Piirroksessa kuvataan monimuotoisen työyhteisön etuja: innovatiivisuus lisääntyy, sitoutuneet työntekijät, parempi kilpailukyky, uudenlainen osaaminen, monipuolisemmat palvelut, osallisuus kasvaa ja uudet ideat. Kuva: Minna Nieminen.

Diversiteetin voima

27.05.2024

Monimuotoisuuden avulla voidaan luoda työympäristö, jossa erilaiselle osaamiselle ja näkökulmille on tilaa. Moninainen joukko erilaisia ihmisiä tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja osaamista. Yhdessä moninaiset taidot voivat luoda uusia ratkaisuita, jotka palvelevat asiakkaita ja yrityksiä paremmin.

Kaikki irti monimuotoisuudesta

Työyhteisön monimuotoisuudesta puhuttaessa ajatellaan usein, että se tarkoittaa monikulttuurisuutta. Todellisuudessa Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan henkilöstön monimuotoisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta. (Työterveyslaitos s.a.)

Usein ajattelemme, että joukko tietyn alan asiantuntijoita tuntee työkenttänsä, siksi he ovat asiantuntijoita ja tietävät meitä muita paremmin. Monimuotoisuuden hyöty syntyy yhdistämällä tuohon asiantuntijajoukkoon muiden alojen osaajia. Silloin saadaan aikaan uusia näkökulmia, joita homogeeninen asiantuntijoiden joukko ei tule ajatelleeksi. Helppoa, eikö vain?

Kuitenkin moninaisuus jää usein pelkän puheen ja hyvien aikomusten tasolle tai moninaisuus jää tunnistamatta sekä hyödyntämättä. Monimuotoisuutta voidaan kytkeä yrityksen toimintaan vahvemmin määrittelemällä monimuotoisuutta esimerkiksi osaamisen kautta. Pelkkä ihmisten erilaisuus ei tue monimuotoisuuden toteutumista, jos osaamista ja näkemystä ei hyödynnetä käytännössä ja tavoitteellisesti.

Monimuotoisuuden edistämiseksi on tärkeää tunnistaa henkilöstön osaaminen ja vahvuudet. Vanhanaikainenkin ajattelu ”meillä kaikki tekee kaikkea” tai että tiettyyn rooliin palkattu henkilö tekee vain tiettyä työtehtävää, vähentää monimuotoisuutta ja heikentää olemassa olevan osaamisen laaja-alaista hyödyntämistä.

Kuva: Pexels.

Työyhteisössä, jossa on monia erilaisia tehtäviä, voi vastuuta jakaa mahdollisuuksien mukaan vahvuuksia silmällä pitäen. On hyvä miettiä, onko talon ainoan introvertin pakko olla kassalla asiakaspalvelutehtävissä, vai voisiko hän loistaa jossain muualla taustatyössä. Tai voisiko henkilöstön nuorin diginatiivi hoitaa yrityksen somea muita työntekijöitä enemmän, jos se hänelle on luontaista ja mieluisaa.

Monimuotoisessa työympäristössä työntekijä sitoutuu työhönsä, koska tuntee olonsa arvostetuksi ja pystyy vaikuttamaan työnkuvaansa ja sen sisältöön. Organisaatio voi hyödyntää monimuotoisuuttaan tarjoamalla tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöilleen, kannustamalla avoimeen viestintään sekä tarjoamalla mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun.

Monimuotoisuus osaksi strategiaa

Kun yrityksessä lähdetään hyödyntämään monimuotoisuutta, on hyvä miettiä asiaa yrityksen strategian näkökulmasta. Yrityksellä on strategisia tavoitteita, joita kohden liiketoimintaa edistetään ja tapoja millä tavoitteisiin pyritään. Millaista osaajajoukkoa yrityksen strategian edistämiseksi tarvitaan? Onko yrityksessä strategiaan tarvittavaa osaamista tällä hetkellä, onko ratkaisuna uudenlaisen osaajan rekrytointi vai jonkun olemassa olevan henkilön lisäkoulutus? Jos esimerkiksi yritys on laajentamassa toimintaansa kansainvälisille markkinoille, olisiko mahdollisuutta palkata kohdemaan kulttuuri- ja kielitaustainen henkilö, joka tuntee maan lait, kulttuurin ja omaa jo verkostoja kohdemaassa.

Innovatiivinen ja avoin ilmapiiri ruokkii itseään ja lisää työhyvinvointia. Monimuotoisuuden tulee näkyä erilaisissa prosesseissa, johtamisessa, rekrytoinneissa, työympäristössä ja viestinnässä. Organisaatiossa tehdään suunnitelma, miten monimuotoisuus näkyy käytännön työskentelyssä ja jalkautuu työkulttuuriin mutkattomasti. Tämä voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että varmistetaan tiimin sisältävän erilaisen koulutustaustan, iän ja sukupuolen omaavia henkilöitä, joilla kaikilla on yhtäläinen vaikuttamisen mahdollisuus tiimin toimintaan. Moninainen tiimi ajattelee ja kehittää toimintaa monesta eri näkökulmasta. Kehittäminen ei ehkä ole mutkatonta, mutta lopputulos usein palkitsee tekijänsä.

Monimuotoisuus ei tapahdu itsestään, vaan sen toteutumiseen tarvitaan ennakkoluulotonta ja avointa mieltä. Annetaan kaikkien kukkien kukkia ja nautitaan loistosta ympärillämme.

Euroopan unionin osarahoittama MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut -hanke (1.8.2023–31.1.2026) toteutetaan Live-säätiön koordinoimana yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lähde

Työterveyslaitos. sa. Työelämän muutos. Monimuotoinen työelämä. Verkkosivusto. Saatavilla: Monimuotoinen työelämä | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Kirjoittanut Minna Nieminen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Momentum – Moninaistuvat urapolut -hankkeessa.