Xamkin ensimmäinen harjoitusympäristö Kaakkois-Suomen turvapuistossa. Kuva: Helena Hämäläinen, Xamk.

Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti

29.05.2023

Turvallisuuden edistäminen on moniulotteista ja monialaista poikkisektoraalisesti tehtävää työtä, jossa käyttäjälähtöisyys, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Kaakkois-Suomen Turvapuistoa ja rakentuvia turvallisuuden harjoitusympäristöjä kehitetään yli sektorirajojen eri toimijoiden yhteistyönä.

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kehittämistä

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja kyky selvitä muutoksista rakentuvat sektorirajat ylittävistä kokonaisuuksista ja eri toimijoiden yhteistyöstä. Monitoimijayhteistyön jatkuva kehittäminen luo turvallisuuden perustan. (Winland-konsortio 2017.)

Samalla periaatteella on kehitetty Kotkan Kantasataman Kaakkois-Suomen Turvapuistoa ja sinne rakentuvia turvallisuuden harjoitus- ja koulutusympäristöjä. Fyysisten harjoitusympäristöjen kehittäminen aloitetaan alueen älykkään erikoistumisen strategian kärkiin kuuluvien energia- ja logistiikka-alojen toimijoiden kanssa.

Keskustelut toimialojen edustajien kanssa on jo käynnissä, ja turvallisuuden harjoitusympäristöt nähdään tärkeinä molemmilla toimialoilla, mutta erityisesti energia-alan murroksen ja osaajatarpeen kasvun myötä. Aurinkoenergia, vety- ja akkuteknologiat tulevat lisääntymään alueellisesti ja Kymenlaakson alueella on vireillä useita mittavia energiahankkeita. (Ramboll 2023.)

Aiheiden ympärille on jo suunnitteluvaiheessa tunnistettu koulutus- ja harjoitusympäristötarpeita. Turvallisuusteema on noussut esiin myös BotH2nia-verkoston toteuttamassa kyselyssä, jossa työturvallisuuden käytännön harjoitukset nousivat yhtenä toiveena esiin. (Ramboll 2023.)

Xamk kehittää turvallisuuden harjoitusympäristöjä käyttäjälähtöisesti ja eri toimijoiden yhteistyönä. Kehittämiseen luodaan työryhmä, joka koostuu alueen toimijoista sekä kansallisista mentoreista.

Tavoitteena on luoda käytännön turvallisuustaitojen harjoittelun ja kouluttamisen mahdollistavat ympäristöt, joissa oppiminen tapahtuu turvallisesti todellisia tilanteita jäljittelevissä olosuhteissa. Harjoitusympäristöt suunnitellaan ja rakennetaan ensisijaisesti alueen toimijoiden tarpeet huomioiden.

Turvallinen Kaakko-tapahtuma eri toimijoiden yhteistyössä

Kaakkois-Suomen turvapuisto avasi ovensa yleisölle 27. huhtikuuta Kotkan Kantasatamassa Turvallinen Kaakko -tapahtumassa. Aamupäivän osuus oli oppimistapahtuma Kotkan peruskoulujen 8-luokkalaisille ja lukioiden toisen vuoden opiskelijoille. Iltapäivän osuus oli kaikille avoin.

Tapahtumassa oli laajasti esillä turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen, ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin. Tarjolla oli erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuus tutustua koululaiva Merikarhuun.

Eri toimijoiden yhteistyönä toteutettu turvallisuustapahtuma oli vaikuttava kokonaisuus ja hyvä esimerkki yli sektorirajojen tapahtuvasta yhteistyöstä. Onnistunut tapahtuma saa jatkoa ja se tullaan järjestämään uudestaan vuonna 2024 Kaakkois-Suomen turvapuistossa.

Kuva 2. Turvallinen Kaakko-tapahtuma 27.4.2023. Kuva: Helena Hämäläinen, Xamk.

Onko yritykselläsi kiinnostusta ja ideoita turvallisuudenharjoitusympäristöihin? Käy vastaamassa kyselyyn: Energiatekniikan tutkimusympäristön kehittäminenyritysten tarpeiden pohjalta.

Lähteet

Ramboll. 2023. Selvitys Kotkan Haminan seudulle suunnitelluista energiasektorin hankkeista. PDF-tiedosto.

Winland Policy Brief I. 2017.  Turvallisuus, toimijat ja sektorit. Turvallisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena.

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hankkeessa käynnistetään Kaakkois-Suomen turvapuiston harjoitusympäristöjen kehittäminen yhteistyössä turvapuiston toimijoiden ja yrityskumppanien kanssa. Päärahoittajana on Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Turvallinen Kaakko -tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana olivat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.

Kirjoittaneet Anni Lippo, Erja Tuliniemi ja Timo Juusola

Kirjoittajat työskentelevät Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hankkeessa: Tuliniemi ja Juusola tutkimusinsinööreinä Metsä, Ympäristö ja Energia -vahvuusalalla ja Lippo projektipäällikkönä Digitaalinen talous -vahvuusalalla.