023. Saatavilla: https://valtioneuvosto.fi/-//10623/vihrea-siirtyma-vaatii-mittavaa-rahoitusta-ja-luo-merkittavia-mahdollisuuksia-suomalaisille-yrityksille

Kirjoittaneet Riina Hämäläinen ja Annemari Murtovaara-Kenakkala

Hämäläinen työskentelee projektipäällikkönä ja Murtovaara-Kenakkala TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalalla.