Yhteistyö ja verkostot korostuivat selkeästi Xamkin TKI-kyselyssä. Uuden työn ja liikevaihdon kasvun merkitys jäi valitettavan vähäiseksi. Hyötyjä koskevaan kysymykseen otti kantaa 162 vastaajaa.

Kumppanit arvostavat Xamkin verkostoroolia

07.03.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön ydintä on osaamisen kasvattamisen ohella alueellisten verkostojen vahvistaminen ja uusien yhteistyökumppaneiden saattaminen yhteen. Tuoreen sidosryhmäkyselyn tulokset tukevat tätä käsitystä.

Sidosryhmäkysely osoitettiin noin 300 pääasiassa kymenlaaksolaiselle ja eteläsavolaiselle organisaatiolle. Vastauksia saatiin 176, mitä voinee pitää kohtalaisen hyvänä tuloksena.

Verkostojen voima tuli esiin kysyttäessä TKI-kumppaneilta suoraan, mitä hyötyä yhteistyö Xamkin kanssa on tuottanut. Kaksi vastausvaihtoehtoa nousi selkeästi esiin: uudet verkostot ja uudet yhteistyökumppanit. Verkostot mainitsi 90 ja uudet kumppanit 64 vastaajaa. Moni myös ilmoitti saaneensa uutta tietoa tuotekehitykseen.

Useassa avoimessa vastauksessa mainittiin hyödyiksi osaamisen nousu, hyvät harjoittelijat sekä lisäresurssit. Toki myös kritiikkiä ilmaistiin: joku arvosteli taloudenhoitoa, toinen yhteistyöstä aiheutunutta lisätyötä. Muutaman mielestä yhteistyöstä ei ollut erityistä hyötyä, ainakaan toistaiseksi.

”Yhteistyö hyödyttää kaikkia. Tietoisuus ja ymmärrys asioista lisääntyy puolin ja toisin. Voi poikia myös jatkokuvioita.”

”Tärkein hyöty on ollut tiedon ja kokemuksen vaihto sekä yhteistilaisuudet maakunnan hyväksi ja yrittäjien etua ajatellen.”

Aktiivisuutta ja avoimuutta

Erikseen kysyttiin kehittämistoiveita. Vastauksissa korostuu aktiivisuuden, avoimuuden ja tiedon lisäämisen tarve. Vastaajat viittaavat muun muassa hankevalmisteluun ja yritysyhteistyöhön. Mielenkiintoinen näkökulma tulee esiin yhdessä kehittämisehdotuksessa, jossa Xamkin painolastiksi mainitaan sen suuruus ja vahvuus toiminta-alueellaan: voisiko Xamk toimia vielä joustavammin erilaisten ulkopuolelta tulevien yhteistyöehdotusten suhteen? Vastaaja epäilee, että vain isot ja rahakkaat kehitysideat ratkaisevat ja pääsevät jatkoon.

”Enemmän ennakointia ja tulevaisuuteen liittyvää ideointia, uudenlaisia yhteistyökuvioita paikallisten toimijoiden kesken. Lisää innovatiivisuutta ja rohkeutta kokeilla uusia juttuja.”

”Liian monta kertaa tulee tieto projektista joko sen jälkeen, kun se on jo pitkällä tai ainakin siihen on suunnitelmat tehty ja rahoitukset myönnetty. Usein tällaisissa projekteissa vain sattuman kautta voi olla yhteistyön paikkoja.”

”Aktiivista tarjontaa TKI-hankkeiden eteenpäin saattamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita avustamaan tutkimushankkeiden toteutukseen. Xamkin tietotaito yritysten hyötykäyttöön.”

Vahva alueen kehittäjä

Sidosryhmien edustajilta kysyttiin myös käsitystä Xamkista alueellisena toimijana ja aluekehittäjänä. Vastauksissa korostuvat monipuolinen palvelujen tarjonta, työelämän tarpeita palveleva koulutus, muita organisaatioita kehittävä yhteistyö sekä nopea reagointi. Kokonaisuutena vastaajien kuva Xamkista aluekehittäjänä on häkellyttävän myönteinen.

Joissakin avoimissa vastauksissa viitataan siihen, että toiminta-alueellaan Xamk on suhteellisesti tullut liiankin vahvaksi, ja jättää siksi muut toimijat helposti varjoonsa.

”Aktiivinen toimija aluekehittämisnäkökulmasta, tekee yhteistyötä laajojen sidosryhmien ja muiden oppilaitosten kanssa.”

”Tahtotila alueelliseen kehittämiseen on vahva. Tosin Xamk ehkä kehittää ensisijaisesti itseään ja vasta kakkosena tulee alue, mutta onhan toki Xamkin oma kehityskin aluekehitystä.”

”Elinkeinoelämän kehittäminen ja vaikuttavuus kaupallisessa mielessä heikkoa. Teknologian kehittämisen panostus tärkeää, mutta aluevaikuttavuus elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn osalta osittain heikkoa ja siilomaista.”

”Toivon panostusta TKI-toiminnan ja aluekehityksen resursseihin, sillä uskon, että Xamkilla olisi alueen yrityksille vielä paljon enemmän annettavaa. Nykyiselläänkin toimintaa on, toki, mutta se keskittyy pitkälti jo olemassa oleviin kumppaneihin. Laajempaa viestintää ja yhteistyöpohjaa kaivataan!”

Hyvät paperit, mutta peiliäkin tarvitaan

Xamkin TKI-työ sai sidosryhmäkyselyssä kiistatta hyvät paperit. Vaikka yleisarvosana on hyvä, viisas organisaatio ei keskity vain myönteiseen palautteeseen. Kehittämisehdotuksiin ja myös tyytymättömyyttä heijastaviin lausuntoihin kannattaa suhtautua avoimesti ja vakavasti.

On lisäksi huomattava, että vastaajien omaan aktiivisuuteen perustuvalla kyselyllä on vaaransa. Kukaan ei voi taata, vastasivatko tyytyväisimmät vai pettyneimmät. Vääristyikö tulos jompaan kumpaan suuntaan? Varsinkin pettyneiden näkökulmat ovat aina itsearvioinnin ja kehittämisen kannalta arvokkaita.

Lainaukset sidosryhmäkyselyn avoimista palautteista.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-työtä koskevaan sidosryhmäkyselyyn marraskuussa 2017 vastanneista 176 yhteistyökumppanista 75 on julkishallinnon ja 57 yritysten edustajia. Muiden oppilaitosten edustajia on 31. Ainoakaan median edustaja ei vastannut. Vastaajat lukevat itsensä joko asiantuntijaksi tai keskijohtoon kuuluvaksi. Mikkelistä ilmoitti olevansa 59, Kouvolasta 22, Kotkasta 19, Savonlinnasta 16 ja muualta 60. Tutkimus- ja palveluyksiköistä Pienyrityskeskuksen palveluja ilmoitti käyttäneensä 33, Kuitulaboratorion 27 ja nuorisoalan tutkimus- ja kehityskeskus Juvenian 20 vastaajaa. Myös Biosampo, Digitalia ja Logistiikkaverstas mainittiin.

Kirjoittanut Pauli Potinkara

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.