Kuva: Marianne Heikkinen/Midjourney.

Digitalisoituminen mahdollistaa uudet innovaatiot

18.03.2024

Digitalisaatiota pidetään yhtenä nykyajan suurimmista megatrendeistä. Etelä-Savossa digitalisoitumisen megatrendi voi tarkoittaa panostamista digitaaliseen osaamiseen, uusiin digitaalisiin innovaatioihin ja vihreän siirtymän ratkaisuihin.

Megatrendillä tarkoitetaan globaalia kehityssuuntausta, joka todennäköisesti jatkuu samansuuntaisena. Megatrendejä ennakoimalla ja ymmärtämällä voidaan valmistautua tuleviin muutoksiin. Etelä-Savossa toteutettiin vuonna 2015 ennakointiprosessi, jonka tuloksena tuotettiin maakunnalle asiantuntijaryhmän kanssa neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota.

Skenaarioiden avulla haluttiin varautua globaaliin muutokseen, jossa nähtiin korostuvan muun muassa digitaalisuuden vallankumous, talouskehitys, kaupungistuminen, luonnonvarojen niukkuus, ilmastonmuutos sekä geopoliittinen levottomuus.

Yksi prosessin tuloksena kuvitelluista tulevaisuuden skenaarioista oli Digiheimojen maailma -skenaario, joka pohti digitaalisuuden vaikutuksia alueen toimintaympäristön muutoksessa. Vuosittaisessa skenaarioseurannassa havaittiin, että Etelä-Savo oli liikkunut kohti digiheimojen maailma -skenaariossa kuviteltua tulevaisuutta ja siksi skenaariota päivitettiin uudelleen vuonna 2021.

Digitaalisuuden mahdollisuuksiin keskittyneessä skenaariossa vuonna 2030 Etelä-Savon teknologiakehityksen nähtiin mahdollistavan luonnonvarojen tehokkaamman käytön alueella ja automaation, robotiikan sekä älykkäiden järjestelmien olevan osa arkipäivää. Uusien teknologioiden käyttöönoton nähtiin lisäävän ekologista matkailua ja hyvinvointia alueella ja nopeiden yhteyksien vauhdittavan palveluiden siirtymisen digitaalisille alustoille. Verkkokaupan kasvamisen myötä myös kyberturvallisuuden roolin ajateltiin korostuvan maakunnassa. (Etelä-Savo ennakoi 2021.)

Kuva: Marianne Heikkinen/Midjourney.

Kilpailukykyä digitaalisen innovaatiokeskuksen avulla

Vaikka digitalisoituminen alkaa olla yrityksille välttämättömyys, Euroopan komission mukaan eurooppalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä vielä digitaalista teknologiaa tehokkaasti. Pärjätäkseen globaalisti, niiden on pysyttävä mukana muutoksessa. (Jantunen 2021, 14.)

Myös Etelä-Savossa digitalisoitumista voitaisiin vielä vauhdittaa. Etelä-Savon pk-yritysbarometrin mukaan 40 % yrityksistä on sijoittanut viimeisen 12 kuukauden aikana digitalisaatioon ja 18 % uuteen teknologiaan. Yrityksistä 7 % suunnittelee tekoälysovellusten tai ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa seuraavan 12 kuukauden aikana. (Suomen yrittäjät 2023.)

Juuri nyt digitalisoituminen näkyy maailmassa muun muassa uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönottona ja datan hyödyntämisenä. Dataa keräämällä ja analysoimalla voidaan räätälöidä yrityksille ja ihmisille uusia palveluita ja pysyä mukana globaalissa kilpailussa. Samalla kuitenkin herää kysymys siitä kuka dataa kerää ja mihin kaikkeen sitä hyödynnetään (Dufta 2024).

Kuva: Marianne Heikkinen/Midjourney.

Digitaalisesta vallasta taistellaan nyt. Kasvattamalla osaamista digitaalisuus voidaan valjastaa digitaaliseksi sivistykseksi, älykkäiksi uusiksi innovaatioiksi ja palveluiksi.

Vuosina 2023–2025 Etelä-Savoon rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoimana digitaalista innovaatiokeskusta (Digital Innovation Hub, DIH), jolla tuetaan alueen yritysten digitalisaatiota yhden luukun periaatteella. DIH:it ovat osa Euroopan laajuista verkostoa, ja niiden rakentamista ohjaa Euroopan unionin Digitaalinen Eurooppa -ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea Euroopan ja yritysten vihreää siirtymää digitalisaation avulla.

Etelä-Savon DIHin toivotaan tarjoavan ratkaisuja alueella tunnistettuihin tarpeisiin. Digitaalisen innovaatiokeskuksen kautta halutaan luoda paikkoja myös erilaisten verkostojen kohtaamiselle ja siksi sitä rakennetaankin yhteistyössä Etelä-Savon elinkeinokehittäjien, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Jos haluat osallistua Etelä-Savon DIH:n perustamiseen, ole yhteydessä projektipäällikkö Helena Merikoskeen (helena.merikoski@xamk.fi)

Digitaalisen innovaatiokeskittymän (DIH) rakentaminen Etelä-Savoon -hanke on Euroopan unionin osarahoittama Etelä-Savon maakuntaliiton kautta.

Lähteet

Dufta, M. 2024.Megatrendit 2024. Sitra. Www-dokumentti. Saatavilla: https://www.sitra.fi/blogit/megatrendit-2024/

Dufta, M. 2024. Megatrendit 2023. Sitra. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#trendit [viitattu 20.2.2024].

Etelä-Savo ennakoi. 2021. Etelä-Savon skenaarioiden jännitetarkastelu. YouTube-video. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=WP2cpDk3ZrI [viitattu 23.2.2024].

Etelä-Savon maakuntaliitto. 2020. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027. PDF-dokumentti. Saatavilla: https://www.esavo.fi/ resources/public//Tietoa-Etela-Savosta/Julkaisut/Julkaisut%202022/EtelaSavonAlykkaanErikoistumisenStrategia2022_2027_digiversio.pdf [viitattu 23.2.2024].

Jantunen, S. (toim.) 2022. Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää. 14. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/504328/URNISBN9789523443624.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viitattu 20.2.2024].

Kivinen, K. & Lehtinen, N. 2015. Etelä-Savon tulevaisuuden skenaariot 2030. Capful Oy. PDF-dokumentti. Saatavilla: https://www.esavoennakoi.fi/resources/public//Tulevaisuus/etela_savon_toimintaympariston_skenaariot_julkinen_raportti.pdf [viitattu 23.2.2024].

Suomen Yrittäjät. (2023). PK-Yritysbarometri Alueraportti, Etelä-Savon Yrittäjät. Pdf-dokumentti. Saatavilla: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2023/09/6785_pk-baro_syksy-2023_aluekalvo_etela-savon_yrittajat.pdf [viitattu 20.2.2024].

Kirjoittanut Marianne Heikkinen

Kirjoittaja muotoilee digitaalista innovaatiokeskusta (DIH) Etelä-Savoon.