Tarinoiden ja pelien avulla voidaan lähestyä vaikeitakin asioita tai päästä kiinni ihmisten arvo- ja asennemaailmaan. Kuva: Pixabay

Pelillisyyttä voi hyödyntää arvojen tutkimisessa

09.12.2019

Monelle pelillisyys on fysioterapian tai juoksulenkin muuttaminen peliksi siten, että suoritus on hauskaa ja helposti arvioitavissa, etenkin suorittajalle. Pelillisillä keinoilla voi kuitenkin myös seurata osallistujien arvomaailmaa ja mielipiteitä.

Miehet ja naiset työskentelevät usein työelämän eri alueilla. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen selvityksen mukaan sukupuolen mukainen segregaatio työelämässä eli työmarkkinoiden jako naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Segregaatio rajoittaa yksilöiden valintoja, jäykistää työmarkkinoita ja estää kykyjen tehokkaan käytön muun muassa rekrytoinnissa.

Pelit ovat hyviä välineitä esimerkiksi motivoimiseen, palkitsemiseen ja itseilmaisuun, mutta vain yksi väline muiden joukossa. Kuva: Pixabay

Pelit auttavat samaistumaan toiseen henkilöön, sillä peleillä voi helposti tarinallistaa ihmisten tilanteita siten, että pelaajat kokevat samankaltaiset valintatilanteet kuin pelintekijä on halunnut. Näin ollen peleillä voidaan välittää pelaajalle, minkälaisiin päätöksiin ja miten sukupuolenmukainen segregaatio vaikuttaa. Peleillä voidaan myös tuoda esiin segregaation luoma epäoikeudenmukaisuus, esimerkiksi pistämällä kaksi pelaajaa pelaamaan keskenään, mutta eri säännöillä.

Pelit ovat myös hyviä välineitä esimerkiksi motivoimiseen, palkitsemiseen ja itseilmaisuun, mutta vain yksi väline muiden joukossa. Kuten kaikkien muidenkin menetelmien kohdalla, on pohdittava, miksi, missä tilanteissa, miten ja kenen kanssa pelejä voidaan hyödyntää.

Kohderyhmiä houkutellaan kohtaamaan ja innostumaan toinen toistensa tarinoiden, tekemisen ja innostumisen avulla. Tarinoiden ja pelien avulla voidaan lähestyä vaikeitakin asioita tai päästä kiinni ihmisten arvo- ja asennemaailmaan.

Työttömän saappaisiin astuminen

Sukupuolisen segregaation purkaminen vaatii sen syiden ymmärtämistä. Työttömän on vaikea suoralta kädeltä sanoa, miksi jotkin alat mielletään miesten tai naisten aloiksi, mutta kyselemällä arvoja ja asenteita meillä on mahdollisuus nähdä maailma heidän silminsä. Samojen asioiden näkeminen auttaa ymmärtämään ongelmat ja löytämään näihin ongelmiin ratkaisun.

Kaikki eivät tuosta vain vastaamaan sellaisiin isoihin kysymyksiin, kuten ”mikä on unelma-ammatti?” tai ”mikä on paras reitti saada töitä?”, vaikka vastaus olisi siellä jossain syvällä sisimmissään tiedossa. Näihin kysymyksiin voi kuitenkin saada vastauksen, jos saa tietää vastaajan arvomaailman. Monille omien arvojen suoraan sanoiksi laittaminenkin on vaikeaa. Moni kuitenkin osaa vastata näihin kysymyksiin huomaamattaankin, jos pitää luoda tarina missä nämä kysymykset tulevat esiin, suoraan tai ei.

Loimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun PeliKlaani-hankkeessa roolipelin, jossa työtön joutuu luomaan hahmon, jolla on erilaisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet löytyvät korttipakasta, ja ne saattavat kuvata fyysisiä- taikka henkisiä ominaisuuksia, sekä kokemusta. Ominaisuuksia hyödyntäen tulisi jokaisen pelaajan valita hahmollensa sopiva työpaikka ja keksiä työpaikasta sopiva työtehtävä, jossa heidän hahmonsa pärjäisivät. Työtehtävä voi olla oikeasti olemassa oleva, tai keksitty, mutta työpaikka löytyy ihan oikeasta elämästä.

Pelillä halusimme saada vastauksia vastaajien ennakkoluuloista työpaikkojen sukupuolittuneisuuteen ja työpaikkoihin yleensä. Roolipelin luominen näinkin vaikean asian ympärille on kaikin puolin miellyttävä tapa saada vastauksia, ilman että vastaajista tuntuu, että heidän vastauksensa olisivat ”vääriä”.

Vastustuksesta oivallukseen

Kuulimme ennen kyselyä, että vastaajien joukossa oli henkilöitä, jotka eivät ollenkaan pitäneet peleistä. Kuitenkin kyselyn aikana juuri he vastasivat innokkaimmin kysymyksiin. Kun lopuksi kysyimme, millaista oli vastata tällaiseen kyselyyn, saimme vastaukseksi, että tapamme kysellä oli luova ja piristävä.

Kyselyiden aikana totesimme, että vastaajilla oli ennakkoluuloja ja epäilyksiä työnhaun jatkamisesta sekä omista kyvyistään. Tämän takia tulen kokeilemaan keinoja, joilla voin vahvistaa työttömän uskoa omiin unelmiin ja auttaa löytämään uria, joilla päästä ainakin opiskelemaan mieleistään alaa.

Kokeilimmekin jo sellaista versiota korttipelistä, missä jokaisen pelaajan tuli kertoa mitä hänen luoma hahmonsa tarvitsisi, että pääsisi kykyjään ja osaamistaan vastaavin töihin. Testattu peli jäi hieman vajavaiseksi, sillä vastaajat eivät tienneet, millä keinoin työpaikat olisivat saavutettavissa. Seuraava peli tuleekin olemaan sellainen, jossa reitit ovat jo valmiina.

Myöhemmissä vaiheissa aiomme ottaa työttömät mukaan pelin kehittämiseen. Kokeilemme heidän kanssaan erilaisia luovia keinoja, joilla lisäämme heidän osallisuuden tunnetta.

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio, päivitetty 18.9.2019, https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/ammattialojen-sukupuolen-mukainen-segregaatio [viitattu 21.11.2019].

Kirjoittanut Antti Salokannel

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana PeliKlaani-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovilla aloilla.