Ajatuskorteista saa vinkkejä terveyden ylläpitämiseen. Kuva: Satu Hynynen

Aivojen työkykyyn voi vaikuttaa

02.04.2019

Olemme Voi hyvin yritys -hankkeessa törmänneet tulevaisuuden ajattelun mukanaan tuomaan käsitteeseen kognitiivinen ergonomia. Kyse on ihmisen vuorovaikutuksesta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta.

Tulevaisuudessa työelämän toimintaympäristö muuttuu monella tapaa. Aivot joutuvat työelämässä kovan paineen alaisiksi. Teknologian lisääntyminen luo paineita oppia uusia digitaitoja, omaksua erilaisia ohjelmia ja sopeutua uusiin työtapoihin. Multitaskaamalla yritämme olla samaan aikaan kokouksessa, sähköpostissa, somessa ja Instassa, jotta aikaa riittäisi kaikkiin tekemisiimme.

Aivojen kannalta tietotyön tuleminen myös vapaa-aikaan, muuntautuviin työtiloihin ja etätyömahdollisuuksiin tekee työstä työhyvinvoinnin kannalta haastavaa. Kun työ ei rajoitu työaikaan tai työpaikalle, milloin voimme antaa aivojemme rentoutua ja virkistäytyä? Tulevaisuudessa onkin huolehdittava sekä työn fyysisistä kuormitustekijöistä että erityisesti kognitiivisesta ergonomiasta.

Kognitiivinen ergonomia

Positiivisuus auttaa jaksamaan, Satu Hynynen

Työterveyslaitoksen mukaan kognitiivinen ergonomia tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Ihmisen tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

Kognitiivisen ergonomian avulla voidaan huomioida ihmisen tapa käsitellä tietoa tuotteiden, työympäristöjen, työvälineiden ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutukseen, visuaaliseen käytettävyyteen ja kognitiiviseen kuormittumiseen. Tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointi työssä.

Vinkkejä työkyvyn ylläpitämiseen

Muistiliiton huoneentaulusta voimme jokainen ottaa vinkkejä päivittäiseen työskentelyymme, jolloin kognitiivinen työkykymme säilyy paremmin ja työssä viihtymisen edellytykset paranevat.

Varmista työsi rajat

Selkeät työtehtävät auttavat keskittymään olennaisiin asioihin.

Vähennä tietotulvaa

Kognitiivinen toimintakyky on aina rajallinen ja liika tieto kuormittaa.

Ylitä itsesi. Kuva: Satu Hynynen

Luo toimivia työstrategioita

Me opimme uutta ja hallitsemme tuttua omaan yksilölliseen tapaamme. Omien vahvuuksien hyödyntäminen ja toimivat työstrategiat helpottavat työntekoa. Toimivat työvälineet tukevat sujuvaa työntekoa.

Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle

Asiantuntijuus ja työn vahva hallinta helpottavat aivojen työtä ja työmuistin kuormaa. Ammattitaito kehittyy myös vuorovaikutuksessa työkavereiden kanssa.  On varattava aikaa uuden oppimiselle ja kehittymiselle.

Hallitse keskeytyksiä

Yksi yleisimpiä häiritseviä tekijöitä on työn keskeytys. Muistijälki hiipuu aina kun tarkkaavaisuus siirtyy toisaalle.

Anna työrauha myös muille

Keskeytykset häiritsevät myös muita työkavereita. Keskustellen ja työpaikan yhteisillä pelisäännöillä kannattaa määritellä, miten ja milloin annetaan tilaa työrauhalle, mutta myös kommunikaatiolle ja luovuudelle.

Käytä muistin apuvälineitä

Aivot kaipaavat haasteita ja virikkeitä, mutta eivät tarpeetonta kuormitusta. Tiedon jäsentäminen helpottaa muistamista.

Vältä kuormituksen lisääntymistä

Itseltään ei kannata vaatia liikaa. Keskittyminen olennaiseen, työtehtävien priorisointi ja oma vastuu esim. työn dokumentoinnista ja perehdytyksen saamisesta vähentää rasitusta.

Luo avoimuuden kulttuuria

Jokaisella työpaikalla tulisi olla mahdollisuus sanoa, jos työkuorma tuntuu kasvavan liian suureksi. Uupumus ei ole yksilön heikkoutta, vaan merkki ulkoisesta tai sisäisestä kuormituksesta, johon tulisi löytää ratkaisu ennen tilanteen kehittymistä pidemmälle.

Ylläpidä positiivista ilmapiiriä

Positiivisuus tarttuu, kun taas huono työilmapiiri syö työtehoa koko työyhteisöltä. Nykypäivänä puhutaan kuitenkin tunteiden huomioimisesta työpaikalla ja persoonallisten piirteiden hyväksymisestä.

Yhdistä liikunta ja työ

Liikunta virkistää aivoja ja muistia. Vaihtelua työntekoon voi hakea erilasilla keinoilla, esim. jumppapallolla istuen, sähkötyöpöytää käyttäen, kävelykokouksia pitäen, tasaisin väliajoin tuolista nousten ja venytellen.

Kognitiivinen kuormittuminen on yksilöllistä ja aivot ovat varsin sopeutuvaiset ja toimivat rankassakin paineessa, jonkin aikaa, mutta itseään on syytä kuunnella ja jaksamistaan pohtia. Kun työntekijöiden lajityypilliset ja yksilölliset kognitiiviset kyvyt huomioidaan jo työtä suunniteltaessa, on tuloksena esteetöntä, mukavaa, sujuvaa ja tuloksekasta työntekoa kaikkien osapuolien kannalta.

Voi hyvin yritys -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lähteet:

Muistiliitto:  https://www.muistiliitto.fi/application/files/1314/8666/3698/KognErgHuoneentaulu_esite_WEB.pdf Luettu 5.3.2019

Antti Koivula: https://www.ekonomilehti.fi/tyoelaman-muutos-haastaa-tyohyvinvoinnin-johtamisen/ Luettu 5.3.2019

TTL: https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/aivojen-hyvinvointi/  Luettu 5.3.2019

Kirjoittanut Satu Hynynen

Kirjoittaja toimii projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.