Monialainen simulaatioharjoitus 12.10.2023 Kuva: Timo Juusola, Xamk.

Monialainen simulaatioharjoitus Kotkassa

04.12.2023

Kaakkois-Suomen Turvapuistossa simuloitiin työtapaturmia ja potilaiden hoitoa, tapaturmien selvittämistä ja jälkitoimenpiteitä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämässä monialaisessa simulaatioharjoituksessa lokakuussa.

Simulaatioharjoitukset

Simulaatioharjoitukset pohjautuvat aiemmin opitun tiedon ja kokemuksen harjoittelemiseen turvallisessa ympäristössä. Simulaatio-oppimista on hyödynnetty jo 1950-luvulla lento-opetuksessa sekä turvallisuuskriittisillä teollisuuden aloilla (Åker 2010). Vaikka simulaatioharjoituksilla on pitkät perinteet, eivät monialaiset simulaatioharjoitukset ole arkipäivää.

Xamkissa simulaatio-opetusta on hyödynnetty jo reilu vuosikymmen hoitoalan koulutuksissa. Simulaatioharjoituksissa lisätään ja vahvistetaan osaamista itsenäisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi. (Xamk 2023.)

Keskeistä on arvioida simulaatiossa tapahtunut toiminta ryhmän yhteisessä oppimiskeskustelussa harjoituksen jälkeen. Oppimiskeskustelu mahdollistaa asioiden perustelun, toisilta oppimisen ja simulaation rakentavan arvioinnin mukana olleiden opiskelijoiden kesken. Opiskelijat oppivat tiimi- ja yhteistyötä, konsultointitaitoa, vastuunottoa, priorisointia ja itsenäistä päätöksentekoa. (Xamk 2023.)

Monialainen simulaatioharjoitus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjesti ensimmäisen monialaisen simulaatioharjoituksen ensihoidon ja logistiikan koulutusten yhteistyönä Kaakkois-Suomen Turvapuistossa 12.10.2023. Harjoitukseen osallistui lähes 50 ammattikorkeakoulun ensihoidon ja logistiikan opiskelijaa sekä opettajia ja tki-henkilöstöä. Ammattikorkeakoulun sidosryhmäkumppaneita kutsuttiin myös paikalle seuraamaan harjoituksia.

Päivän teemana oli logistiikka-alan työtapaturmat, jotka tapahtuivat kuvitteellisella satama-alueella. Ohjelma oli jaettu kolmeen teeman mukaiseen simulaatioharjoitukseen: liukastuminen kontissa, kaatuminen portaissa ja sairaskohtaus. Jokainen opiskelija suoritti päivän aikana kaikki kolme harjoitusta.

Ensihoidon ja logistiikan opiskelijat toimivat harjoitustilanteessa tulevan ammattinsa roolissa. Logistiikan opiskelijat tarkastelivat ensihoidon toimenpiteitä ja työtapaturman käsittelyprosessia työympäristössä, ja vastaavasti ensihoitajaopiskelijat harjoittelivat tapaturmapotilaan hoitotoimenpiteitä ja ambulanssikuljetusta hoitaen tilanteen käytännönläheisesti.

Simulaatioharjoitukset olivat oppimisen kannalta hyödyllisiä kaikille osapuolille, kun kaksi hyvin erilaista koulutusalaa harjoitteli yhdessä. Harjoituspäivä oli onnistunut esimerkki koulutusalojen välisestä yhteistyöstä, jossa opiskelijat saivat mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja taitojaan oman koulutusalan ulkopuolelta.

Kuva 1. Palautekyselyyn vastanneista opiskelijoista 89 % haluaisi koulutukseen enemmän simulaatioharjoituksia (n=27).

Simulaatiopäivä oli kokonaisuudessaan onnistunut, mistä osoituksena on palautekyselyyn tullut runsas positiivinen palaute. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 27 opiskelijaa. Kaikkien vastanneiden mielestä tapahtuma vastasi tai ylitti odotukset. Myös uudessa ympäristössä harjoittelu koettiin positiivisena asiana. Kyselyyn vastanneet pitivät simulaatioharjoituksia tarpeellisena osana koulutusta ja 24 vastaajaa haluaisi enemmän simulaatioharjoituksia osaksi koulutusta (kuva 1.).

Myös simulaatiopäivän järjestäjien mielestä vastaavanlaisia yhteisharjoituksia olisi hyödyllistä toteuttaa tulevaisuudessa. Simulaatiot soveltuvat kaikille koulutusaloille erilaisiin oppimistilanteisiin ja parhaimmillaan lisäävät eri koulutusalojen opiskelijoiden osaamista monialaisesti.

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hankkeessa käynnistetään Kaakkois-Suomen turvapuiston harjoitusympäristöjen kehittäminen yhteistyössä turvapuiston toimijoiden ja yrityskumppanien kanssa. Päärahoittajana Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Lähteet

Xamk, 2023. Xamk kuuluu simulaatio-opetuksen pioneereihin. Saatavissa: Xamk kuuluu simulaatio-opetuksen pioneereihin – Xamk [13.11.2023]

Åker, AP. 2010. Simulaatio-opetuksen yhteys oppimiseen ensihoidon koulutuksessa. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120617194 [13.11.2023]

Kirjoittajaneet Anni Lippo, Erja Tuliniemi ja Timo Juusola

Lippo työskentelee projektipäällikkönä Digitaalinen talous -vahvuusalalla, Tuliniemi projektipäällikkönä ja Juusola tutkimusinsinöörinä Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.