Opiskelijoita Xamkin muotoilualan työpajassa.

Millaista muotoiluosaamista yrityksessäsi kaivataan?

09.12.2019

Mielikuva muotoilusta on pitkään levännyt suomalaisten ”sankarimuotoilijoiden” toimintatavassa. Yksinäinen muotoilijataiteilija veistelee täydellistä muotoa esineeseen, johon vain harvalla on varaa. Tätäkin muotoilua tarvitaan, mutta mitä on tämän päivän muotoilu? Miten muotoilun avulla luodaan ja tuetaan liiketoimintaa ja millä on merkitystä meille kaikille kuluttajina, työntekijöinä ja yrittäjinä?

Muotoilussa korostetaan käyttäjänäkökulmaa, mitä käyttäjät haluavat ja arvostavat, mistä he ovat valmiita maksamaan. Käyttäjiä osallistetaan kehittämiseen, tehdään yhdessä heidän kanssaan, jolloin syntyy keskustelua, uusia näkökulmia ja ajatuksia. Näin luodaan arvoa käyttäjille, jotka arvostavat tarjottua tuotetta ja palvelua. Tämä kaikki ei synny hetkessä, ja siksi on tärkeää, että kehitystyö on jatkuvaa ja että sille on varaus budjetissa.

Läpileikkaava toimintatapa

Läpinäkyvyys ja avoimuus mahdollistavat laajemman yhteistyön. Kuva: Marjo Suviranta

Nykyään muotoilun merkitys on korostunut läpileikkaavana toimintatapana monilla uusilla toimialoilla. Muotoilua tehdään monialisissa ryhmissä, tavoitteena on hyödyntää kaikki mahdollinen tieto ja taito tehtävissä, jotka ovat monialaisia ja kimurantteja.

Muotoilussa katsotaan tilannetta laatikon ulkopuolelta, uudesta näkökulmasta. Perinteisten vaatimusten; toiminnallisuuden, kestävyyden ja visuaalisuuden lisäksi toiminnassa korostuu koko tuotantoketjun resurssiviisaus. Monesti päädytään aineettomaan muotoiluun eli näkymättömien systeemien mallintamiseen. Muotoiluhan on parasta silloin, kun sitä ei huomaa.

Monialaisissa tiimeissä toimijoiden haasteeksi muodostuvat eri alojen erilaiset toimintakulttuurit ja kieli sekä käsitteiden ymmärtäminen. Tässä kohtaa muotoilun merkitys korostuu, kun näkymätöntä tehdään näkyväksi niin, että kaikille osapuolille kasvaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.

Yhdistää eri alojen osaamista

Muotoilu on perinteisesti yhdistänyt eri alojen toimijoita ja osaamista, kuten teknologiaa, liiketoimintaa ja taidetta. Uudet maailmanlaajuiset haasteet ovat ohjanneet ja osin pakottaneet laajentamaan yhteistyötä uusien toimijoiden ja tieteenalojen kanssa. Toisaalta jo vuosien ajan tiedemaailma on lähtenyt popularisoimaan tutkimuksiaan ja tutkimustuloksiaan.

Muun muassa Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteistyössä toteuttama VOX HKI toimi maailmanmuuttoliikkeenä avaamalla uusimpia tutkimushaasteita ja -tuloksia kaikille ymmärrettävään muotoon. Vastaavaa tiedonjakamista toteutetaan nykyisin Helsingin yliopiston tiedekulmassa esimerkiksi Uuden tiedon klubissa.

Muotoilualaa on alettu hyödyntämään laajemmin monilla eri aloilla. Uusien materiaalien ja tuotantotapojen sekä uusien kulutustapojen ja tottumusten kehittämisessä on haettu tietoa monilta eri aloilta ja niitä on yhdistetty muotoilun menetelmin. Yhteistyö eri tieteenalojen kanssa on osoittautunut hedelmälliseksi.

Tiedon laaja-alaista soveltamista

Muotoilu on soveltavaa toimintaa, mikä tarkoittaa, että teemme konkreettisia kehittämistehtäviä, joissa sovellamme tietoa eri tieteenaloilta ja eri lähteistä. Esimerkiksi biotieteitä kestävää kehitystä tukevissa kehittämistehtävissä ja sosiologiaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Perustutkimuksen hyödyt konkretisoituvat, kun niitä sovelletaan käytännön ratkaisuihin kaikkien hyödyksi.

Monialaisuus oppilaitoksen näkökulmasta tarkoittaa sitä, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarvitsee yrityksiä mukaan eri alojen ja opetuksen kehitystoimintaan.

Työelämän yritysyhteistyön kautta tulleiden kehittämistehtävien ratkominen tuo opiskelijoille ymmärrystä työelämän vaatimuksista, ja he oppivat toimimaan haasteellisissa, oikeissa työelämän tilanteissa. Oppilaitos pääsee hakemaan ja kehittämään uusia ratkaisuja opettamiseen ja muotoiluun niin että koulutus palvelee työelämän vaatimuksia.

Mukaan niin pienet kuin suuretkin

Maailmanlaajuisessa kentässä on tärkeää erottua. Kuva: Marjo Suviranta

Miten muotoilua voidaan hyödyntää laajemmin? Finnish Design Academy -hankkeessa kehitetään muotoilualan korkeakoulutusta vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin haasteisiin yhdessä eri toimijoiden kanssa.

FDA-hankkeen tavoitteena on muotoilun hyödyntäminen laajemmin kansallisella tasolla. Xamk tavoittelee muotoilun laajempaa aluevaikuttavuutta. Miten yritykset alueellamme lähtevät kehittämään toimintaansa ja miten yrityksiä saadaan mukaan kokeilemaan yhteistyötä muotoilun opiskelijoiden ja muotoilijoiden kanssa?

Kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuuksia kehittää toimintaansa muotoilua hyödyntäen, niin pienten kuin suurtenkin, kuten myös aloittavien yritysten. Hyviä esimerkkejä kannattaa hakea yrityksistä, jotka ovat jo hyödyntäneet muotoilua. Maailmalla menestyneimmät yritykset ovat ottaneet muotoilun tärkeäksi osaksi toimintakulttuuriaan. Muotoilun merkitystä kansainvälisellä tasolla avataan hyvin McKinleyn raportissa 2018 The business value of design.

Finnish Design Academy hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen kaikkien muotoilukoulutusta tarjoavien korkeakoulujen ja yliopistojen sekä Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa.

Xamk tarjoaa koulutusta jo nyt monilla eri areenoilla: AMK-tutkinnot, avoin AMK, täydennyskoulutus yrityksille ja muotoilun ammattilaisille sekä campusonline. Uusia opintokokonaisuuksia kehitetään koko ajan lisää hyödyntäen erilaisia kanavia oppilaitoksen neljän kampuksen lisäksi. Tervetuloa mukaan hyödyntämään muotoilua osana liiketoimintaanne ja kehittämään teille sopivia toimintamalleja.

Lisätietoja:

Anu Vainio, projektipäällikkö, Finnish Design Academy-hanke

Heta Vilén, Yritysyhteistyökoordinaattori, Xamk

 

Lähteet:

Finnish Design Academy

http://www.finnishdesignacademy.fi/

McKinleyn Quarterly report 2018, The business value of design

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Design/Our%20insights/The%20business%20value%20of%20design/The-business-value-of-design-vF.ashx

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design

Campusonline

https://campusonline.fi/

Tiedekulma, Helsingin yliopisto Uuden tiedon klubi

https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma

Kirjoittanut Marjo Suviranta

Kirjoittaja työskentelee lehtorina ja koulutusvastaavana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.