Innovaatioekosysteemin läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaatio, käyttäjälähtöisyys ja kaupallistaminen.

Avoimuus, vuorovaikutus ja dynaamisuus – niistäkö on innovaatioekosysteemit tehty?

04.05.2017

Globaalissa toimintaympäristössä uudet innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät yhä useammin monien erilaisten toimijoiden yhteistyön tuloksena. Tämä toteutuu parhaiten systemaattisesti johdetussa innovaatioekosysteemissä. Xamkin Mikkelin kampuksella kehitetään alueellista innovaatioekosysteemiä, jotta entistä paremmin voidaan ruokkia alueen innovaatiokyvykkyyttä.

Ekosysteemin käsite on monelle varsin tuttu luonnontieteestä, jossa sillä tarkoitetaan elollisen ja elottoman yhteisön toiminnallista kokonaisuutta. Ekosysteemeille tyypillistä on kyky sopeutua muutoksiin sekä keskinäiset riippuvuussuhteet, joiden avulla voidaan joko menestyä tai tuhoutua.

Ekosysteemit toimivat tietyssä rajatussa paikassa, kuitenkin niin, että sen rajat ovat varsin häilyvät.  Maapallo voidaankin oikeastaan nähdä kokonaisena ekosysteeminä, jossa toimii useita alaekosysteemejä jollain tavoin vuorovaikutuksessa keskenään. Tuttua, eikö?

Edellä kerrottu sopii myös innovaatioekosysteemeihin, joiden merkitys elinkeinoelämän kehittämisessä on noussut yhä vahvemmin esille. Koska tietoa ja osaamista on hajallaan useassa eri organisaatiossa, jopa niiden sisällä, tarvitaan uudenlaisia yhteistyömuotoja yhteisten kohtaamisten ja kokeilujen mahdollistamiseksi.

Innovaatioekosysteemin toiminnan tarkoituksena on koota erilaisia toimijoita yhteen, lisätä toimijoiden osaamista ja vuorovaikutusta, rakentaa kumppanuuksia ja vahvistaa uusien innovaatioiden syntymistä ja niiden kaupallistamista.

Xamk innovaatioekosysteemi rakentuu mitä ja miksi?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, Mikkelin kampuksella kehitetään parhaillaan maakunnan toimijoita yhteen kokoavaa innovaatiosysteemiä. Toimijoita systeemissä ovat esimerkiksi yritykset ja julkiset organisaatiot ja niiden henkilöstö, ammattikorkeakoulun tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä kolmas sektori ja tavalliset kansalaiset.

Tarkoituksena on systematisoida innovaatiotoimintaa edistäviä käytäntöjä, mahdollistaa yhdessä ideointia, nopeita kokeiluja ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä kaupallistamisen kautta. Toimintaa läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaatio, käyttäjälähtöisyys ja kaupallistaminen.

Alkuvaiheessa innovaatioekosysteemin toiminta keskittyy hyvinvointi-, ruokapalvelu-, metsä- ja ympäristöaloille, mutta se laajenee seuraavassa vaiheessa myös muita toimialoja koskevaksi.

Parhaat innovaatiot syntyvät usein yhteistyöstä

Innovaatioekosysteemin avoimuus tarkoittaa esimerkiksi mahdollisimman laajaa ja avointa ideointia tai julkisorganisaatioiden avaamien data-aineistojen hyödyntämistä.  Rohkaisevia kokemuksia on saatu Suomessa esimerkiksi liikennedataan liittyvien uusien palvelujen ja liiketoiminnan pohjana.

Uudet innovaatiot löytyvät usein eri toimialojen rajapinnoilta ja erilaisten toimijoiden yhteistyöstä. Siksi on tärkeää edistää vuorovaikutusta monipuolisesti ja monialaisesti. Dynaaminen systeemi takaa puolestaan riittävän mukautumiskyvyn ympäröivän maailman ja muun muassa globaalin talouden vaatimuksiin.

Perinteisen pitkäjänteisen projektitoiminnan rinnalle luodaan nopeita kokeiluja ja rohkaistaan kokeilukulttuuriin, esimerkiksi vain päiviä tai viikkoja kestävien hackathon-tapahtumien, ideakilpailujen ja nopean prototypoinnin menetelmien avulla.

Xamkissa kehittäminen lähtee liikkeelle kokeilujen, yhteiskehittelyn ja tapahtumien kautta. Tule mukaan yhteisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen!

Innovaatioekosysteemiä kehitetään ”Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut” sekä ”Metsä ja ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus” -hankkeissa, joita rahoittavat EAKR/ Etelä-Savon maakuntaliitto ja Xamk.

Kirjoittaneet Timo Partala, Teija Rautiainen ja Tiina Tervaniemi

Kirjoittajat toimivat Xamkissa tutkimuspäälliköinä.